«Å opptre anonymt ved å skjule seg bak Larvik kommune uten å gi seg til kjenne ved fullt navn, er helt uhørt,» skriver Finn W. Fjellanger i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet. 

Feil på feil !

I en nettartikkel med samme overskrift kommenterer ØP våre (Larvik Bys Vel`s) merknader til saksutredningen av vår klagesak da denne ble behandlet i kommunestyret (KS) den 15.02.17. Men avisa skriver ufullstendig og går ikke inn i merknadenes realiteter. Disse merknadene til saksutredningen ble for øvrig sendt kommunen og kommunestyremedlemmene i forkant av saksbehandlingen av klagesaken i KS den 15.02.17 – og ikke etterpå.

Våre merknader til saksutredningen av selve klagesaken – før denne sendes videre til fylkesmannen – gjelder spesielt at KS ved denne saksbehandlingen blir feilinformert. Og ikke tilstrekkelig opplyst om de faktiske forhold når det gjelder høydeoverskridelsene for østre og vestre tårn i Grandkvartalet.

Som utgangspunkt for beregning av høydeoverskridelsene av de to tårnene, operer saksbehandler nå med feil koter på gjennomsnittlig oppfylt terreng rundt tårnene og har således plassert tårnene på feil steder i kvartalet når tårnenes høyder har blitt beregnet.

I tillegg prosentberegner saksbehandler høydeoverskridelsene på det østre og vestre tårnet fullstendig feil (og det i tillegg til at utgangspunktet som nevnt over, også er feil). Når saksbehandler – ut fra sine forutsetninger – får en høydeoverskridelse på 10 m ut over den anbefalte maksimale høyden på 12 m for det østre tårnet, til å bli en høydeoverskridelse på 38%, kan man stille spørsmål om regneferdigheten. For de som kan %-regning, gir dette en overskridelse som følger: (10/12) x 100% = 83,3 %. (og ikke 38 %) .Mine beregninger for det østre tårnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig oppfylt terreng rundt tårnet, gir en høydeoverskridelse på 14 m som igjen gir en prosentvis overskridelse på (14/12) x 100% = ca. 117 %.

For det vestre tårnet har saksbehandler regnet ut en høydeoverskridelse på 8 m ut over den anbefalte maksimale høyden på 18 m, og fått dette til å bli en høydeoverskridelse på 23 %. Men dette gir for de som kan regne, en overskridelse på (8/18) x 100% = 44,4 % (og ikke 23%). Mine beregninger gir her til sammenlikning en høydeoverskridelse på 13,7 m som i prosent gir en overskridelse på (13,7/18) x 100% = ca. 76 %.

Ved behandlingen av klagesaken i kommunestyremøtet den 15.02.17 påpeker også Gunnar Eliassen (SV) i sitt forslag til vedtak bl.a.: «Det kan ikke beregnes prosentvise overskridelser av byggehøyder med de tall som framgår i saken og dessuten viser saksutredningen til feil sted for plassering av vestre og østre tårn i forhold til detaljreguleringsplan vedtatt av kommunestyret i sak 242/16.»

Hvorfor saksbehandler i 12-time like før klagesaken skal opp til behandling i kommunestyret – for deretter å sende denne videre til fylkesmannen til endelig avgjørelse -,   plutselig legger fram en uriktig utregning av høydeoverskridelsene og på denne måten prøver å gi inntrykk av at høydeoverskridelsene er bagatellmessige og uvesentlige, kan man saktens lure på.

Vår klagesak på saksbehandlingen av reguleringsplanen for Grandkvartalet, går ut på om det er fritt fram for politikerne å vedta byggehøyder som er langt høyere (opp til over det dobbelte) enn det byplanen gir anbefaling om i sine retningslinjer for maksimale byggehøyder. Og spør hvorfor det i byplanen er tatt med anbefalte maksimale byggehøyder, hvis man fullstendig kan velge å se bort i fra disse.  Det er dette spørsmålet vi – og mange andre i Larvik – nå gjerne vil ha et svar på. Hvis det er slik at man fullstendig kan se bort i fra disse retningslinjene om maksimale byggehøyder, skapes det jo fullstendig uforutsigbarhet om hvor høyt man kan bygge i sentrale deler av Larvik. Fra før opplevde vi at Kvartal 9 ble godkjent med opptil 75% høydeoverskridelse, hvilket Larvik Bys Vel også påklaget uten å bli hørt.

I denne klagesaken om Grandkvartalet er det nettopp byggehøydene som er temaet. Det er derfor om å gjøre at fylkesmannen nå blir korrekt opplyst om disse i forbindelse med klagesaken. Det er dette som er vårt anliggende og som vi påpeker med våre nye merknader.

I tilknytning til ØP`s nettartikkel med tittelen «Feil på feil» har det kommet inn en rekke kommentarer, de fleste for meg gode og støttende, mens ØP`s artikkel den 1.3.17 med overskriften  – Misbrukte «likes» -nærmest gir inntrykk av at de fleste har kommet med kritiske kommentar til meg.   Men det som nå ser ut til å vise seg å være en skandale, er at Larvik kommune har vært inne og «likt»  4 useriøse kommentarer. Larvik kommune beklager nå nærmest at dette har skjedd og at en ansatt i Larvik kommune har vært inne og «likt» enkelte av disse (negative) kommentarene og at Larvik kommune har blitt brukt som avsender av disse «likes». Og påpeker at Larvik kommune ikke skal gå inn i en debatt på denne måten.

Å opptre anonymt ved å skjule seg bak Larvik kommune uten å gi seg til kjenne ved fullt navn, er helt uhørt.

Larvik 03.03.17

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *