Reguleringsplan for Kanal Stavern ved Risøya i Stavern avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring, er rådmannens vedtak.


Kart hentet fra Miljødirektoratets nettside.

Er det miljøutfordringer som nå kommer til å stoppe prosjekt Stavern Kanal ?

Tirsdag 19 juni skal politikerne i planutvalget i Larvik behandle Stavern Kanal. Prosjektet inneholder cirka 160 planlagte boliger med pris fra 3,8 mill til 13,9 mill for de største og dyreste. I følge utbygger har folk skrevet seg på lister og er klare til å kjøpe leiligheter for over 150 millioner kroner.

Rådmannen mener forøvrig at omsøkt plan bør avvises fullstendig og ikke sendes ut på offentlig høring.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Kanal Stavern – gbnr.5001/407, gbnr.5001/495 mfl. ved Risøya i Stavern, avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget, slik det foreligger, utfordrer:

  • –  Vedtatte byggehøyder og Staverns historiske silhuett.

  • –  Mudringsforbudet etter forurensningsforskriftens § 22.. 

  • –  Agnesbukta med viktige naturtyper og rødlistearter.

  • –  Forbudet mot landskapsinngrep/utfylling i sjø og forbudet mot utbygging i 100-metersbeltet (SPR for forvaltning av strandsonen).

  • –  Kommunedelplanens krav til arealer for uteopphold og lek.

  • –  Vedtatt grønnstruktur.

    Tiltakshaver må forholde seg til rammene i vedtatte planer, formannskapets råd i sak 050/17 og vurderingene i foreliggende sak.

    Tiltakshaver kan ikke planlegge kvartalslekeplass og nærmiljøpark på kommunens grunn gbnr. 5001/693.

Du finner hele dokumentet fra rådmannen på denne linken. Og her er link til alle dokumentene i saken. og tillegsdokumenter. 

 

Ta en titt på «Grunnforurensning,Miljødirektoratet» på denne linken.  

Se fredagens sak «Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?» på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *