Presentasjon av rapporten v/ Møyfrid Hallset , seniorrådgiver i RO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

I forkant av valget i 2015 ble det avholdt et åpent møte på Bøkeskogen eldresenter. Pårørendeforeningen på Yttersølia sykehjem tok initiativ til møtet i samarbeid med lege Arne Bredvei og Østlands-Posten. På møtet ble det utrykt bekymring og påstått brudd på verdighetsgarantien fra pårørendeforeningen. 

Det ble uttrykt et ønske fra politikerne i helse og omsorgskomiteen om at dette ble utredet. 

Kommunestyret vedtok:

  1. Det gjennomføres en kartlegging av bemanning, pleietyngde og kvalitet på sykehjemmene, i de heldøgns-bemannede omsorgsboligene og hjemmetjenesten i Larvik

  2. Utreding skal munne ut i en sak med anbefalinger som fremlegges for politisk behandling høsten 2016.

  3. Ansattes representanter, representanter for brukerorganisasjoner og eksterne interessenter involveres i utredningen. 

I rapporten som ble presentert på dagens møte i Feyersgate  konkluderes det med følgende tilrådinger:

Kvalitet og verdighet handler om hvordan vi opplever oss selv i møte med andre. Samtidig etableres kvalitetssikringssystem, der rutiner og prosedyrer skal minne oss om viktigheten av riktig tjenesteatferd og at tjenesten oppleves å være av god kvalitet. Larvik implementerer kvalitetssystemet TQM i løpet av høsten 2016.

Kvalitet og verdighet handler om kommunikasjon og relasjon i samspillet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter. Derfor må møtet eller treffpunktet mellom de som representerer tjenesten, og tjenestemottaker, kontinuerlig gis oppmerksomhet. Det må også være rom for refleksjon over egen tjenesteatferd, noe som Larvik har rutiner for.

Larvik kommune har to viktige fortrinn i utvikling av framtidas helse- og omsorgstjeneste. Det ene er satsing på innovasjon og bruk av teknologi, og det andre er stor grad av frivillig innsats i tjenesten, og god tradisjon for samarbeid med pårørende.

Når det gjelder utviklingen i de økonomiske rammene, må dette tas på alvor i planleggingen av framtidas helse- og omsorgstjeneste. I dette arbeidet er det avgjørende å gå grundig igjennom hvilken innretning og tjenesteprofil som best kan fronte framtidige behov i befolkningen.

Fra RO sitt ståsted kan det se ut som presset i tjenesten på ett nivå, søkes løst gjennom et nytt press, et press for å få overført brukere til et høyere omsorgsnivå i omsorgstrappen.

RO vil anbefale at Larvik kommune vurderer sammensetningen av omsorgstrappen for å få bort de flaskehalsene som kommunen i dag opplever. Fokus på bemanning og tjenestebehov vil være viktig for å avdekke områder for endring og ressursforskyvning.

Det synes klart at det viktigste er å bygge grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten, hjemmetjenesten. I dette arbeidet må også sykehjemmets rolle og funksjon avklares. De utviklingsprosjekt som kommunen er med på, må bringes i møte med innretning og profil i framtida, og forankres i hele organisasjonen.

Ressurs- og driftsanalysen av sykehjemmene i Larvik indikerer at det er behov for å se på funksjon og struktur når det gjelder institusjonstjenesten i kommunen. Blant annet bør det vurderes om de minste sykehjemmene, skal driftes som omsorgsboliger. Strukturelle endringer som ønskes gjennomført, trenger bred forankring, dvs. at innbyggerne må kjenne til bakgrunnen for og hensikten med endringene.

Derfor anbefaler RO at kommunen initierer en slik forankringsprosess, der informasjon og dialog står sentralt. 

 

Hele rapporten fra Møyfrid Hallset i RO på 23 sider ligger ute på Larvik kommunes hjemmeside og kan hentes opp på denne linken. 

RO som har laget denne rapporten er en stiftelse, opprettet av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. Nå er det Helse- og omsorgsdepartementet og KS som oppnevner 2 styremedlemmer hver, og Pensjonistforbundet og FFO oppnevner 1 hver. I tillegg har ROs ansatte en styrerepresentant uten stemmerett.
Les mere om RO på denne linken til hjemmesiden. 

 

Les også innlegget fra 1 september 2016. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *