Korrupsjon hører vi om i mange kommuner og disse tiltakene bør alle rådmenn/ordførere sette fokus på. 

Architect has Unfolded Project Infront of Construction Site.NEF
Licensed from: SDimitrov / yayimages.com

Deloitte anbefalte Drammen kommune å iverksette flere tiltak etter korrupsjonen.

Deloitte har gjennomført en gransking av byggesaksavdelingen i Drammen kommune på oppdrag for kommunens kontrollutvalg. Deloittes gjennomgang er basert på kontrollutvalgets mandat, som i det vesentlige omhandler organisatoriske forhold. 

Her er alle tiltakene oppsummert. 

 1. Avdelingen må sikre at det settes mål for byggesaksavdelingens oppgaveutførelse slik at de ansatte har klare føringer å forholde seg til.
 2. Det bør utarbeides en operasjonalisert virksomhetsplan for avdelingen som ivaretar de føringer som gis fra overordnet nivå og som sikrer en realistisk planlegging i samsvar med tilgjengelige ressurser og hvor uønsket målforskyvning blir forebygget.
 3. Det må sikres at rapportering til overordnet nivå er riktig og relevant ut fra de problemstillinger som representerer utfordringer for avdelingens oppgaveutførelse.
 4. Kommunen bør sørge for at det etableres et formålstjenlig internkontrollrammeverk slik at betryggende kontroll i saksbehandlingen sikres.
 5. Det bør gjennomføre en risikokartlegging og vurdering av avdelingens regeletterlevelse, måloppnåelse og rapportering slik at eventuell uønsket risiko kan reduseres, enten ved hjelp av organisatoriske tiltak, samt sikre at avdelingen har velfungerende policyer og rutiner med etablerte nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i saksbehandlingen reduseres. Det bør kommuniseres klare toleransegrenser innenfor sentrale områder.
 6. Avdelingen må sørge for at rettsregler etterleves. Dette gjelder også rettsregler knyttet til journalføring og arkivering av inngående og utgående dokumenter.
 7. Det må sikres at rettsregler knyttet til dispensasjonsvedtak og at vedtatte planverk etterleves i saksbehandlingen.
 8. Avdelingen må sikre et kontinuerlig fokus på antikorrupsjon og etikk.
 9. Det må sikres at det etableres tilstrekkelig med nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i ESA reduseres.
 10. Det må sikres at det er en forsvarlig sammenheng mellom oppgaver og ressursbehov, herunder at avdelingen får rammeforutsetninger til å ivareta både direkte og indirekte kostnader som er nødvendig for å sikre en forsvarlig byggesaksbehandling:
 11. Tilstrekkelig kapasitet til kvalitetssikring,
 12. Etablering av internkontrollrammeverk/kvalitetssystem.
 13. Ivaretakelse og etablering av kontroller for å sikre at svakheter i ESA ikke får innvirkning på oppgaveutførelsen.
 14. Deloitte mener at kommunen må gjennomgå selvkostberegning og beregne direkte og indirekte kostnader i forhold til de reelle behov avdelingen har for å sikre betryggende kontroll i saksbehandlingen.
 15. Kommunen må sikre at saksbehandlerne har tilstrekkelig kompetanse innen de respektive oppgaver / områder byggesaksavdelingen skal utføre. Drammen kommune må sørge for at avdelingen har tilstrekkelig kompetanse både innen administrative/kontrollrelaterte områder og faglige oppgaver, samt at vedlikehold og oppdatering av kompetanse gis prioritet.
 16.   Kommunen må sikre at KOSTRA rapportering er riktig. 

Hele rapporten fra Deloitte kan dere lese på denne linken. 

Les også redaktøren i Drammens Tidene sin leder «Rådmannen må gå av nå» på denne linken. 

 

Ta også en titt på saken «Larviks politikere – byggesaksbehandling og dispensasjoner.» på denne linken.

Ta også en titt på saken «Bør ikke Larviks politikere også granskes?» på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *