Kongegata løsningen kan by på utfordringer da man i sentrum må bygge tunnel som en løsmassetunnel eller i åpen byggegrop.

All grunn til bekymring hvis ny stasjon etableres i Kongegata i Larvik!

Det som er helt klart, er at en jernbane gjennom en by vil få store konsekvenser. Det er snakk om store tiltak som skal gjøres i bebygde områder.

Kongegata løsningen kan by på utfordringer da man i sentrum må bygge tunnel som en løsmassetunnel og/eller i en åpen byggegrop. Den sistnevnte løsningen vil kreve riving av bebyggelse og infrastruktur over enkelte strekninger. Etablering av stasjonen i Bøkelia vil nødvendigvis måtte medføre riving av bebyggelse i et område her.

Bygg heller en delvis underjordisk stasjonsplassering på Bergeløkka for deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen.

En delvis underjordisk stasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon. På denne måten unngår en å rasere deler av Larvik sentrum m.m.

 

BedreLarvik fremmet følgende forslag i siste formannskapsmøte:

«I tillegg utarbeides en mulighetsanalyse med ny fremtidig stasjon på Bergeløkka.»

Larvik kommune ber Bane NOR utarbeide en mulighetsanalyse for stasjonsalternativene i Kongegata. I tillegg utarbeides en mulighetsanalyse med ny fremtidig stasjon på Bergeløkka. Arbeidet gjøres i samarbeid med Larvik kommune. Etterbruk av dagens sporområde fra Lågen til Kleivertunnelen inkluderes i arbeidet.

Begrunnelse:

a) Fortsatt stasjon ved dagens plassering nede ved havna, vil separere byen og indre havn ytterligere med kravet om kotehøyde på 2,8 m fra Bane Nor (ref. 200-års bølge). Uheldig. Signaler fra det politiske miljøet kan tyde på at fortsatt stasjon i indre havn ikke er ønskelig i fremtiden.

b) En stasjon i Kongegata, kan få dyptgående konsekvenser for mange innbyggere i Larvik by i forbindelse med anleggsvirksomhet og mulig rivning av boliger. I tillegg til utfordringer i fremtiden mht. støy, trafikk kapasitet og ønske om nære tilstrekkelige parkeringsplasser for private kjøretøy, som for kollektive kjøretøy og trafikk. Dette vil også gi mulig uønsket økt trafikkferdsel i indre by, i en tid hvor mange byer søker å redusere privat kjøretøybefordring i indre byområder.

c) En stasjon på Bergeløkka kan derimot:

c1) Gi redusert kjøretøy trafikk i bykjerne.

c2) Sterkt redusere mulig konflikt fram mot gjennomførings- og i anleggsfase.

c3) Sikre trafikk kapasitet og sikre parkeringskapasitet med nær parkering av kjøretøy som for kollektiv befordring.

c4) Åpne for nytenkning mht. nye veier inn til Bergeløkka stasjon, som ikke kommer i konflikt kapasitetsmessig med et vegnett i indre by, som i fremtiden kan bli utilstrekkelig som i Kongegata alternativet.

c5) En rekke velforeninger i Larvik og innbyggere ønsker at Bergeløkka stasjonsalternativet vurderes. Bane Nor har oppfordret til engasjement og når mange ønsker dette utredet, bør ønsket om Bergeløkka stasjonsalternativet også hensyntas pga. bredt ønske om dette.

c6) Stortingets ønske om sentrumsnær stasjon vil ikke bli nevneverdig forringet, i det Bergeløkka alternativet, vil fortsatt kunne karakteriseres som svært sentrumsnært med gang og sykkelavstand for svært mange i Larvik by.

c7) Mindre sjenanse og ulemper med støy i anleggsfase og ikke minst for all ettertid, enn med en stasjon i Kongegata, med bl.a. tog susende opp mot xxx km/t gjennom byen…

For Larvik kommune er det framtidig næringsutvikling som er motoren i bosettings utviklingen og hvor kommer den? Neppe i sentrum men langs periferien av den urbane bebyggelse slik den har vært de siste  30 år.

Eller bør det bygges en felles stasjon på Pindsle for Larvik og Sandejord med 2000 gratis P- plasser og hyppige buss ruter ut derfra til de to kommunene ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *