«Mener Nissen at disse kommunale oppgavene blir bedre, ev. bedres vesentlig, bare vi får bygd ut Grandkvartalet?» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegget til Kjell Ronald Hansen i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Nissens villedende argumenter

Lørdag 2. juli kunne vi lese om byutvikling, «Hva skjer i Larvik?», i leserbrevs form ført i pennen av Peter Lynge Nissen. Han starter med å referere til Kommunal Rapports kommunebarometer som viser at Vestfold er landets beste fylke å bo i. Og det bør jo vi som bor her, være stolte av. Men ved å lese videre i rapporten «fylles dessverre begeret med malurt». Larvik inntar bare en beskjeden 34. plass blant landets kommuner; kanskje ikke så galt i og for seg med i alt 428 kommuner. Verre blir det for oss i Larvik fordi Sandefjord av alle troner på toppen av barometeret! Og det har gått fort nedover med Larvik, fra 21. plass i fjor. Mens Sandefjord har klatret 13 plasser i løpet av det siste året.

Dette, mener Nissen, bør få noen hver til å gå i tenkeboksen. Og det har han jo rett i. Men det er bare det at, ifølge Nissen, kan også dette ordne seg bare man bygger ut Grandkvartalet slik Røed/Hansen ønsker!

Jeg må si at jeg synes at denne koblingen er ganske oppsiktsvekkende. – Og det er nettopp slike koblinger, villedende argumenter og usannsynlige konklusjoner som gjør det vanskelig å ta en etterlengtet sommerferie fra polemikken i avisspaltene. – Til dem som har signalisert at de er slitne og leie av å lese innlegg om Grandkvartalet generelt og våre innlegg spesielt: Overse dette! Bla om til neste side!

La oss først finne ut hva Kommunal Rapports kommunebarometer måler. Det kan gjøres ved å gå inn på Google. Her viser grunnlaget for kommunebarometeret følgende relevante målinger for kommunal drift: Grunnskole. Eldreomsorg, Barnevern, Barnehage, Helse, Sosialtjeneste, Kultur, Økonomi, Kostnadsnivå, Miljø og ressurser, Saksbehandling, Vann, avløp og renovasjon. – Målingene er basert på 126 sentrale nøkkeltall. Det presiseres at Grunnskole og Pleie og omsorg utgjør 40% av barometermålingen.

Mitt spørsmål blir da: Mener Nissen at disse kommunale oppgavene blir bedre, ev. bedres vesentlig, bare vi får bygd ut Grandkvartalet? Slik jeg oppfatter Nissen kaster han «blår i øynene» på leserne med sitt innlegg.

I ØP har det de siste dagene versert flere kommunale saker som åpenbart er med på å trekke Larvik kommune ned på Kommunal Rapports kommunebarometer. Blant annet har Tjenestekontoret for helse og omsorg fått massiv kritikk av pårørende. Dessuten har en fastlege og forsker gått sterkt ut mot kommunalsjefen fordi administrasjonen for Helse og omsorg har flyttet inn på Larvik sykehus.

Videre kan vi lese at Larvik kommunen nå er dømt til å betale saksomkostningene som er påført naboer til Allum skytebane. Dette har Fylkesmannens vedtatt i klagesaken og koster kommunen kroner 27.125,- inkl. mva.

Og i forbindelse med Grandkvartalet må vi heller ikke glemme den svært kritikkverdige saksbehandlingen helt tilbake til 2006 hvor utbygger stadig har utfordret/overskredet byplanens bestemmelser, og hvor gale illustrasjoner/perspektivtegninger ikke har blitt rettet opp. Her skylles misæren, som vi vet, i høy grad stadig ettergivenhet og utydelige signaler både fra politikere og i Planavdelingen. Hva dette har kostet Larvik kommune alt i alt i kronebeløp tør vel ingen tenke på. – Og antagelig har Fylkesmannen også sitt å bemerke grunnet feil saksbehandlings i forbindelse med høringen og høringsfrist 17. juni.

I leserbrevet avfeier Peter Lynge Nissen debatten om høyder, siktlinjer og perspektivtegninger som uvesentlig i forhold til hvordan sentrum skal formes for å møte dagens og morgendagens utfordringer. – Men, Nissen, det første er da ingen motsetning til det siste. Vi ønsker selvfølgelig en helhetlig by- og arealplanlegging! Og her støtter vi oss til Gehl Architects grundige analyse og kritiske merknader til reguleringsplanforslaget.

Videre mener Nissen at regelverk skal overholdes, men står det i veien for en villet utvikling, er det på tide å se på det med nye, friske øyne. – Nå er regelverket som kjent vedtatt så sent som 2015. Hva skulle tilsi at det har skjedd noe avgjørende nytt siden da; bortsett fra at Røed/Hansen presser på? Og retningen på en villet utvikling er vi åpenbart svært uenige om!

I det ovenstående har jeg tatt for meg Kommunal Rapports kommunebarometer og kommunale forhold. Derfor bør det også gjøres ettertrykkelig oppmerksom på Vestfold Fylkeskommunes meget kritiske høringsuttalelser datert 17. 6. lagt ut på kommunens hjemmeside under Høringer, Grandkvartalet, Dokumenter. Disse uttalelsene er dessverre ikke kommentert i ØP verken på lederplass eller av Hege Eick, leder for Planavdelingen. De bør selvfølgelig framkomme i avisa som ren informasjon.

Kjell Ronald Hansen

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *