Verdien på nye byggeprosjekter vil øke vesentlig dersom en reguleringsplan godkjennes med utnyttelse og høyder som er atskillig høyere enn hva man kunne forventet basert på kommunedelplanen.

PLANUTVALGETS – DISPENSASJONS PRAKSIS FEIL OG IKKE ALLTID LOVLIG

Bøkebloggen har innhentet kompetanse for å evaluere rapporten fra Telemark kommunerevisjon. Evalueringen er gjort av personer som i 40 år har drevet med revisjoner av kvalitetssystemer. 

I granskingsrapporten framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen.

Her er et utvalg av hva som omtales med referanse til hvor det kan leses i rapporten :  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

«Som del av datainnsamlingen deltok også revisor på tre møter i planutvalget som observatør. I noen saker der utvalget fattet vedtak som avviker fra administrasjonens innstilling, ble administrasjonen bedt om å gi tilbakemelding i møtet om det var noen feil i medlemmets forslag.

«Når utvalget ønsker et annet utfall enn det administrasjonen har foreslått, sendes saken i liten grad tilbake til administrasjonen for ny forberedelse.» Se andre forhold side 12

«Observasjoner gjort i møte og ordbruk i enkelt saker som er sendt revisjonen, kan tyde på at samarbeidet mellom deler av utvalget og administrasjonen ikke er optimalt.» Se revisors vurdering side 12

«Praksisen med at også ikke-prinsippielle klagesaker behandles av planutvalget, er ikke beskrevet noe sted.» Se revisors vurdering side 12

«Planutvalget sikrer ikke protokollering av hjemmel for inhabilitet slik kommuneloven krever.» Se revisors vurdering side 18

«Vi har sett på vedtakene i de 73 sakene som er tilfeldig utvalgt og i 12 av de sakene vi har fått henvendelse om. Vedtak i klagesaker er ikke med. Vi har funnet at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse eller at det er mangler ved begrunnelsen i 13 saker; 9 av sakene som er tilfeldig valgt og fire blant dem vi har fått henvendelse om. Det er en overvekt av saker fra administrasjonen, men det er mangler i begrunnelse både for vedtak fra planutvalget og administrasjon.» Se revisors vurdering side 28

«Sjekklista brukes ikke i tråd med rutinene i alle saker vi har undersøkt.  Dette gir risiko for at saksutredningen ikke er i tråd med de krav som er satt.» Se revisors vurdering side 29

«Vi ser imidlertid at det i noen av sakene er mangler, både i vedtak i administrasjonen og i planutvalget. I saker der planutvalget fatter et annet vedtak enn innstillingen fra rådmann, er det særlig risiko for at den formulerte begrunnelsen for vedtaket ikke er i tråd med lovpålagte krav.» Se revisors vurderinger side 29.

«Planutvalget har ikke noen etablert praksis på hvordan de håndterer eventuelle henvendelser om feil/misligheter.» Se revisors vurderinger side 43

Revisjonsspråket bruker ord som feil / misligheter, uheldig, risiko, ikke i tråd med etc. Risiko her må leses som Korrupsjons risiko, med dagens system er det mulig å få igjennom dispensasjoner og vedtak som ikke tilfredstiller lovens krav til begrunnelse eller saksutredning. Dette gjelder både planutvalget og administrasjonen.

Dagens mangel på internkontroll systemer bør rettes opp snarest mulig (før kommune sammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten. Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

 

Les også mandagens innlegg «Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler» på denne linken. 

Les også onsdagens innlegg «To registre – dobbel bokføring» på denne linken. 

Les også fredagens innlegg «Vedtak-uten godkjenning» på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *