«Ofte tilbys omsorgsboliger som et alternativ til mangel av andre tilbud «, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Tone M. Torgersen. 

Les hele innlegget til Tone M. Torgersen i sin helhet under bildet. 

 

Hvorfor omsorgsboliger?

De fleste eldre ønsker å bo i eget hjem, men har alle behov for trygghet om og tillit til at hjelpeapparatet er tilgjengelig når behovet for tjenester oppstår. Ofte tilbys omsorgsboliger som et alternativ til mangel av andre tilbud

Hvem får tilbudet?

Omsorgsboligens målgruppe er eldre eller andre med et pleie- og omsorgsbehov. «Retningslinjer for oppstartingstilskudd», kap 2 Tilrettelegging «Omsorgsboligene må bl a bygningsmessig være tilpasset rullestolbrukere og andre med behov for tilrettelagt bolig.» (Jf St meld nr 50 (1996?97))

Med tilrettelegging menes det den fysiske tilretteleggingen av omsorgsboliger slik at de er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede.
Videre må beboere kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Det er en målsetting at den enkelte bruker skal kunne bo i en omsorgsbolig også etterhvert som pleie og omsorgsbehovene blir større. Fleksibel bruk bør derfor være retningsgivende ved tilretteleggingen.

Ulike typer omsorgsboliger

Omsorgsboliger kan planlegges både som selvstendige boliger og som fellesskapsboliger. Dette åpner for ulike løsninger og prioritering av hensyn som er spesielt viktige for omsorgsboligenes ulike målgrupper. Dette reguleres av areal og tilskuddsordninger.

Lovregulering av tjenestene

Det er det ordinære regelverket for tildeling av sosiale tjenester og hjemmesykepleie i henholdsvis sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven som er avgjørende for hvilke tjenester den enkelte beboer i en omsorgsbolig vil motta og få : Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

§ 3-3.Helsefremmende og forebyggende arbeid
Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Tone M. Torgersen

 

Les også innlegget til «Søster» Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *