» Men lekmannen Per Manvik overser de lærde fullstendig. Han stoler reservasjonsløst på utbygger», skriver Kjell Ronald Hansen i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet.


Tegning: Kjell Ronald Hansen

Synsing og ønsketenkning om Grandkvartalet

Ordfører Rune Høiseth har uttalt seg i ØP både 15.7. og 26.8. i forbindelse med at den nye reguleringsplanen for Grandkvartalet skal sluttbehandles i planutvalget. Her sier han blant annet om høringsuttalelsene: «Jeg har sett igjennom samtlige uttalelser, og det er ikke tvil om at kvartalet er ønsket». Det har han for så vidt rett i. Alle vil nok at kvartalet skal bygges ut, men ikke alle er uten reservasjoner.  

Det har som kjent kommet inn 74 høringsuttalelser. 60 er udelt positive til reguleringsplanen, mens 7 har sterke innvendinger. Men jeg er dessverre redd for at ordføreren leser høringsuttalelsene som en viss mann leser bibelen. Det synes som om mange av de 60 innsendte uttalelsene nærmest er avtalt spill, som et samlet framstøt eller kampanje og at det satses på antallet framfor innholdet i uttalelsene. Slik jeg ser det, er mye synsing og ønsketekning spesielt om ringvirkningene for handelsnæringen i sentrum. I motsetning til den velbegrunnede og faglig funderte høringsuttalelsen på 17 sider innsendt i fellesskap av en rekke av Larviks velforeninger, borettslag, Larvik historielag, Tolleroddens Venner og Fortidsminneforeningen Vestfold.

I ØP 27.8. stikker Terje Anthonsen hodet fram igjen og spør: «Hva har lengden med viktigheten av en høringsuttalelse å gjøre?». Har Anthonsen tatt seg bryet med å lese den 17 sider lange fellesuttalelsen? Hva sier han om denne uttalelsen med sitt velbegrunnede innhold sammenliknet med uttalelser som: «Det blir dumt å ikke støtte de som faktisk vil noe for Larvik. Jeg håper virkelig dette blir noe av. Nok snakk, Larvik trenger handling!»? Alle uttalelser kan selvfølgelig ikke tillegges like stor betydning. Og en seriøs høringsuttalelse blir gjerne som en konsekvens mer omfattende.

Det er svært interessant og prisverdig at Oddvar Andreassen gjengir Fylkeskommunens kritiske høringsuttalelser på kommentarplass i ØP. Vår lokalavis som dessuten er monopolavis, skulle selvfølgelig ha gjengitt dette for lengst for leserne. Hvor er den gravende journalistikken i ØP?

Anthonsen spør videre: «Og hva har Langestrand Nyttige Selskap, Bøkelia Vel, Torstrand Vel, Larvik Historielag, Tolleroddens Venner og Fortidsminneforeningen Vestfold med dette å gjøre?» og sikter til Grandkvartalet. Men Anthonsen da, innser du ikke at dette griper inn i forholdet til naboer, til byens befolkning, til byens arkitektur og historie? I denne forbindelsen vil jeg gjengi en tekstmelding jeg fikk forleden: «Hei! Det du har advart mot skjer nå på toppen av Øvre Torggate i krysset med Øvre Bøkeligate. Brannstasjonsbygget tar den avgjørende sikten mot fjorden. Er verdt et oppslag i ØP. Takk for innsatsen for byen! Mvh N.N.».

Jeg ser også at Høyres Birgite Gulla Løken uttaler seg i avisa etter det hun oppfatter som en utstrakt hånd fra ordføreren i forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Grandkvartalet i planutvalget 27. september. Gulla Løken uttaler da bl.a.: «Kommunen må sette fornuftige krav uten at disse er så tyngende at investor ikke våger å sette i gang». Mitt spørsmål blir da: Hvordan kan det være regningssvarende å bygge «bare» 5 etg. (15 m) (eventuelt 18 m) på Sanden med de vanskelige grunnforholdene der? Er det dokumentert at grunnforholdene er så mye dårligere i Grandkvartalet relativt sett slik at det er nødvendig å bygge inntil 10 etg. (32,5 m) her? For øvrig presiserer både Finn Walther Fjellanger og John Flessum i ØP 30.8. at det hverken er politikernes eller kommuneadministrasjonens oppgave å forholde seg til lønnsomheten i de enkelte prosjektene i forbindelse med bygge- eller plansaker. Deres oppgave er å forholde seg til den vedtatte byplanen og kommuneplanen.

En som virkelig svelger Røed/Hansens argumenter rått er Per Manvik. I ØP 27.8. bekrefter han dette og sier: «Utbyggerne har sagt at de ikke har mer å gå på når det gjelder størrelsen, og det stoler jeg på». Dette er en utrolig utvikling i FrP i forhold til Gina M. Johnsens kommentar i ØP 2. juli 2014 med tittelen «Byutvikling og takhøyde» hvor hun spesielt tar for seg Grandkvartalet. Her skriver hun: «Larvik kommune har reguleringsplaner som alle, både små og store eiendomsutviklere, må forholde seg til. Reguleringsplanene sier noe om hvordan vi ønsker kvaliteten på boligen og nærmiljøet skal være». «Det er derfor IKKE feil av planutvalget å allerede nå gi utbygger tilbakemelding på at disse byggehøydene mest sannsynlig ikke vil bli godkjent. Når Dark arkitekter kritiserer diskusjonen i planutvalget, håper jeg årsaken er manglende kunnskap om Grandkvartalets historie». Dette skrev altså Gina M. Johnsen for to år siden. Senere har Per Manvik overtatt hele regien i FrP om alt som skal sies om Grandkvartalet.

Manvik har tidligere uttrykt at han er lekmann. Vi kjenner jo begrepet «lek og lærd». Min forståelse av dette er at de lærde sitter med kunnskapen, som for eksempel Gehl Architects. Men lekmannen Per Manvik overser de lærde fullstendig. Han stoler reservasjonsløst på utbygger. Hvor useriøs er det mulig å bli? Selv har jeg opplevd Per Manvik fra talerstolen i kommunestyret hvor han angrep oss som er kritiske til reguleringsplanen for Grandkvartalet. Der utbasunerte han at vi snakker byen ned, ødelegger for byutviklingen og for kommunens omdømme. Og dette uten at vi som tilhørere kunne ta til motmæle i et slikt forum.

Senere, 29.7., skriver Manvik et åpent brev i ØP hvor han ber Thore Brastein slutte å ytre seg i avisa på bakgrunn av hans krasse uttalelser og kritikk av rådmannen, administrasjonen og politikerne. Per Manvik som kan være svært toneangivende og ufin, bør heller gå i seg selv framfor å forsøke å kneble andre!

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også innlegget «Verdien av vår byplan = 0» 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *