«Hvis kommunen enda en gang roter det til og kommer med feil vedtak, hvordan tror Dere et resultat av en anke vil gå hos fylkesmannen eller i departementet» sier byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i søndagens gjesteinnlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bygge-og plansaker

Etter at jeg den 25.08 skrev et innlegg som kom inn i ØP 26.08 der jeg ba ordfører Rune Høyseth ta noen telefoner i riktig rekkefølge slik at hans ønske fra 15.07.16 kan oppfylles gikk jeg inn på datamaskinen. Koblet meg opp på kommunens hjemmesider og i saksbehandlingspapirer fant jeg noe interessant lesning.

Jeg fant Vestfold Fylkeskommunes merknad til sommerens høringsuttalelse, dokumentet er langt og er datert 17.06.2016 og har referansenummer 201302383-20. Hele dette dokumentet burde absolutt vært trykket fra a til å i dagspressen. Av frykt for at så ikke skjer og at ikke alle Larviksbeboere tar seg jobben med å finne dokumentet via netter vil jeg her kun gjengi merknadens hoveddel og konklusjon:

Fylkeskommunen hadde vesentlige merknader til reguleringsendringene da de ble varslet i 2014. Saken var til politisk behandling hos fylkesmannen 26.08.2014. Følgende innstilling ble da enstemmig vedtatt:

Vedtak: Fylkeskommunen har vesentlige merknader til forslag til reguleringsendring for Grandkvartalet.

1) Foreslåtte høyder er i strid med kommunedelplan for Larvik by §§ 1.1, 1.2, 1.3, og 3.3, og 3.14 og 9.6.

2) Illustrasjoner viser at de foreslåtte høydene og volumene er fremmede på stedet. Tårnene bryter by-silhuetten markant sett fra mange viktige steder i byen, og tårnenes proporsjoner sprenger byens formspråk. Fylkeskommunen anbefaler at byens topografi og dette områdets historiske bebyggelse, karakter og betydning er førende for utformingen i denne sonen av byen.

3) Foreslåtte bygningskropper mot Schultzesgate /Storgata og Schultzesgate/Prinsegata anbefales trappet ned mot den bevaringsverdige nabobebyggelsen i øst. Osv. osv.

Reguleringsplanen er nå på offentlig ettersyn, den har følgende endringer som er relevant i forhold til de vesentlige merknadene:

– Ett tårn er fjernet. Det gjenstår to tårn med kotehøyde 42,5 og 36,5.

– Det legges til rette for en inntrukket 5. etasje mot Prinsegata.

Reguleringsplanen vurderes til å fremdeles være i strid med kommunedelplan for Larvik by og det å fjerne ett tårn er ikke tilstrekkelig. Tårnene bryter fremdeles by-silhuetten markant og deres proporsjoner sprenger byens formspråk. Fylkeskommunens vedtak i punkt 3, om å trappe ned bygningskroppene mot verneverdig bebyggelse kan ikke fylkeskommunen se er fulgt opp. En ytterligere etasje mot Prinsegata fører til at den nye bebyggelsen blir en vegg for den gamle bebyggelsen mot nordøst (mot Steinane).

Konklusjonen gitt 17.06.2016:

Reguleringsplanen strider fremdeles mot byplan og ikke er i byens målestokk, hverken når det gjelder høyder eller volum/størrelser. Fylkeskommunen vil på dette grunnlaget opprettholde våre vesentlige merknader medelt i vår uttalelse datert 26.08.2014.

Sammendrag: Prosjektet i Grandkvartalet viser hvordan det kan oppstå utfordringer mellom byutvikling og vernehensyn. Fylkeskommunen ser at Larvik kommune har ønske om å skape et levende bysentrum som bygger opp under Larviks identitet og som har gode forbindelser mellom de ulike delene av sentrum. Dette krever evne til å balansere ulike verdier og interesser. Vi oppfordrer kommunen til å jobbe videre med dette i prosjektet. Reguleringsplanen som er på ettersyn strider fremdeles mot byplanen og er ikke i byens målestokk, hverken når det gjelder høyder eller volum/størrelser. Fylkeskommunen vil på dette grunnlaget opprettholde våre vesentlige merknader medelt i vår uttalelse datert 26.08.2014.

Vestfold fylkeskommunes uttalelse til offentlig ettersyn er underskrevet plankoordinator Gerd- Louise Wessel og rådgiver Anne Hilde Hole. Dato 17.06.2016

Som man ser er det ikke bare undertegnede som ber kommunen via ordfører ta noen telefoner i riktig rekkefølge slik at hans ønske fra 15.07.16 kan oppfylles. Fylkesmannen sier den 17.06.16 følgende, sitat: Vi oppfordrer kommunen til å jobbe videre med dette i prosjektet. Sitat slutt.

Kommentaren fra Fylkesmannen viser også tydelig hvor håpløs den kommune bygge- og plansaksbehandling vedr Grandkvartalet har vært de siste 2-3 årene. Som sagt mange ganger før er det ikke nødvendig å gjennomføre en høring over et tiltak som ikke kan komme innenfor allerede vedtatte byplan eller på noen måte tilfredsstiller plan og bygningsloven § 12-3 ledd. Det finnes ikke mulighet for at noen kommunale instanser, kommunestyre- eller formannskap kan vedta seg bort fra eller ikke ta hensyn til en Statlig lov.

Hvis kommunen enda en gang roter det til og kommer med feil vedtak, hvordan tror Dere et resultat av en anke vil gå hos fylkesmannen eller i departementet etter fylkesmannens knusende kommentar datert 17.06.2016??

Konklusjon: Nå bør alle og spesielt kommunale saksbehandlere, politikere m.v. stikke fingeren godt ned i jorda, da vil De skjønne hvor «landet må ligge». Skal vi skape en større levende, moderne og pulserende sentrumsdel må vi ta tak i sakene å gjennomføre en NY byplanlegging i nedre del av sentrum, det finnes ikke noe annen vei å gå. Lykke til.

Oddvar Andreassen

 

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *