Hva er gjort etter at Telemark kommunerevisjon IKS leverte rapporten  «Byggesaksbehandling i Larvik kommune i 2013 «?


bilde: Wikimedia Commons

 

Telemark kommunerevisjon IKS gjorde i 2013 en forvaltningsrevisjon som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune og Larvik kommunestyre. 

Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken. 

Kontrollutvalget ba i 2013 Telemark kommunerevisjon IKS om å undersøke følgende hovedspørsmål:

 1. Forvaltes arealet i Larvik i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?

 2. I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?

 3. I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og bygningsloven? 

Siden Kontrollutvalget nå ønsker ny forvaltningsrevisjon så lurer vi på om rapporten fra 2013 er lagt i en skuff ?

Har ikke rådmannen  iverksatt tiltak på de fire viktige ting som ble påpekt i rapporten fra Telemark kommunerevisjon IKS ?

 

Kontrollutvalget ber nå i 2017 Telemark kommunerevisjon IKS om å undersøke følgende hovedspørsmål:

I hvilken grad har Larvik kommune betryggende kontroll med behandlingen av byggesaker?

Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeider problemstillinger som dekker følgende punkt:

 • –  organisering, delegering, styring og ledelse og rapportering

 • –  kompetanse, kapasitet, finansiering

 • –  rutiner for risikovurdering og gjennomførte risikovurderinger

 • –  tiltak for å sikre byggesaksbehandling i samsvar med gjeldende rett

  - saksbehandlingstid og foreløpig svar
  - veiledningsplikt, saksutredning og begrunnelse
  - informasjon om og organisering av klagesaksbehandling
  - tiltak for å sikre habilitet: kartlegging, kompetanse og rutiner for vurdering og dokumentasjon
  - særskilte tiltak for å sikre likebehandling i skjønnsutøvelsen, både administrativt og på politisk nivå (herunder oppfølging av rapporterte tiltak    etter forvaltningsrevisjon 2013)

 • –  tiltak for å sikre at kommunen fører tilsyn

  - tilsynsplan

  - organisering og rutiner

 • –  i hvilken grad rutiner og retningslinjer blir fulgt

  I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak?

  Kontrollutvalget ber revisjonen om å utarbeider problemstillinger som dekker følgende punkt:

  • –  kontrollmiljø, herunder etiske retningslinjer/etikkarbeid og klima for varsling

  • –  vurderinger av risiko for korrupsjon innenfor byggesaksbehandlingen

  • –  forebyggende tiltak:

   •   ansettelsesrutiner

   •   bierverv – regler og praksis

   •   tiltak ved mottak og fordeling av saker (herunder saksbehandlingssystem, post- og arkivrutiner og praksis)

   •   tiltak ved behandling og saksutredning (herunder saksbehandlingssystem, dokumentasjon og post- og arkivrutiner)

   •   tiltak ved vedtaksfastsettelse, administrativt og politisk

   •   tiltak ved klagebehandling

   •   tiltak knyttet til gebyrfastsetting og innkreving 

Hele innkallingen til nytt møte i Kontrollutvalget 7 mars 2017 kan leses på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *