Det loves fra rådmann at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

Construction workers discussing plans

Licensed from: phovoir / yayimages.com

Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler og ledelsen har ikke kontroll med virksomheten

Bøkebloggen har innhentet kompetanse for å evaluere rapporten fra Telemark kommunerevisjon. Evalueringen er gjort av personer som i 40 år har drevet med revisjoner av kvalitetssystemer. 

I rapporten framkommer det en rekke observasjoner om alvorlige mangler og utelatelser i tilsynsarbeidet.  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

Her er et utvalg av hva som omtales :

«Myndigheten til de ansatte på tilsyn er ikke delegert skriftlig slik delegasjonsreglementet krever» Se sammendrag i rapport side IV

«Vi har imidlertid sett i to saker at kommunen ikke har fulgt opp mangler etter ferdigstillelse slik de selv har lagt opp til.» Se sammendrag i rapport side V

«Kommunen har utarbeidet en tilsynsstrategi i tråd med gjeldende krav, men den er ikke fulgt opp….» Se sammendrag i rapport side V

«Dette gir en risiko for at arbeidet med tilsyn blir for ad hoc preget….»Se sammendrag i rapport side V 

«Kommunen lager ikke årlig rapport om tilsynsarbeidet» Se sammendrag i rapport side V

«Larvik kommune har ikke gjort systematiske risikovurderinger og ledelsesoppfølging av internkontrollen på byggesaksbehandlingen.» Se sammendrag i rapport side V

«I 12 saker er det vist til ulike forhold ved saksbehandlingen, som bl.a. manglende likebehandling, at feil / ufullstendig fakta er lagt til grunn, feil ved utstedelse av ferdigattest…..svakheter i tilsynsarbeidet……» Se sammendrag i rapport side 4

Rapporten viser at tilsynsarbeidet i Larvik kommune lider av meget store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten.

Det loves fra rådmann at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble også påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

Som kjent har rådmannen i Larvik sluttet og kommunalsjefen har blitt omplassert.

Rapporten viser at flere nå må omplasseres og nye personer med nødvendig kompetanse må på plass. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *