BedreLarvik ønsker at det foretas nyvalg av medlemmer til styret i Larvik Havn KF.

Les hele interpellasjonen under bildet. 

 

INTERPELLASJON – VALG AV NYTT STYRE I LARVIK HAVN KF

Forslag til vedtak:

Det foretas nyvalg av medlemmer til styret i Larvik Havn KF. Valgkomiteen får i oppdrag å presentere forslag til nytt styre i LH i neste ordinære kommunestyremøte og nytt styre velges.

Begrunnelse og årsak til at nytt styre må velges er manglende tillit og uansvarlighet, fordi:

1 Larvik Havn (heretter LH) har inngått avtale i størrelsesorden 35 mill. i «Sika prosjektet» før eiere/kommunestyret har gitt sin formelle godkjennelse for hele prosjektet. Dette kan påføre LH store tap.

2 Styret har inngått avtale med Norsk Jernbanedrift AS den 25.08.2017 i størrelsesorden 35 mill. kroner ( https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-653877 ) uten å ta forbehold overfor kontraktspartner om nødvendige dispensasjoner og tillatelser fra Larvik Kommune (heretter LK).

3 Telemark Kommunerevisjon forvaltningsrevisjonsrapport i 2013 ( http://www.tekomrev.no/wp-content/uploads/2013/11/Larvik-Havn-nettutgave.pdf ) påpekte uregelmessigheter og svakheter i LH´s innkjøpsprosesser. Styret har i forbindelse med kontraktsinngåelse «Sika», vist at det ikke er kompetent og sitt ansvar bevisst. Selv etter sterk kritikk av prosesser får år tilbake. Følgelig har ikke styret i LH evnet å gjennomføre de nødvendige endringer i Larvik havn, påvist av revisor i 2013.

4 LH har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til naboer, herunder også Undersbo gravlund i sin planlegging av jernbaneterminalen, da det hersker tvil og usikkerhet om forhold omhandlende støy nivå og miljøretta helsevern, er ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Inntil kort tid har LH heller ikke evnet å følge opp vedtak i reguleringsplan av 2006 mht. støymåling.

5 Vi ønsker et nytt styre som kan forholde seg profesjonelt til gjeldende lover og regler, og som praktiserer størst mulig åpenhet med en ydmyk innstilling til sine nærmeste naboer. (Lovlighetskontroll om lukking av et nylig styremøte i LH er allerede fremmet  av tre kommunestyremøter i april 2018.) Påstand om at LH er «en stat i staten» og/eller at «LH gjør akkurat som de vil» uten å hensyn ta eier, skal ikke sementeres ytterligere, men opphøre. Kommunestyret vedtok i sak 082/17: «11. Larvik Havn: Larvik kommunes strategi for utvikling av havnen vedtas sammen med kommuneplanens samfunnsdel og arealplanen.» LH hadde gjort klokt i å avvente tiltak/videre arbeid på Sika tomta inntil strategi med påfølgende vedtak foreligger fra eier.

6 Med et nytt styre vil det være større muligheter for å lykkes med gjennomføring av den kultur- og holdningsendring vi mener er nødvendig i LH. LH skal og må forholde seg til administrasjonssjefens (=rådmannens) instruksjonsmyndighet slik det fremgår av Kommuneloven:

§ 72.Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens øvrige administrasjon

1. Administrasjonssjefen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Administrasjonssjefen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken.

Den 31.08.2017 (se møtereferat under og kart under) aksepterte LH at det ikke skulle igangsettes arbeider på selve Sika tomta FØR en tillatelse foreligger. Det skulle kun gjøres vedlikeholds arbeid som feks. NORD for Sika tomta. Gjaldt dette vedlikeholdsarbeid av jernbanespor på selveste Sika tomta? Uklart, men uansett så har LH igangsatt arbeider også på Sika tomta. Det har liten hensikt å tilrettelegge/vedlikeholde spor/«rehabilitere» for fremtidig containerdrift for jernbane, verken nord for Sika tomta eller på selve Sika tomta, om tillatelse til containerterminal til slutt ikke får tilsagn i vedtak fra kommunestyret/eiere. Dette burde LH selv ha forstått. LH har tatt en uforbeholden stor risiko og opptrådt uansvarlig. Rådmannen må i fremtiden utøve sin instruksjonsmyndighet, være tydeligere og sette ned foten om han/hun kan forstå at LH er i ferd med å ta en uforbeholden stor risiko som kan påføre foretaket store tap. Med et nytt styre mener vi det er enda større muligheter for bedre gjensidig aksept og rolleforståelse, samt at avtaler inngås etter at nødvendige tillatelser, dispensasjoner og vedtak er truffet. Følgelig bør det foretas nyvalg av medlemmene til styret i LH.

 

MØTEREFERAT

Type møte: Avklaringsmøte med plan og byggesak i Larvik Kommune

Dato: 31.08.2017

Oppdragsgiver: Larvik Havn KF

Oppdrag: 1982 ? Jernbaneterminal SIKA

Tilstede: Janne Balberg Kvisvik Larvik Kommune,Hege Eick Larvik Kommune,Agneta Børretzen Larvik Kommune

Jan Fredrik Jonas Larvik Havn KF, Fred Arne Sørum Larvik Havn KF

Camilla Kokkersvold Kokkersvold AS

Fremdrift og ikke søknadspliktig arbeid

FAS redegjorde for at det er ønskelig for prosjektet at entreprenøren raskt kan komme i gang med arbeider som ikke er søknadspliktige som f.eks arbeider med vedlikehold av eksisterende spor nord for SIKA-tomta. JBK bekreftet at vedlikeholdsarbeider på sporet ikke er søknadspliktig. Prosjektet er innforstått med at det ikke vil bli igangsatt arbeider på selve SIKA-tomta før det foreligger en tillatelse for å unngå unødig provokasjon av naboer mv.

Erik A. Sørensen                       

Gruppeleder BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *