Hvorfor legges den nye Kyststien i Larvik utenom flotte Lamøya på Kaupang ?​

Kommunestyret i Larvik vedtok følgende 19 oktober 2016. » Kommunestyret ber om at arbeidet med å få fullført en kyststi i Tjølling får høy prioritet i kommunen».  Hele vedtaket kan du lese på denne linken. 

Larvik og Omegns Turistforening (LOT) og Larvik kommune samarbeider om å få på plass avtaler med grunneiere og hytteeiere. Det kan tyde på at det har vært en del utfordringer med å få på plass avtaler. Derfor ble saken på nytt løftet opp til politisk behandling i Kommunestyret.

Kommunestyret i Larvik vedtok så i 2017 en gjennomføringsplan 2018-2021 for kyststien gjennom Tjølling. Strekningen forbi Kaupang er på planen for 2019.
Hele vedtaket kan du lese på denne linken. 

  1. Kommunestyret godkjenner fremdriftsplan for kyststien med tilhørende investeringer og økning i driftsbudsjett.
    Kostnadene innarbeides i økonomiplan/strategidokument 2018-2021.
  2. Kommunen vil ta i bruk lovverket, i første rekke friluftslovens § 35, der man ikke kommer i mål med frivillige avtaler for kyststien.
    Kommunestyret fatter det formelle vedtak i hvert enkelt tilfelle.
  3. Det settes en frist fram til 1.oktober for sluttføring av forhandlinger mellom grunneiere og kommunen vedr Kyststi i Tjølling.

Bøkebloggen har nå i høst blitt kontaktet av flere lesere som har sett forslaget til trase forbi Kaupang til Bjønnes. Både Lamøya og Kaupangholmen er utelatt på kartet som nå er oppdatert. I stedet er traseen lagt langs den trafikkerte Kaupangveien.  Se kartet under.

 

Kartet over viser dagens forslag til trase. Fiolett stiplinger hovedtrase ,lyseblåstiplinger alternativetraseer. I første omganger det aktuelt å etablereen hovedtrase

Vi leser nå følgende i et dokument som er sendt ut fra Larvik kommune. «Imidlertid er det et ønske om også å ha en merket tursti rundt Lamøya ,men det er noen utfordringer her med valg av trase og skepsis hos enkelte grunneiere.» 

Siden kommunestyret vedtok gjennomføringsplanen i 2017 så vedtok de også at de kan bruke friluftsloven § 35 hos «vrange» grunneiere.  Se punkter under.

Hvis det finnes en alternativ trase, som ikke gir noenlunde lik opplevelseskvalitet, må administrasjonen gjøre en kost/nyttevurdering av om lovverket likevel skal tas i bruk.

Dersom det etter administrasjonens mening ikke foreligger en brukbar, alternativ trase og den aktuelle eiendommen dermed vil stoppe hele fremføringen av en sammenhengende kyststi med nødvendige fasiliteter, bør friluftslovens § 35 tas i bruk – alternativt oreigningsloven/plan- og bygningsloven.

Kommunestyret får framlagt de tilfellene hvor lovverket bør benyttes, og fatter formelt vedtak.

Erfaringer fra etablering av turstier ellers i landet er at man har brukt både frivillige avtaler og lovverket alt etter hvilken situasjon det har vært på den aktuelle eiendom/del av stien.

Bøkebloggen mener nå at administrasjonen må legge saken frem for kommunestyret slik at lovverket kan benyttes for å få Kyststien rundt flotte Lamøya.

 

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *