«Viktig. Den STATLIGE plan og bygningsloven § 12-3 ledd skal kun påse at den lokale byplan overholdes.», skriver byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

Hele saken kan dere lese under bildet av indre havn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fylkesmannen vil til slutt bare gjøre det han er satt til.

Ser i ØP på lørdag 30.8 at Finn Erik Røed enda en gang ganske freidig hevder at fordi Grandkvartalet er et såkalt transformasjonsområde kan man se bort fra den overordnede byplan med sine faste mål, en skal heller ikke se bort fra at det også kan være noen saksbehandlere og lokalpolitiker som mener det samme.
Det er så feil, så feil. Røed overser her bl.a. alle de juridisk bindende fellesbestemmelsene for samtlige bestemmelsessonene inkl. Transformasjon der det også redegjøres for hvilke hensyn som må tas i forbindelse med bestemmelsessonen, samt også spesielle bestemmelser for hensynssone transformasjon. (Dette kan sikkert høres «gresk» ut for oss vanlige folk). I tillegg gjelder også de vedtatte anbefalte høydebegrensningene for kvartalet. (12 h.h.v. 18 m). Altså, det er absolutt ikke fritt fram som Røed synes å mene.

Røed sier at det ikke foreligger et juridisk brudd mellom Grandkvartalets reguleringsplan og bestemmelsene og mener at man også nærmest kan se helt bort i fra de anbefalte retningslinjene for høydebegrensningen i kvartalet som står i byplanen. Hvis avviket på over 100% for bl.a. det østre tårnet ikke er brudd med byplanen, hva skal da til for å kunne si at noe er et brudd med byplanen? Og med så stort avvik vil bruddet selvfølgelig også i ytterste konsekvens bli juridisk.

Fylke/fylkesmannen. Røed sider det ikke har kommet betenkeligheter eller innsigelser fra fylkesmannen. Hva er en fylkesmann? En fylkesmann er statens representant i fylket og han eller henne har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Storting og Regjering. Røed, en fylkesmannen skal ikke «flagge» noe standpunkt i forkant av en sluttbehandling, det er ikke han eller hennes mandat.
PS! Det var derfor jeg i ØP 27 august var nøye med og oppgi referansenummer på brevet/innsigelsen fra fylkets planseksjon datert 17.06 og at saksbehandlere Gerd-Louise Wessel og Ann Hilde Hole hadde undertegnet dokumentet. Kopi av brevet ble også sendt til «selve» Fylkesmannen.
Røed, dette brevet/merknaden inneholdt en MEGET negativ innsigelse, har du ikke lest dens konklusjon eller har du ikke forstått det?

Så er det sånn at det er den Norske Stat som har pålagt alle bykommuner å utarbeider overordnede byplaner, Larvik kommune har fulgt pålegget og har politisk vedtatt en meget spesifikk byplan der alle kvartaler har sine egne spesifikke målgrenser. Dette bland annet for å skape forutsigbarhet til nåværende og fremtidige utbyggere m.v. De skal vite hvor lang De kan «strekke strikket» i forbindelse med planlegging av tiltak.

Viktig. Den STATLIGE plan og bygningsloven § 12-3 ledd skal kun påse at den lokale byplan overholdes.

Hvis det nå senere i september blir gjort et vedtak som avviker fra byplan er det her og først nå selve fylkesmannen personlig kommer inn, han er som sagt statens representant i fylket og har ansvaret for at vedtak fra Storting- og Regjering blir fulgt opp (igjen, det er Storting som har pålagt kommunen å utarbeide byplan).
Ved en anke med begrunnelse på at Statens pålagte byplan ikke følges, vil Fylkesmannen selvfølgelig kun gjøre den jobb han er satt til, og påse at så skjer. Dette er veldig enkelt.

Konklusjon nå som tidligere:

Til syvende og sist vil den overordnede byplan med sine spesifikke mål og Plan og bygningslovens § 12-3 ledd bli helt avgjørende. Selve fylkesmannen personlig vil til slutt bare gjøre det han er satt til: Å påse at Stortinget og Regjeringens retningslinjer blir fulgt. En eventuell anke vil måtte føre fram.

 

Oddvar Andreassen

Tenvik.

 

Les også takstmann Oddvar Andreassen sitt tidligere innlegg «Bygge-og plansaker med forviklinger.»

Les også saken om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *