» Vårt nyttårsønske er altså at det tas initiativ til å starte et slikt lokalt parti i Larvik kommune,» skriver Finn W. Fjellanger og Kjell Ronald Hansen i kveldens gjesteinnlegg.

Hele innlegget kan leses under tegningen fra sluttforhandlingen om Grandkvartalet. 


 

Et nytt politisk parti i Larvik

Etter sluttbehandlingen og det endelige vedtaket i saken om Grandkvartalet (GK) og flere av de andre plan- og byggesakene i sentrum, er det mange som nå spør seg om det har noen hensikt å stemme ved neste kommunevalg i Larvik. Partiene er jo nærmest samstemte i sin unnfallenhet, og politikerne har således stilt velgerne overfor et alvorlig dilemma. De eneste som ikke har sviktet etter vår mening, er SV og noen enkelte representanter fra andre partier. Men vi er redd for at SV med sin øvrige partipolitikk langt på venstresiden ikke vil appellere til mange nok av de frustrerte velgerne. – Det er da tanken om et nytt tverrpolitisk parti melder seg!

 Mange har ytret seg svært negativt om den farsepregede prosessen som har funnet sted i forbindelse med den politiske behandlingen av GK- saken, ikke minst på Face-book. Denne politiske farsen startet på planutvalgsmøtet den 14.6.14 der alle – med unntak av Høyre – proklamerte: «Disse byggehøydene vil vi under enhver omstendighet ikke kunne godkjenne». – Og Ap`s vedtak i et medlemsmøte for kort tid siden: «Begge tårnene må reduseres med 2 etasjer», og så det siste medlemsmøtevedtaket i Ap om bare å redusere høyden på det østre tårnet med 1 etasje (3 m). – Venstres kuvending fra først å foreslå å avvise hele planforslaget, til å gå inn for fulle høyder. – Høyres famling med først å proklamere 1 etasjes senking av høyden på hvert av tårnene, til neste dag å gå inn for en reduksjon med 1 etasje bare på det vestre tårnet. Og så når Høyre skjønte at Ap var i ferd med å endre sitt standpunkt, gikk inn for utbygging med fulle høyder. – FrP`s totale meningssaltomortale fra ikke å kunne godta byggehøydene, til fullt knefall for utbyggers plan uten noen reduksjon av byggehøydene i det hele tatt. – Og til slutt i kommunestyremøtet den 14.12.16 hvor utbyggers forslag ble godkjent med fulle høyder av et stort flertall. – Opp i det hele må man ikke glemme at høyden på det østre tårnet i Grandkvartalet er overskredet med over det dobbelte (117%)!

 I kvartal 9 – til tross for Larvik Bys Vel`s omfattende merknader til prosjektet – ble reguleringsplanen vedtatt med bl.a. opptil 9 m (75%) høyere byggehøyde enn det byplanen gir rom for. Også i dette prosjektet (i likhet med GK) ble det lagt fram manipulerte perspektivtegninger som framstilte bygningen vesentlig lavere enn den ville bli i forhold til omkringliggende bebyggelse. Noe som hverken Planavdelingen eller politikerne oppdaget.

 I kvartal 33, den gamle brannstasjonstomta, skjer det samme igjen. Utbygger får igjen lov til å bygge høyere enn det byplanens retningslinjer for maksimale byggehøyder gir anledning til på en liten tomt.

 På Büchholmtomta der det gamle Bücholmbygget planlegges revet og erstattet med et 5 etasjers boligbygg på en liten tomt på ca. 1300 m2, får vi trolig nok en gjentagelse. For etter de signalene som er gitt, vil reguleringsplanen nok en gang godkjennes til tross for store avvik fra byplanen når det gjelder byggehøyde.

 Felles for disse sakene er at det er Røed/Hansen eller Hansen som er initiativtager og utbygger. Men fordi det nå nærmest er blitt frislipp for bygging i høyden i Larvik kommune, må man regne med at det dukker opp mange «Røed/Hansener» i framtida.

 På Domusbyggets tak er det allerede godkjent påbygging av hele 3 etasjer uten at forholdene til nabobebyggelsen med beboerne i Prinsekvartalet er tatt hensyn til.

 Mange i Larvik er nå oppgitte over den manglende styringen på byutviklingen, der enkelte utbyggere (spes. Røed/Hansen) i praksis dirigerer og styrer byutviklingen med flertallet av politikerne nærmest som passive «sandpåstrøere». Og med en Planavdeling som heller ikke oppfyller sin objektive og kritiske rolle. Dette til tross for klare advarsler i regionale politiske retningslinjer for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) om ikke å sette likhetstegn mellom eiendomsutvikling og byutvikling.

 Gang på gang vises det fra politisk og kommunalt hold ukritisk til RPBA som har et relativt beskjedent krav til minimumsgrad av fortetting for boligbebyggelse, men ikke hva man maksimalt skal kunne tillate. Dette burde den nylig vedtatte byplanen egentlig gitt et klart svar på.

 Etter den meget uryddige politiske saksbehandlingen av GK og andre plansaker som nevnt over, er det derfor mange som nå ønsker at det dannes et nytt parti i Larvik, et lokalt tverrpolitisk parti. Et parti med fokus på bl.a. bærekraftig byutvikling tilpasset byens målestokk og topografi. Med byens unike beliggenhet i et amfi mot Larviksfjorden og med Bøkeskogen som en «krone» i bakkant. Hovedfokuset for et slikt parti, vil da være byutvikling, stedsutvikling, byplanlegging og bo- og bymiljø, samt næringsutvikling og infrastruktur (veier m.m.) – Ikke bare for sentrum, men for hele Larvik kommune.

 For et slikt parti vil det være mye å ta tak i for å styre utviklingen i riktig retning. Alternativet er jo at vi alle med tiden vil drukne i et hav av høye blokker med et svært utrivelig bo- og bymiljø uten grønne lunger og felles oppholdsarealer. Det er selvfølgelig ikke høye bolig- og forretningsbygg som vil trekke nye innbyggere eller turister til byen. Og utbyggingsentusiastene må slutte å innbille seg at Larvik plutselig over natten kan bli forvandlet til noe som minner om en storby.

 Ved siden av denne viktige posten på partiprogrammet med fokus på bo- og bymiljø, bærekraftig og god byutvikling, er det også andre viktige saker som nødvendigvis bør tas med i programmet til et nytt politisk parti. Næringsutvikling og infrastruktur er nevnt. Dessuten må det gis et langt større fokus på eldreomsorgen i Larvik, hvor det er mye å rydde opp i. Likeledes må skolepolitikk være en viktig programpost.

 Vi tror og håper at et slikt parti vil kunne få mange stemmer og gjøre seg sterkt gjeldende etter neste kommunevalg. På Face-book og ØP`s kommentarsider har man kunnet lese folks oppgitthet etter vedtaket i GK. Det er forresten merkelig at våre nåværende politikere ikke klarer å fange opp og ta inn over seg den avmaktstemningen som nå er i ferd med å bre seg over hele kommunen.

 Vårt nyttårsønske er altså at det tas initiativ til å starte et slikt lokalt parti i Larvik kommune.  Det er for de unge og kommende generasjoner vi skal utvikle vår by, en by som vil være attraktiv og som den oppvoksende slekt ikke ønsker å flytte ifra.

 

Larvik 04.01.2017

Finn W. Fjellanger og Kjell Ronald Hansen

 

Ta også en titt på gårsdagens innlegg om «Vår alles ordfører» på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *