«Vi ser nå en uheldig utvikling hvor stadig nye høyder tvinges igjennom i sentrum og dette medfører at mange etterhvert vil ende i skyggenes dal,» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger  Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegge under bildet. 

I skyggenes dal

25. november 2016 utløper fristen for merknader til det reviderte planmaterialet for kvartal 39, Grandkvartalet. Etter den tid vil mange innbyggere i Larvik sentrum muligens komme til å gå inn i en skyggefull tilværelse.

 Høydene for utbygging av kvartal 39, Grandkvartalet, blir for store. Dette er min sterkeste innvending til Røed/Hansens planer. Høydebegrensningene for Grandkvartalet i henhold til byplanen er som kjent 12 m i randsonen langs Prinsegata og Storgata og 18 m i midtsonen av kvartalet. Dette har utbyggerne og Dark arkitekter ennå ikke tatt inn over seg, heller ikke i de foreliggende reguleringsendringene.

 De to tårnene overskrider fremdeles byplanens bestemmelser for dette kvartalet med henholdsvis 117% for det østre tårnet og 80% (kote 42,5 meter) for det vestre. Den øvrige planlagte bebyggelsen overskrider fremdeles de anbefalte høydebegrensningene med fra 25% til 50%. Jeg mener utbygger må holde seg til byplanens bestemmelser vedtatt sep. mnd. 2015.

 Bygninger i bykjernen som er høyere enn 12 m (4 etg.), bryter og vil bryte med byens topografi og beliggenhet, et naturlig amfi fra høyden i Bøkeskogen ned mot havna og fjorden, dessuten bryte med byens målestokk, bl.a. størrelsen på byens bygningsmasse og utstrekning.

 I endringsforslaget er tårnene i Grandkvartalet riktignok blitt litt mindre i omfang (tverrsnitt), men sprenger fremdeles byens formspråk og bysilhuett. Den øvrige bygningsmassen i Grandkvartalet er også for voldsom i forhold til den eksisterende småhusbebyggelsen, bl. a. i Schultzegate, i Steinane og i området opp mot Jegersborgs gate.

 Arealplansjef i Larvik kommune Hege Eick hevder (ØP 25.10.16) at disse reguleringsendringene har resultert i et bedre og mer attraktivt prosjekt. Dette utsagnet velger jeg å oppfatte som en innrømmelse om at ting faktisk kan gjøres bedre. Dessuten er det vel nå omsider overensstemmelse mellom reguleringsplanforslaget og illustrasjonene/perspektivtegningene og den tredimensjonale modellen. Det var de jo nødt til å rette på! En forbedring er åpenbart den nye siktlinjen fra Kalsrogate mot åpningen til «Grandpassasjen». Men uansett er prosjektet i det store og hele absolutt ikke godt nok etter min mening.

 Røed/Hansen har hengt seg opp i at Grandkvartalet er benevnt som et transformasjonsområde i byplanen. Det er for så vidt riktig, men de generelle bestemmelsene og retningslinjene i byplanen for Larvik gjelder også her, og det er derfor ingenting som tilsier at man nærmest står fritt til å bygge som man vil i dette kvartalet. Det eneste som kreves av fortetning i et transformasjonsområde, er at man minimum skal bygge noe som tilsvarer en 4-mannsbolig pr. mål med tomteareal.

 Røed/Hansen hevder at grunnforholdene er svært problematiske, noe som dermed skulle tilsi kommunale innrømmelser. Men grunnundersøkelser for kvartalet som er beskrevet i samlerapporten nr. 810925 – 3, Grunnundersøkelser for Grandkvartalet, datert allerede 30.10.08, konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende og grunnforholdene gode. Dette gjelder også utgravningsfasen. Argumentet om spesielt kostbare utgravinger og fundamenteringer som vil fordyre byggingen vesentlig og nødvendiggjøre en høy utnyttelsesgrad av tomta, er derfor uberettiget.

 Å påstå slik Røed/Hansen gjør, at byggekostnadene i sentrum av Larvik er hele 35% høyere enn byggekostnadene utenfor sentrum, finnes det heller ikke belegg for. Dette viser hvordan utbyggerne nær sagt bruker alle slags argumenter for å nå sine mål. Mål som bryter fullstendig med den vedtatte byplanen.

 Avslutningsvis vil jeg bemerke at det mest urovekkende ved realiseringen av planene for Grandkvartalet inklusiv reguleringsendringene, er en fremtidig bruk av prinsippet om såkalt presedens (likhet for loven). Det vil medføre at alle som ønsker å bygge i sentrum av Larvik, må få tilsvarende rettigheter som Røed/Hansen. Dette vil kunne skape en uheldig utvikling hvor stadig nye høyder tvinges igjennom og hvor mange etterhvert vil ende i skyggenes dal.

 

Kjell Ronald Hansen   

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *