Kontrollutvalget i Larvik får et hektisk år for å styrke innbyggernes tillit til kommunen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bøkebloggen har tatt en titt på Kontrollutvalgets hjemmeside og under kan dere ta en titt på hvilke oppgaver utvalget skal jobbe med.

Kontrollutvalget er kommunestyrets/fylkestingets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget velges av kommunestyret/fylkestinget.

Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet. Dette gjelder så fremt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak. Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er kommunens/fylkeskommunens klageorgan.

Kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsfunksjon skal være et virkemiddel for at:

 • kommunen/fylkeskommunen når sine mål
 • regelverket etterleves
 • etiske hensyn ivaretas
 • innbyggernes tillit til kommunen/fylkeskommunen styrkes

 

Kontrollutvalget ivaretar sitt kontroll- og tilsynsoppdrag blant annet ved å:

 • påse at kommunens/fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
 • påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
 • påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon.
 • påse at det føres kontroll med interesser i selskaper m.m.
 • avgi uttalelse om kommunens årsregnskap
 • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller

Kommunestyret kan pålegge kontrollutvalget å gjennomføre tilsyns- og kontrolloppgaver.

Ta en titt på møtereferatet fra Kontrollutvalgets møte 7 februar 2017. Her ble det besluttet følgende: «Kontrollutvalget ber Telemark Kommunerevisjon IKS undersøke om kommunens ordinære rutiner og prosedyrer ble fulgt ved ansettelse av nåværende virksomhetsleder for kommunalteknikk. Resultatet av undersøkelsen framlegges på kontrollutvalgets møte 25.april 2017.» 

Ta en titt på Kontrollutvalgets hjemmeside på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *