Granskingsrapporten viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten.

Lawyer with a big gift
Licensed from: gwolters / yayimages.com

Onsdag skal Larviks politikere avgjøre om granskingen av Byggesak er grundig nok

Onsdag skal rapporten legges frem for politikerne i kommunestyret. Det blir spennende å se om forslaget fra Kontrollutvalget blir vedtatt eller om noen politikere ønsker en ny gransking. 

Her er forslaget fra Kontrollutvalget til kommunestyret : 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling I Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør:

·  delegere myndighet på tilsyn skriftlig,

·  tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak,

·  sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig informasjon om saksforløpet i foreløpig svar,

·  vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann,

·  sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra tilsynsarbeidet

·  sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll.

·  sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og

·  vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av forvaltningsrapporten innen 1.juli 2018.

Hele saken og granskingsrapporten fra Telemark kommunerevisjon kan dere lese på denne linken. 

Les også saken «En byggesaksbehandler som både har jobbet i Vinje og i Larvik kommune etterforskes for grov korrupsjon » på denne linken.

Til slutt vil vi nok en gang anbefale nye Larvik kommune å gjøre som Statoil, Orkla, Telenor, DNB, Yara, Norsk Hydro mfl +  ca 70 av Norges kommuner, bli medlem av Transparency International  Norge slik at dere setter full fokus på forebygging av korrupsjon. Se hele medlemslisten på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *