«Vi kan ikke være tjent med et slikt rot og dårlig saksbehandling som vi har vært vitne til i denne saken.». lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger og kommunestyrerepresentant for FRP Egil Lærum

Les hele hans innlegg under bildet.


 

Åpent brev til rådmannen

Jeg leser at fire av planutvalgets medlemmer har bedt rådmannen om svar på kommunalsjefens leserbrev i ØP, som de mener er feil. Allerede 11. mai sendte jeg en Mail til rådmannen med kopi til kommunestyret ang. samme agenda. Pr. dags dato har jeg ikke mottatt svar fra rådmannen eller hennes stab. Det er merkelig at et kommunestyremedlem ikke får svar på spørsmål som er stilt.

Dette er brevet til rådmannen:

Dette gjelder utbyggingen av Grand kvartalet m.m.

Jeg viser til mitt innlegg i kommunestyret for en stund siden vedr. plantegninger osv., noe Hege Eick svarte på. Jeg var skeptisk til tegningene som forelå. Det viser seg nå i ettertid at tegningene ikke stemte overens med virkeligheten.

Kommunestyret vedtok i samme møte, den 10.02.16 at illustrasjonene av Grandkvartalet skulle kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Den 04.04.16 forelå BIM Partners kontrollrapport som viste at i alt 10 illustrasjoner var feil og ga et uriktig bilde av utbyggingsforslaget, i det alt vesentligste til «favør» for utbygg

Kommunen påla deretter utbygger å rette opp illustrasjonene i overensstemmelse med det som ble påpekt av feil i kontrollrapporten. Derfor finner jeg det merkelig at dette ikke er fulgt opp med alle tegningene! Først nå (den 11.05.16), langt ut i høringsprosessen, er korrigerte illustrasjoner kontrollert av BIM Partner, lagt ut på høringssaken. Problemet er imidlertid at kun tre av i alt ti gale illustrasjoner er rettet opp og kontrollert. De resterende sju gale illustrasjonene er ikke rettet opp, til tross for at kommunalsjef Tom Henning Ruud den 04.05.16 uttalte til ØP at nå var illustrasjonene rettet opp og kontrollert. På ØPs spørsmål: « Er du lettet over at illustrasjonene er rettet opp og at de nå er korrekte?», svarte han: « Det er som forventet, egentlig. De skal jo være korrekte». Dette uttalte han til tross for at han måtte vite at kun tre av ti illustrasjoner var rettet opp og kontrollert!

I Planutvalgsmøtet den 10.05.16, har jeg blitt fortalt, (med forbehold om riktighet) fortsetter problemene. På spørsmål til saksbehandler Hege Eick fra Marie Offenberg, Høyre, om hvorfor kun tre av i alt 10 gale illustrasjoner er rettet opp og kontrollert, svarer Hege Eick: Utbygger vil ikke at øvrige sju gale perspektiver blir rettet opp. Stemmer dette ?

Dette er helt utrolig. Politikerne dvs. kommunen har forlangt at gale perspektiver skal rettes opp og kontrolleres. Og så gir Hege Eick det svar at det passer ikke utbyggerne å rette opp alle de gale perspektivene. Med den følge at de gale perspektivene fremdeles følger saken i høringsprosessen i tillegg til kun de 3 som er rettet opp. Jeg håper dette ikke stemmer!

Vi kan ikke være tjent med et slikt rot og dårlig saksbehandling som vi har vært vitne til i denne saken.

Tegninger som ligger ute til høringer, til Grand saken, og til andre, må en forvente at tegningene er riktige og viser virkeligheten. Ellers så har slike høringer ingen hensikt.

Mange i Larvik, samt Larvik By Vel, rister oppgitt på hodet, og lurer på hvordan det går an å rote det slik til. Har de grunn til det?

Jeg regner med at Rådmannen nå tar de grep som er nødvendig for å få denne saken på «rett kjøl».

Egil Lærum,

Kommunestyrerepr. FRP.

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *