En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må også kunne sies å være en sentral plassering i Larvik.

Train on speed in railway station
Licensed from: leungchopan / yayimages.com

All grunn til bekymring!

Jernbanetrasealternativet med stasjon i Bøkelia vil medføre riving av bygninger. Men alternativet, Indre Havn er et enda dårligere alternativ. Dessverre er det bare disse to alternativene med 4 trasèvalg som parvis er ganske like, som foreslås utredet videre i flg. planprogrammet. I kommunestyret den 6.12 vil man få svar på om politikerne velger å konsekvensutrede disse alternativene. Det dreier seg bl.a. om tunnelløsninger gjennom sentrale deler av Larvik, med meget varierende grunnforhold og dels dårlig grunn som kan by på store utfordringer og føre til riving av bygninger og infrastuktur.

I et intervju i ØP den 15.11.17 uttalte planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i BaneNOR at hun forstår at det allerede er et stort engasjement i forhold til valg av trasè gjennom Larvik og at man er opptatt av hvilke konsekvenser en utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom byen vil få. Videre understreket hun at «Det som er helt klart, er at en jernbane gjennom en by vil få store konsekvenser. Det er snakk om store tiltak som skal gjøres i bebygde områder. Hva slags konsekvenser det er snakk om, er det umulig å si noe konkret om før grundige utredninger er gjort.».

I et orienteringsmøte som BaneNOR holdt i Formannskapet den 20.11 ble det fremhevet at Kongegatakorridoren kan by på utfordringer da man i sentrum må bygge tunnel som en løsmassetunnel og/eller i en åpen byggegrop. Den sistnevnte løsningen vil kreve riving av bebyggelse og infrastruktur over enkelte strekninger. Etablering av stasjonen i Bøkelia vil nødvendigvis måtte medføre riving av bebyggelse i et område her. Nødvendige tverrslag (midlertidige adkomsttunneler til den lange hovedtunnelen) i anleggsfasen vil også kunne føre til riving av bebyggelse etc. Detaljer rundt dette, inkl. omfang av riving av sentrumsbebyggelse etc. vil ikke bli avklart før etter en konsekvensanalyse som vil foreligge på et senere tidspunkt (om ca. 1 år). Og da vil det trolig være for sent «å snu», uansett konsekvenser.

 På informasjonsmøtet den 20.11 fikk vi også høre at det i tilknytning til stasjonen i Bøkelia kun vil bli etablert et mindre antall parkeringsplasser som ikke vil dekke behovet. Folk i Larvik som normalt bruker bil for å komme til stasjonen og videre med toget, må dra til Skoppum der det vil bli opparbeidet en større felles parkeringsplass med skyttelbuss til stasjonen i Larvik (eller Sandefjord). Denne informasjonen bidro selvsagt ikke til at skepsisen til Bøkeliastasjonen ble mindre.

Slike uttalelser gir grunn til å vekke stor bekymring. Larvik Bys Vel, Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab og Steinane Jegersborg Velforening ga den 11.04.17 en uttalelse til høringen av planprogrammet i forbindelse med dobbeltsporet jernbane Tønsberg-Larvik. Vi mente bl.a. at forslaget om stasjonsplassering et godt stykke opp i Bøkelia var et meget dårlig forslag, og pekte på div. forhold som bør tilsi at dette forslaget bør forkastes. Likeledes var vi også meget skeptiske til det andre forslaget til stasjonsplassering i Indre Havn som vil innebære at jernbanetrasèen på dette stedet vil gå i et luftstrekk (på bro) over Indre Havn m.m. Ikke minst uttrykte vi stor bekymring vedr. etablering av foreslåtte jernbanetrasèer i tunneler bl.a. gjennom løsmasser (les: vanskelig grunnforhold). Dette kan føre til at man må grave i dagen etter forutgående riving av bebyggelse og infrastruktur.

Vi har sett på en alternativ jernbanetrase som – etter vår oppfatning – vil gi langt færre problemer å etablere. Forslaget vårt går ut på å legge jernbanetraseen nord for det sentrale Larvik. Mer presist: En trase som går fra knutepunkt Furustad og i tunnel i fjell under Verningen. Traseen fortsetter deretter i bro over Lågen like syd for den gamle E-18 broen på Bommestad og videre i tunnel i fjell vestover ved Kverken. Og følger med små korrigeringer i tunnel ca. i samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt, og mer eller mindre parallelt med den nye E-18, i tunnel fram til ny foreslått delvis «underjordisk» stasjonsplassering på Bergeløkka for deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen.  Denne tunneltraseen vil for det meste gå i fjell. På de få stedene hvor tunnelen ikke kan gå i fjell, etableres denne i løsmasser enten ved å grave i dagen og støpe ut tunnelen (som en kulvertløsning, miljøtunnel etc.), eller benytte seg av en tunnelboremaskin (TBM) for bruk i løsmasser. Tunnel i fjell kan også utføres ved hjelp av TBM for bruk i fjell, eller at man utfører fjelltunnelen på konvensjonell måte ved boring og sprengning. NB: Tunnelen skal ikke gå ned til de samme dybder som den nye tunellen for E-!8 men gå slik at stigningen ikke overskrider den maksimale stigningen på 1,25%. Denne nordre traseen går følgelig i sin helhet i tunnel fra Kverken og forbi Bøkeskogen og helt fram til Bergeløkka.

En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon. På denne måten unngår vi å rasere deler av Larvik sentrum m.m. I motsetning til forslaget om stasjonsplassering i Bøkelia, vil stasjonen på Bergeløkka gi tilstrekkelig areal både for parkering av privatbiler for reisende som skal med toget, samt plass til bussterminal og Taxioppstillingsplasser på «lokket» over stasjonen. Et lite poeng: Traseen ødelegger heller ikke Farriskilden
Lengden på den foreslåtte alternative traseen, er ganske lik lengdene på de foreliggende 4 traseene som BaneNOR ønsker å konsekvensutrede

Vi mener at man allerede nå bør vurdere å konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått. Slik vi ser det, er alle de 4 foreslåtte trasene langt fra optimale, både når det gjelder traseforslag og forslag til stasjonsplassering. Konsekvensene for Larvik og spes. Larvik sentrum kan bli meget store, der man i sentrale deler av Larvik må rive bebyggelsen og infrastrukturen. Særlig gjelder dette alternativet med stasjonsplassering i Bøkelia. Tiden vi nå bør bruke til å se på andre optimale løsninger, kan være særdeles viktig. Etter hvert kan det bli for sent å snu, og man må kanskje leve med en løsning som man angrer bittert på i ettertid. Det er lenge til man ser for seg at denne traseen skal stå ferdig (2032). Ha også i mente at den løsningen man nå skal velge, skal vare i 100 – 150 år, dvs. også for generasjonene som kommer etter oss. Valget som kommunen gjør i denne saken, er muligens det viktigste valget kommunen og våre folkevalgte kommer til å gjøre i dette århundret.

Larvik 21.11.17

Styrene i følgende velforeninger:

Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg Velforening, Larvik Bys Vel.

 

Ta en titt på hele planprogrammet til Bane Nor på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *