Klager på saksbehandlingsfeil i forbindelse med Grandkvartalets godkjenning

Les hele klagen til Fylkesmannen under bildet.

Larvik kommune
Feyersgt. 7
3256 Larvik
e-post: postmottak@larvik.kommune.no

Klage over vedtaket i Larvik kommunestyre den 14.12.2016 , saksnummer 242/16 i forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsendring for kvartal 39, Grandkvartalet. (Larvik kommunes ArkivsakID: 13/987)

Feil saksbehandling som igjen har ført til et uriktig vedtak.

Vedtaket i kommestyret den 14.12.16 vedr. sluttbehandlingen av denne saken gir tiltakshaver anledning til å bygge ut kvartalet med bl.a. de omsøkte høydene i reguleringsplanforslaget i strid med Kommunedelplanen for Larvik by (byplanen).

Dette innebærer at det gis anledning til å bygge ut kvartalet med byggehøyder som er vesentlig høyere enn de anbefalte maksimale høydene i byplanen. Nærmere bestemt innebærer vedtaket at det nå gis anledning til å bygge opp til 117% høyere (Bl.a. det østre boligtårnet) enn det byplanen gir anledning til. Med andre ord opp til over det dobbelte av anbefalte maksimale byggehøyder!  Og dette til tross for at gjeldende byplan ble vedtatt så sent som i september måned 2015. Slike overordnede planer er alle kommuner i henhold til Plan og bygningsloven (PBL) pliktige til å utarbeide og som nye reguleringsplaner skal forholde seg til.

Mange i Larvik påpeker nå at forutsigbarheten når det gjelder plan- og byggesaker etter dette reguleringsplanvedtaket i kommunestyret den 14.12.16, har blitt fullstendig borte.  Dette går også igjen i flere leserbrev i lokalavisen ØP samt i mange innlegg/kommentarer på Facebook hvor det særlig nå etter at avgjørelsen har falt, nærmest «koker over» med oppgitte kommentarer om vedtaket i denne saken.   Folk i Larvik er frustrerte og påpeker at med dette vedtaket er forutsigbarheten – som nevnt –helt borte, og byplanen har 0 verdi.

Disse høydeoverskridelsene i reguleringsplanforslaget er gjort til tross for at nettopp dette kvartalet, er det kvartalet i Larvik som har fått anbefalt de største byggehøydene i byplanen, med opptil 18 m i indre deler av kvartalet og 12 m i randsonen mot Storgata og Prinsegata.

Den foregående byplanen inneholdt nøyaktig de samme anbefalte høydebegrensningene. Og den foregående reguleringsplanen fra 2010 for dette kvartalet, ble behandlet etter de samme retningslinjene for høydebegrensninger som også gjaldt i den foregående byplanen, og daværende saksbehandler Arne Sigmund Tvedten la den gang stor vekt på disse høyderetningslinjene. Til slutt ble planen den gang vedtatt med ca. 1 etasjes (3m) større høyder på enkelte steder i kvartalet. I forbindelse med den nylig vedtatte planen (14.12.16) for dette kvartalet, la den nye saksbehandleren Hege Eick ingen vekt på disse anbefalte maksimale høydene, og flertallet av politikerne anså at de fritt kunne bestemme hvor store høyder man kunne tillate i kvartalet, uavhengig av det som er anbefalt som maksimale høyder. Dette forsvarte politikerne med at kvartalet er benevnt som et Transformasjonsområde, og at man av den grunn kan stå fritt til å fastsette byggehøydene etter forgodtbefinnende. Men de anbefalte oppgitte maksimale byggehøydene for Grandkvartalet gjelder like fullt uavhengig av om det har fått betegnelsen Transformasjonsområde.

Svært mange hevder nå at politikerne så snart de har vedtatt byplanen, er de første til å bryte denne.

Vår klage gjelder saksbehandlingen i denne meget viktige plansaken, der man helt og holdent ser bort ifra de anbefalte maksimale byggehøydene og overskrider disse med opp til 117%. Selv om de maksimale byggehøydene er gitt som en anbefaling og ikke som en bestemmelse, mener vi det må gå en grense for hvor mye man kan tøye disse grensene før byplanen mister sin betydning og skaper fullstendig uforutsigbarhet når det gjelder hvor høyt man kan tillate å bygge i Larvik sentrum, der hvert kvartal har fått sine anbefalte høydebegrensninger i byplanen. Vi mener denne grensen nå er passert med meget stor margin.

Vi mener skjønnet som er brukt når det gjelder byggehøydene i forhold til det som er gitt i retningslinjene om maksimale byggehøyder i dette kvartalet, er feil og har ført til et vedtak i strid med byplanen.

Hvorfor er det i byplanen tatt med anbefalte maksimale byggehøyder, hvis man fullstendig kan velge å se bort i fra disse?

Dette er det spørsmålet vi og veldig mange i Larvik nå gjerne vil ha et svar på, og om det her – i likhet med det vi og mange andre mener –  har blitt begått en saksbehandlingsfeil som igjen har ført til et uriktig vedtak. Svaret på dette spørsmålet har – ikke minst – meget stor prinsipiell betydning for behandlingen av andre plansaker i framtiden og hvordan man skal forholde seg til anbefalte retningslinjer for byggehøyder, spesielt der disse grovt overskrider byplanens retningslinjer om maksimale byggehøyder.

Larvik 19.12.16

På vegne styrene i følgende lag og foreninger:

Larvik Bys Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg velforening, Torstrand Vel, Bøkelia Vel, Larvik Historielag, Fortidsminneforeningen Vestfold, Tolleroddens Venner, Prinsekvartalet Borettslag/Sameie og Funkisgården Borettslag

Finn W. Fjellanger

Leder Larvik Bys Vel

Josefinegt. 20. 3257 Larvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *