Tirsdag skal Larviks politikere behandle» Rammesøknad – Rive eksisterende bygninger og oppføring av Grandkvartalet»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tirsdag godkjennes antagelig byggestart av Grandkvartalet i Larvik. 

Planutvalget skal tirsdag 19 juni vurdere søknad datert 23.11.2017, med etterfølgende dokumentasjon, om tillatelse til riving av de fleste eksisterende bygg innenfor Grandkvartalet, samt rammetillatelse til oppføring av nye bygg. Planutvalget skal også ta stilling til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, samt vurdere om fremlagt materialbeskrivelse kan godkjennes.

Det er søkt om tillatelse til riving av eksisterende bygninger i Grandkvartalet. Dette innbefatter eiendommen Romberggata 3, Prinsegata 10, 12, 14 og 20. Rådmannen mener riving vil være i tråd med reguleringsplanen og innstiller på at tillatelse til riving gis. Det er videre søkt om rammetillatelse til oppføring av boliger, kontor, hotell, bevertning, offentlig- og privat tjenesteyting, uteopphold og parkeringsanlegg.

Det er søkt to dispensasjoner fra reguleringsplanen. Første dispensasjon er knyttet til forbindelsen mellom det eksisterende hotellet og den nye konferansedelen (GP1). Søker ønsker å bygge én bro mellom byggene heller enn de to som er regulert inn, i tillegg til at søker ønsker å knytte byggene sammen i et nyprosjektert bygg. Dette siste går ut på at de to bygningene knyttes sammen i et bygg som går over to etasjer fra Grandpassasjen og inn til bro mellom hotellet og konferansedelen. Innregulert byggehøyde er her 9 meter, mens det nye bygget vil få en gesimshøyde på 14,5 meter. Begge forholdene krever dispensasjon fra regulert byggehøyde. Rådmannen innstiller på at dispensasjon gis som omsøkt.

Den andre dispensasjonssøknaden er knyttet til rekkefølgekrav i reguleringsplanen, der det før rammetillatelse gis skal godkjennes en plan for oppgradering av de tilhørende kommunaltekniske anlegg og tilgrensende offentlige trafikkområder. Rådmannen innstiller på at dispensasjon gis som omsøkt.

Det følger av reguleringsplan for Grandkvartalet at det før rammetillatelse gis skal redegjøres detaljert for materialbruk på fasader og uterom. Redegjørelse skal inneholde en beskrivelse av hvordan materialpaletten og det arkitektoniske uttrykket forholder seg til omkringliggende bebyggelse og omgivelser. Materialpaletten og redegjørelsen skal godkjenne av Larvik kommune. Rådmannen innstiller på at materialpaletten og redegjørelsen godkjennes, under forutsetning om at det før igangsettingstillatelse kan gis, skal foreligge en mer detaljert og konkret palett for material- og fargebruk med konkrete material- og fargeprøver spesifikt knyttet til prosjektets ulike bygningsdeler og byrom.

Du kan lese hele rådmannens forslag til vedtak på denne linken. 

Hvis du ønsker å titte på alle dokumenter i saken (94 stk) så finner du dette på denne linken. 

Mange i Larvik venter på at de falleferdige byggene i området skal bli revet. Vi håper dette vil skje i løpet av 2018 og det blir spennende å se hvilket år de første leilighetene står klare i det nye kvartalet. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *