En beboer på Tenvik søkte om å bygge garasje i 2016, men fikk avslag på søknaden.

Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse​ ?

I søknad datert 20 april 2016 ble det søkt om tillatelse til oppføring av frittliggende garasje på eiendommen gbnr. 4055/11, Tenvikveien 13 A.

Eiendommen har et areal på 528 m2. Det kan opplyses at eiendommen opprinnelig hadde et areal på ca 1060 m2, hvor det i 2011 ble gitt tillatelse til fradeling av en selvstendig tomt fra denne eiendommen (gbnr. 4055/88). Det er her gitt tillatelse til oppføring av ny bolig med en utnyttelse på 38 % BYA.

Det var ikke innkommet naboprotester på tiltaket. 

Administrasjonen avslo søknaden i sak 429/16, i vedtak av 22. juni 2016. Les avslaget på denne link. 

Planutvalget viser til saksfremlegget i møte 23 august 2016 og kan ikke se at det har fremkommet forhold som tilsier omgjøring av administrasjonens vedtak datert 22. juni 2016. 

Bjarne Steen (H) fremmet følgende forslag:
«Planutvalget mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og derfor vurderer å ta klagen til følge. Planutvalget anser i dette spesielle tilfelle at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.Omsøkt tiltak vil ikke bryte med strukturen i området. Da også flere eiendommer i området er høyt utnyttet. Kravene til oppholdsareal er ivaretatt.»

Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 (Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen SV, Hunskaar SP, Piombino MDG) mot 4 (Eliassen KRF, Manvik FRP, Steen H, Offenberg H) stemmer som ble avgitt for Steens forslag.  Les avslaget på denne link.

Vedtaket (klagen) ble så stadfestet av Fylkesmannen 30 september 2016 – klage – gbnr 4055/11 Tenvikveien 13 A – Larvik – garasje – maksimal tomteutnyttelse

 

Nå viser det seg at eier av Tenvikveien 13 A har bygd denne garasjen uten at tillatelse er gitt. 

Vi er nå spent på hva som skjer med saken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *