«Lardal og Larvik er snart en ny kommune,» skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

TILTAK FOR FOR EN BEDRE KOMMUNE – SMI MENS JERNET ER VARMT

Lardal og Larvik er snart en ny kommune. Mange av oss lever hele vårt liv i kommunen og vi ønsker alle at kommunen vi bor i skal bli bedre. 

Sammenslåingsavtalen med Lardal og Larvik har vedtatte mål om bedre tjenester gjennom økt effektivitet og stordrift, økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser. Nå må kommunens ansatte og politikere innfri og levere. Den 8. november presenterte kommende rådmann Jan Arvid Kristengård sitt forslag for 2018 budsjettet. Han beskrev en utfordrende situasjon for nye Larvik kommune. Det legges opp til et netto driftsoverskudd på kun 10,9 mill. kr (0,3%) av et brutto driftsbudsjett på 3,15 mrd. kr. Dette er lavt. Til sammenligning hadde Lardal kommune alene et netto driftsoverskudd på 8,5 mill. kr (4,3%) i 2016. Larviks høye gjeld (3,2 mrd. kr), lave inntekter (85,9% av landsgjennomsnittet), generelt lav utdannelse i befolkningen, lav befolkningsvekst, høyt sykefravær, høyt merforbruk på sosialhjelp og en voksende andel eldre i befolkningen som vi må gi en verdig omsorg, er noen av utfordringene i vår nye kommune. 

Larviks største utfordring på kort sikt er utvilsomt gjelden på 3,2 mrd. kr. Gjelden kan reduseres raskere, mens det ennå er historisk lave renter, om innbyggere og folkevalgte er enige om at her må det tas grep og innførte eiendomsskatt som utelukkende skal gå til nedbetaling av gjeld. Da ville kommunen hatt et langt større handlingsrom til disposisjon. (Eiendomsskatten i Porsgrunn kommune gir til sammenlikning kommunen +131,7 mill. kr i inntekter.) Men med tanke på gjenvalg og fornyet tillit, er det noe parti i nye Larvik kommune som våger å gå til valg i 2019 på å innføre eiendomsskatt for å redusere fremtidig gjelds/rente risiko og sikre større økonomisk handlefrihet? Vil flertallet i nye Larvik kommune ønske dette velkommen eller vil mange hevde at kutt, kutt, kutt heller i stab og i tjenestene istf. at de som kan, bidrar litt ekstra i en periode, for å sikre bedre tjenester og velferd de neste årtiene?  

Ytterligere grep som kan tas for på sikt å øke inntektene, er en enda mer offensiv næringspolitikk. Dette vil gi økt etablering med inntekter, økt bosetting og generelt øke inntektene. Sandefjord har som uttalt mål å bli den beste kommunen på næringsutvikling i Norge. Burde ikke det være oss i nye Larvik? Vi er da vel bedre i det meste enn «de» i Sandefjord?.? Kloner av Abax liknende selskaper vil gjøre godt for Larvik. Colab er i så måte et godt tiltak! Den nye rådmannen må fortsette med jobben for ytterligere redusert sykefravær blant ansatte i kommunen, optimalisere organisasjonen med tanke på effektivitet, også i stab. Bedre og raskere saksbehandling må på plass, og ikke minst sørge for enda bedre rutiner, slik at antall tilsynssaker fra fylkesmannen reduseres. 

I lokalavisen og andre medier kan vi fra tid til annen lære om medborgere som ikke er tilfreds med de tjenestene Larvik kommune yter. «Hylekoret» sier noen.. Jeg mener at det ofte ikke er noen røyk uten ild og at vi må ta de som er misfornøyde med kommunens tjenester på alvor. Vi må lære av de som er våger å stå frem, lytte og vurdere forbedringstiltak snarest. Når det stormer som verst i ØP er jeg noen ganger forbauset over den tausheten vi opplever av og til fra den politiske ledelsen med ordføreren/AP i spissen. I den nye kommunen fra 1.1.18 ønsker i alle fall jeg meg en enda tydeligere politisk ledelse som kommuniserer med kommunens innbyggere og straks er «på ballen» når det til tider er stor debatt i en sak eller et forhold. 

Både ordfører og kommende rådmann har snakket om utfordringene og mulighetene som nå ligger foran oss når vår nye kommune «bygges.» Muligheten er absolutt til stede og nå gjelder det å utnytte det momentet vi har for å bli en enda bedre kommune. Sammenslåing av Lardal og Larvik har som sagt vedtatte mål som bedre tjenester og økt vekst. For å lykkes må vi også øke den nye kommunens attraktivitet og omdømme, stimulere og tilrettelegge for at langt flere bedrifter og innbyggere velger å bo og virke i nye Larvik kommune i årene som kommer. Lardal og Larvik er snart i samme båt og vi bør selvfølgelig ligge langt foran f.eks. Sandefjord kommune om noen år mht. til det meste, ikke minst næringsutvikling!

Redningsbøyen «Lardal Larvik» og kommunesammenslåingen gir en enestående mulighet til å skape noe nytt og bedre for alle i den nye kommunen.

Det krever nytenkning og handling. Vi må smi mens jernet er varmt!    

 

Erik A. Sørensen

Kommunestyrerepresentant  LTL

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *