«Grandkvartalet AS fremstår som et prosjekt som sprenger alle grenser for vedtak, planer og reguleringer som gjelder for Larvik Kommune,» skriver  Thore Brastein i sin høringsuttalelse til Larvik kommune

Les hele saken under bildet. 

Kommentarer og merknader til endringene i forslag til reguleringsplan for kvartal 39, Grandkvartalet.

Undertegnede, Thore Brastein, har siden første gangs presentasjon av prosjektet Grandkvartalet AS registrert store mangler, uheldige løsninger og store og til dels meget uheldige avvik. Fra selve presentasjon, tegninger, illustrasjoner, markedsføring og salg. Prosjektet er blitt fremlagt manipulerende, uriktig i forhold til sakens realiteter og med til dels «grove» overtramp. Illustrasjoner har blitt ukritisk brukt gjennom lokalavisa Østlands Posten og ved informasjonsmøter og presentasjoner overfor kommunens administrasjon, politisk ledelse og kommunens innbyggere..

Larvik Kommune har de senere 10-20 årene hatt en svært uheldig utvikling av Larvik sentrum med en rekke uheldige innadvendte byggeprosjekter. Prosjekter som hele tiden har blitt styrt av utbyggere og hvor kommunens administrasjon og politisk ledelse har kommet i etterkant og stort sett ukritisk godkjent fremlagte planer og ikke helt skjønt konsekvensene. Først i etterkant har kommunen sett de uheldige virkningene. Larviks administrasjon og kommunens politikere har de siste 2-3 årene blitt presset fra skanse til skanse fra en rekke innbyggere som har grepet tak i den uheldige utviklingen. Dette har ført til at flere tiltak har blitt påtvunget gjennomført med det som er blitt følt som utidig innblanding og negativ påvirkning av byens fremtid.

Prosjektet Grandkvartalet As viser til dels store avvik fra kommunens Byplan og «Formingsveileder for Larvik by».

 

Høyder

Grandkvartalet AS fremstår som et prosjekt som sprenger alle grenser for vedtak, planer og reguleringer som gjelder for Larvik Kommune. Både østre og vestre tårn må reduseres med minimum 3 etasjer etter dagens forslag og bygget mot Prinsens gate må ikke overstige 4 etasjer.

Dagens forslag presenterer nesten dobling av næringsarealer og at grunnarbeidene er vesentlig enklere og mindre kostbare enn først antatt. Dette er argumenter som er blitt brukt tidligere som grunn til at prosjektet skal ha en økonomisk forsvarlighet. Historien vedrørende Grandkvartalet fra både 2010 og 2014 skulle med andre ord, pr dato, ikke være noen spesiell god grunn til at Larvik skal akseptere slike høydeoverskridelser.

Dette er hva Larviks befolkning, gjennom valgte formannskap og kommunestyre, selv har bestemt med klare vedtak.

Andre uheldige elementer

Larvik Kommunes sivilarkitekt Arne Sigmund Tvedten, sivilingeniør Finn Walther Fjellanger, Gehl Architects,  BIM Partner og andre har med stor faglig kompetanse fremlagt svært kritiske kommentarer til og konsekvenser ved gjennomføring av dagens utbyggingsplaner. Ønsker å nevne:

-Vindforhold vil være svært sjenerende.

-Prosjektets utearealer vil i stor grad bli liggende i skyggen og både ved vinter- og sommersolverv kun ha sol og lys mellom 1200 og 1400-1600.

-Svært uheldig innkjøringer til parkering og varelevering. I Rombergata vil ut og innkjøring skje i et trafikkert T-kryss og i en bakke. Ut og innkjøring til parkering og varelevering i Schultzesgate vil også ha svært uheldig virkning med biler over 9 meter lengde og ved store vogntog. Grandkvartalet vil være et kolossalt element med tanke på tranghet og drift av stort hotell, kjøpesenter, næringssenter, restaurantdrift og det som er tenkt som et samlingsted for byens og kommunens befolkning.

-Storgata, og til dels Prinsens gate, har i dag stor trafikkbelastning. Mellom 0700 og 0900 og 1430 og 1700 er det stort sett sammenhengende trafikk og med 1500-2000 biler ut og inn av Grandkvartalet daglig må Larvik Kommune ta konsekvenser av dette.

-Trapper og passasje fra Prinsens gate og ned til Storgaten vil være en barriere for mange mennesker ved at det vil være mest sannsynlig føre til at besøkende vil benytte Rombergata og/eller andre gatevalg.

-Det virker helt klart at regnskapet for og behovet for parkeringsplasser ikke er i samsvar med prosjektets ønske som Larviks nye «navle».

-Både «Grandplassen» som byens nye storstue (?) og atriet mellom de to tårnene vil være private og ikke registrerte offentlige arealer. Med beboelse ned mot bakke/gatenivå vil det fort kunne skje at disse arealene blir avlåst etter et visst klokkeslett og ikke tilgjengelig for offentligheten.

-Vil også bemerke at siste fremlagte «Illustrasjonsplan» bærer skremmende preg av å innynde seg hos en lite kritisk administrasjon og kommunepolitikere.

 

Med aller kritiske merknader og kommentarer som har fremkommet gjennom de senere to år er det nødvendig med omarbeiding av reguleringsforslaget og det synes å fremtvinge seg at Larvik Kommune og Grandkvartalet AS i fellesskap pålegges å utarbeide to alternative forslag til løsninger. Dette burde allerede ha skjedd i 2010.

Løsninger som er forankret i kommunens planer og vedtak.

Det vil være en belastning for byen, kommunen og utbygger, men de har seg selv å takke.

 

Larvik, 24. november 2016.

Med vennlig hilsen

Thore Brastein

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *