Vestfold jordskifterett har nå avsagt dom i sak på Lamøya i Larvik


Foto:finn.no

Høyre politiker vant over kommunesjef i Larvik.

Dommen gjelder fastsettelse av omtvistet grense mellom gnr.1030/1/(grunneier) og festetomt gnr.1030/1/40.(eier av hytte). Dommen gjelder også gyldigheten av en eventuell avtale om grensejustering. 

Gnr.1030/1 er en landbrukseiendom, mens gnr. 1030/1/40 er en fritidseiendom. Eiendommen ligger ved Viksfjorden i Larvik kommune.

Kommunesjefen kjøpte en gammel hytte i 2004. Hytten var i så dårlig forfatning at den måtte rives og at det måtte oppføres ny i 2005. 

Byggetegninger som ble godkjente i 2005 viste heller ikke den opprinnelige festegrensen. I anleggsperioden fjernet saksøkte grensemerkene og gjerdene som markerte grensene. Det ble deretter svært vanskelig å se hvor grensene gikk. 

I tillegg sjekket ikke Larvik kommune om bygget ble plassert riktig på tomten, noe kommunen den gang hadde plikt til å gjøre. 


Grensene viser at hytta er bygd på deler av grunneiers eiendom. 

Grunneier reagerte straks med krav om jordskiftesak da han i 2016 ble klar over at det kunne være bygd over grensa for festetomta. Saksøkte hytteeier innhentet heller aldri eksplisitt samtykke fra saksøker til nyoppføring av hytta slik det er forutsatt i festekontrakten. 

Den nye hytta ble planlagt og satt opp i løpet av kort tid, blandt annet ut fra en forventing om at arealgrensen ville bli satt ned fra 120 kvadratmeter til 100 kvadratmeter. Samtidig var det viktig for hytteier at hytta ble liggende innenfor planområdet i kommunens arealplan. Dette kan ha medført at hensynet til tomtegrensen har kommet i annen rekke. 

Domsslutning

1. Det ble ikke inngått avtale i 2004 om grensejustering av nordgrensa for gnr.1030/1/40 mellom saksøker og saksøkte. 

2. Grensene mellom gnr.1030/1 og gnr.1030/1/40 går fra punkt 1 til punkt 11, videre i samme retning ca 2,1 m til nytt punkt Ny1, videre til punkt 3 og punkt 4, derfra ca 17,5 m til nytt punkt Ny2, derfra til punkt 9 og videre til punkt 8. 

3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

Saken kan ankes til Agder lagmannsrett. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *