Tirsdag 7 mars ble brygga nok en gang behandlet i Planutvalget. Og nok en gang hadde administrasjonen innstilt på at bryggen IKKE skulle rives. 

Les hele saken under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Men nok en gang overprøvde Planutvalget innstillingen fra administrasjonen.

Høyres Marie Offenberg fremmet denne gangen et forslag som det var lagt mye arbeid i. Det er interessant å observere at utredningen fra Planutvalget var meget omstendelig. Vi lurer nesten på om dette er bestilt fra en konsulent ?
Hvis det er forslagsstiller selv som har gjort dette så kunne hun helt sikkert gjort en meget god jobb i Byggesak i Larvik kommune. 

Det som også er meget interessant er at Offenbergs forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Rådmannens forslag. Det er ikke ofte Per Manvik stemmer for Rådmannens forslag i en sak i utvalget !

Under har vi klippet ut utredningen i saken. Hele vedtaket fra Planutvalget finner dere på denne linken. 

07.03.2017 Planutvalget
Møtebehandling:
Marie Offenberg (H) fremmet følgende forslag:

«Saken gjelder ulovlig oppført brygge på 27 meter, som erstattet opprinnelig 10 meter lang brygge. Brygga ble oppført til tross for at det i 2007 ble gitt avslag på søknad om 15 meter brygge. Dette ble avdekket ved befaring i 2012, og det ble sendt varsel om pålegg om retting. Nytt varsel ble sendt i 2015, og i 2016 ble det søkt om dispensasjon for godkjenning av brygga. Grunneier har ikke gitt samtykke til tiltaket.

Både grunneier og naboer ønsker at tiltakshaver skal ha brygge tilhørende hytta, men da tilsvarende den opprinnelige, både i lengde og plassering – eventuelt lengre syd hvor den ikke vil være til hinder. De har satt seg i mot godkjennelse, særlig begrunnet i to forhold:

Plassering: Opprinnelig brygge lå i sør-østlig retning mot Rauholmen. Landfestet til ny brygge er satt opp to meter lengre syd enn denne. Imidlertid har endring av vinkelen med vridning mot nord medført at endepunktet på brygga har kommet så nært nabobrygga at denne kun kan brukes fra denene siden. Omsøkte brygge er altså til hinder for bruken av brygga som ligger ved siden av.

Landfeste: I motsetning til den opprinnelig brygga er den nåværende brygga festet på land med flislagt fundament på stranda. Dette, i kombinasjon med flere andre privatiserende tiltak, har medført at dette som tidligere var et yndet område for både turgåere, naboer og fluefiskere, ikke lengre benyttes – en kjent og svært uheldig konsekvens av privatiserende tiltak i strandsonen. Stranda fremstår nå som privat.

Kpl. arealdel – friområde sjø:. I kommuneplanens arealdels utfyllende bestemmelsers § 7-2 pkt. 1) fremgår det at -I områder avsatt til friluftsområde i sjø….. er varig oppankring av båter…… og midlertidige konstruksjoner og anlegg ikke tillatt. Brygga er forankret i sjøbunn og dermed i strid med arealformålet friluftsområde, og godkjenning krever dispensasjon.

Planutvalget er i tvil om tiltaket utgjør en vesentlig tilsidesettelse av formålet. Det som imidlertid er klart er at det vil medføre reduserte muligheter til ferdsel for allmennheten i friluftsområde ved å beslaglegge areal til hinder for nabobrygga. Fordelene er dermed ikke klart større enn ulempene, og vilkår for dispensasjon er da ikke tilstede.

Kpl. arealdel – grønnstruktur – hensynssone bevaringkulturmiljø og naturmiljø: Det fremgår av de tilhørende kommuneplanbestemmelsenes § 5-1 og § 8-4 at arealer avsatt til grønnstruktur skal ivaretas som grønnkorridorer, naturområder, landskap og/eller områder for ferdsel, opplevelse, lek og fysisk aktivitet for allmennheten. Det kan oppføres konstruksjoner i tråd med allmennhetens interesser etter godkjennelse av kommunen. Formålet med grønnstruktur er å ?ivareta landskap, vegetasjon og rekreasjonsverdier ….. for allmennheten til aktivitet og rekreasjon?.

Brygge til private fritidsformål er i strid med arealformålet grønnstruktur og krever dispensasjon. Landskapet på Lamøya er verdifullt, og planutvalget anser privatiserende installasjon som landfestet på stranda som en begrensing av allmennhetens interesser, og en vesentlig tilsidesettelse av formålet. Fylkesmannen har i en årrekke hatt en streng praksis knyttet til søknader om utvidelser av private brygger til hytter som ikke er avhengig av båt for atkomst (ref. Fylkesmannens brev av 28.6.16). Planutvalget ser heller ingen fordeler for allmennheten ved tiltaket og formålet i bestemmelsene. Vilkårene for dispensasjon er dermed ikke tilstede.

Plan- og bygningslovens § 1-8: Det er her gitt et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø. Hensikten er at den nære strandsonen skal holdes fri for inngrep ut fra eksempelvis friluftsinteresser. Da omsøkt brygge har forankring i land kreves dispensasjon fra byggeforbudet.

Ved dispensasjon fra pbl § 1-8 skal statlige planretningslinjer (SPR) legges til grunn ved vurderingen. I SPR pkt. 5.2. står det blant annet:
– «….Forbudet skal derfor praktiseres strengt og dispensasjoner skal unngås».
– «Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv…… eller annen samfunnsmessig betydning.»

– «…..skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges».
– «…..Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen».
– » Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates. Dette gjelder også for mindre tiltak. Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås».

Landskapsinngrep på stranda er klart i strid med disse bestemmelsene. Nedbyggingen har negative følger for både allment friluftsliv og for selve landskapsbildet. Tiltaket tilsidesetter hensynet bak formålsbestemmelsen til plan og bygningslovens § 1-8 i vesentlig grad.

Brygga har fått bedre estetisk utforming. Den er til privat fritidsformål, og fordeler for tiltakshaver skal normalt ikke hensynstas i dispensasjonsvurderingen. Landfestet med flislagt fundament på stranda vil klart medføre ytterligere privatisering og begrensning av allmennhetens opplevelse av fri adgang til området. Planutvalget vurderer således at ulempene er vesentlige i forhold til fordelene, og vilkårene for dispensasjon er ikke oppfylt.

Usaklig forskjellsbehandling: Sakene det henvises til i saksfremlegget for å hevde usaklig forskjellsbehandling er ikke godt nok opplyst for planutvalget, men man kan vanskelig se for seg at det dreier seg om ulovlig oppførte brygger med så vidt store ulemper for allmennheten som i dette tilfellet. Klager viser til langvarig praksis for at eksisterende bygninger/anlegg i strandsonen tillates revet og gjenoppført. Det er ikke direkte sammenlignbart med denne saken hvor det er snakk om oppføring av en ny brygge med annen størrelse, plassering, og flislagt landfeste på ei strand i byggeforbudssonen.

Sivilombudsmannen har i sak 2006/167 blant annet uttalt: «selv om borgeren er kjent med andre tilfeller der dispensasjon er gitt, vil ikke det uten videre kunne danne grunnlag for noen rett til selv å få bygge i strandsonen». Planutvalget ser derfor ikke et avslag her som usaklig forskjellsbehandling.

Feil faktum: Det stemmer at landfestet til brygga er plassert 2 meter lengre syd, men effekten av endret vinkel gjør at brygga har endret retning med endepunkt lengre nord. Klager hevder at Gjert Gjertsen under befaring har formidlet feil faktagrunnlag ved å vise retningen til tidligere brygge som han viste mot Rauholmen. Gjertsens retningsanvisning ser ut til å stemme godt med utskrift av oversiktskart fra Larvik kommune.

Vedtak:

Planutvalget viser til ovennevnte begrunnelsene og finner ikke vilkårene for dispensasjon oppfylt. Det er fordelene og ulempene for de allmenne interessene som skal avveies, og ikke skal bare disse ikke forverres – de skal rent faktisk forbedres.
Planutvalget ser ikke at fordelene er klart større enn ulempene for allmennheten ved at brygga har dagens plassering med flislagt landfeste på stranda. Både primær og susidiær søknad avslås.

Brygga med tilhørende landfeste og flislagt platting må dermed fjernes. Planutvalget er positive til at den settes opp igjen i samsvar med tidligere størrelse, plassering og retning – uten privatiserende konstruksjoner på stranda.»

Offenbergs forslag ble vedtatt med 8 (Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen SV, Hunskaar SP, Eliassen KRF, Steen H, Offenberg H,Piombino MDG) mot 1 (Manvik FRP) stemme som ble avgitt for Rådmannens forslag 

 

Vi tror ikke siste ordet er sagt i denne saken og det blir spennende å se hva Fylkesmannen i Vestfold gjør med saken nå. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *