Søndag 12 mars spiller LHK mot Győr i Larvik.


 

I forkant av denne kampen skal det være en samling med sponsorer hvor landslagssjef Thorir Hergeirsson skal holde sitt populære foredrag.
Når Larvik kommune / v ordfører med sine folkevalgte politikere har blitt  invitert til dette så håper vi de tenker på de etiske retningslinjene de har skrevet under på. 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune. Hele dokumentet kan leses på denne link. 

Larvik kommune legger stor vekt på å opptre tillitsskapende i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne virksomheten. Ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelig opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere dersom taushetsplikten ikke er til hinder for dette.

Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte folkevalgte og ansattes etiske holdning i sitt virke for kommunen. Ansatte og folkevalgte må forholde seg til politiske og administrative vedtak i samsvar med delegert myndighet. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Den som overtrer Larvik kommunes regler eller retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjoner tilpasset overtredelsens art og omfang. Ansattes rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i virksomheten, ivaretas gjennom rutiner for varsling. Det vises for øvrig til gjeldende verdier i Larvik kommune.

En god etisk standard krever en jevnlig prosess der kommunikasjon og refleksjon rundt dilemmaer blir ivaretatt. Det enkelte folkevalgte organ og den enkelte avdeling, må skape møteplasser og prosesser for å få til en åpen diskusjon og refleksjon. Slik kan en unngå individuelle løsninger, og få frem kollektive standarder på hvordan dilemmaer skal håndteres. Det er de konkrete handlinger hver og en gjør, som er grunnlaget for Larvik kommunes anseelse. 

For å fremstå enhetlig er det viktig å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdiene skal komme til syne i praktisk handling, og hvordan folkevalgte og ansatte skal forstå konsekvensene av egne handlinger. Det er de faktiske handlingene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen. Derfor er det viktig å arbeide med etiske problemstillinger. Det bidrar til å klargjøre forståelsen av hva som er rett og galt i gitte situasjoner. 

Larvik kommune er avhengig av et godt omdømme og samfunnets tillit. Det hviler derfor et stort ansvar på folkevalgte og ansatte som forvaltere av samfunnets fellesmidler.

Ansatte skal ikke la seg påvirke av gaver, godtgjørelser eller kontaktnett for å inneha bestemte standpunkt eller utføre spesielle handlinger.
Folkevalgte og ansatte i Larvik kommune skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen, og kommunens omdømme som tjenesteleverandør og arbeidsplass. Ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til habilitetsproblemer, eller der omgivelsene kan oppfatte at fordeler påvirker beslutningene.

Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag eller å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag skal ikke forekomme. 

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er, eller kan være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Tilbud om gaver for å innta et bestemt standpunkt i enkeltsaker skal avslås og rapporteres til nærmeste overordnede, folkevalgte rapporterer tilsvarende til ordføreren. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. 

Teksten over skrevet i blått er kopiert direkte fra Larvik kommunes «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune». Veldig bra at dette dokumentet er forankret i kommunestyret 25 mars 2015 og at ALLE kommunes politikere og ansatte har bekreftet med signatur for at kommunens etiske retningslinjer er mottatt og lest. 

Vi håper den nye rådmannen i Larvik kommune setter fokus på de etiske retningslinjer som alle ansatte har skrevet under på og forteller ALLE hvilke forventninger han/hun har til sine ansatte når det gjelder adferd. Det samme gjelder selvfølgelig Larviks ordfører som har det samme ansvar overfor sine folkevalgte politikere. 

Innbyggerne i Larvik ønsker ikke politikere og ansatte som lar seg lure/presse av noen utbyggere / firmaer som har tatt styringen i kommunen. 

 

Les også Jan Holm Johansen sitt tidligere innlegg » Seks millioner på to år ! «

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *