Hvis Villa Karen godkjennes som hjemme restaurant i Larvik sentrum så er det fritt frem for andre også.

Christmas table preparatory to eat
Licensed from: Peteer / yayimages.com

Villa Karen som et prøveprosjekt for hjemme restaurant i sentrum.

Hvis denne saken får flertall i kommunestyret på onsdag vil dette medføre at andre også kan søke om tilsvarende restauranter. 

«Fra tid til annen dukker det opp et nytt konsept som vi ikke har fra før her i Larvik. Da er det formannskapet og kommunestyret som må mene noe om det», uttalte ordføreren etter at eierne av Villa Karen fikk avslag om skjenkebevilgning. 

Under kan dere lese hele innstillingen fra rådmannen som skal avgjøres i morgen. 

Søknad om kommunal skjenkebevilling fra Villa Karen Lars Jørgen Mørland, org.nr.: 918 725 741, ved Home Restaurant, Jegersborggata 20, 3257 Larvik, innvilges frem til 30. september 2020.

Bevillingen gis som et prøveprosjekt til Villa Karen Lars Jørgen Mørland frem til 2020. Søknaden gis under forutsetning av at de krav mattilsynet stiller til virksomheten gjennomføres og følges.

Bevillingen gis under forutsetning om at det fremlegges dokumentasjon på at mattilsynet har godkjent stedet som serveringssted og at de gjennomførte tiltakene er godkjent av mattilsynet.

Lars Jørgen Mørland, f. 120249, godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Det gjøres unntak for kravet om stedfortreder på bakgrunn av stedets størrelse og art.

Bevillingen gjelder alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Skjenketid innen- og utendørs kl. 12.00 ? 00.30, åpningstid fra kl. 12.00 ? 01.00

Det er en forutsetning at bevillingshaver overholder skjenketidsbestemmelsene i alkoholloven § 4-4.

Vilkår:
1. Bevillingshaver må i forbindelse med arrangement varsle kommunen minimum to uker før arrangementet.

2. Bevillingen er begrenset til avholdelse av totalt 25 arrangementer i året, en dag anses som et arrangement.

2. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant annet, åpningstider, endring av driftskonsept, overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m.

3. Bevillingshaver må uten ugrunnet opphold melde kommunen skriftlig om endring av daglig leder, aksjonærer eller andre personer med vesentlig innflytelse over virksomheten, samt endring av styrer eller stedfortreder for skjenkebevillingen.

4. Bevillingshaver må forholde seg til de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer for regulering av utendørs lydnivå fra høyttalere/musikkanlegg.

5. I henhold til forskrift om skjenke- og åpningstider for Larvik kommune er det tillatt og holde åpent uteserveringen mellom kl. 06.00 ? 01.00, det er følgelig ikke tillatt at gjester oppholder seg på uteserveringen etter lukketid.

6. Ansatte ved skjenkestedet må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler på arbeidsstedet i arbeidstiden.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for Larvik kommune er gjeldende for bevillingen og bevillingshaver.

Det forutsettes at alle øvrige offentlige tillatelser er i orden. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkoholloven kapittel 1 og 4. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *