Veldresaken som har vært under behandling av Larvik kommune i 5 år beviser at viser at byggesaksarbeidet i Larvik kommune lider av store mangler.

Architect Shaking Hands With With Builder
Licensed from: HighwayStarz / yayimages.com

Veldresaken viser at ledelsen i Larvik kommune ikke har kontroll med virksomheten.

I Veldresaken som har vært under behandling av Larvik kommune i 5 år, prøver byggesaksjefen å velte alt ansvar over på søker om manglende  dokumentasjon. Kravene til dokumentasjon etter 5 års saksbehandling faller for sin egen urimlighet, Nabo eiendommene har blitt godkjent med vesentlig mindre dokumentasjon, så her ser vi en klar forskjells  behandling, som Planutvalget bør rette opp snarest mulig før kommune sammenslåingen.

I granskningsrapporten framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen.  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

Her er et utvalg av hva som omtales :

«Antall saker som overskrider lovpålagt saksbehandlingsfrist har vært økende i 2017». Revisors vurdering side 12

«For saker med tre ukers frist har rundt halvparten fristoverskridelse på mer enn to uker, og for sakene med 12 ukers frist er det litt under halvparten der fristoverskridelsen er mer enn tre uker.» Revisors vurdering side 13

 «Byggesaksjef har varslet planutvalget at de trolig vil få kapasitetsproblemer utover høsten, fordi det er ytterlige to ansatte som slutter i 2. halvår». Revisors vurdering side 14

«Forhåndskonferanse er en veiledningsform som er regulert i pbl. § 21-1 Både kommunen og tiltakshaver/ansvarlig søker kan kreve forhåndskonferanse,» Revisors vurdering side 19

«Byggesaksjef opplyser at kommunen ønsker at forhåndskonferanse skal være mer omfattende?»Revisors vurdering side 19

«Forvaltningslovens bestemmelser gjelder også i byggesaker med særlige bestemmelser i plan og byggningsloven. Lovens §§21-4 g 21-7 gir konkrete frister for vedtak. Søknader skal som hovedregel avgjøres innen 12 uker?.»Revisors vurdering side 21

«Byggesaksjefen sender ut foreløpig svar (forvaltningsmelding) i saker med 12 ukers behandlingsfrist, i malen for?.opplyses det ikke om hvem saksbehandleren er.» Revisors vurdering side 21 & 22.

«I en av sakene ble ble foreløpig svar med standard tekst sendt umiddelbart etter mottak. Etter 12 uker ble det så sendt brev om at det var mangler ved søknaden.»Revisors vurdering side 22.

«Manglene ved søknaden er fiktive, og at kommunen sender mangelbrev kun for å nullstille saksbehandlingstiden»Revisors vurdering side 24.

«Kommunen har ikke noen rutiner på mottakskontroll,»Revisors vurdering side 25

«Kommunen har ikke praksis for å kontrollere om søknader er fullstendige tidlig i saksforløpet».Revisors oppsummering side 50.

«Nye saker registreres inn i byggesaksregisteret av byggesaksjef.» revisors vurderinger side 24

«Nå er det ifølge byggesaksjefen gitt klare instruksjoner til postmottak at alle nye saker skal fordeles av henne.» revisors vurderinger side 47

«I de saker byggesaksjef er saksbehandler ser vi i liten grad dokumentasjon på at hun ikke har har fattet vedtak alene» revisors vurderinger side 47

Revisjonsspråket bruker her ord som i liten grad, uklart,  etc., med dagens system er det mulig at en sak kan mottas, behandles og godkjennes  av byggesaksjefen alene. 

Dagens systemer bør avvikles snarest mulig (før kommunesammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten. Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013. De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

 

 

Les også saken «Leder av planutvalget i Larvik kommune har fått stoppordre av bygningsinspektør Tom Mangelrød» på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *