Onsdag 21 november skal Miljø- og teknikkomiteen behandle «Bypakke Larvik – Fase 1 Forprosjekt».

New York - dec 26: Toll plaza near New York City on i-95, on Dec
Licensed from: digidreamgrafix / yayimages.com

Blir det bomring rundt Larvik når «Bypakken» kommer ?

Onsdag skal Miljø- og teknikkomiteen behandle første forslag til  «Bypakke Larvik – Fase 1 Forprosjekt».

I 2019 gjennomføres Fase 1 Forprosjekt, som avklarer hvordan InterCity beslutningen innvirker på hovedelementer utpekt i mulighetsanalysen og konkretisere det videre arbeidet med Bypakke Larvik fram mot en forskutteringssak og videre forarbeid fram mot et vedtak om bompengefinansiering i Stortinget. Partene stiller nødvendig personalressurser til rådighet inn i en administrativ forprosjektgruppe og deler på kostnaden på ca. 1 mill. kroner til nødvendig utredninger. Larvik kommunes andel dekkes innenfor budsjettet til Areal og teknikk. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

 1. Bypakke Larvik skal etableres som en prosjektorganisasjon i et trepartssamarbeid for kommune representert ved Larvik kommune,fylkeskommune representert ved Vestfold fylkeskommune og staten representert ved Statens Vegvesen og har som mål å etablere «Et framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum».

 2. Bypakke Larvik skal sikre god planlegging og gjennomføring av en portefølje av prosjekter som berører både statlige, fylkeskommunale og kommunale deler av transportsystemet i Larviks byområde, og som støtter opp om en bærekraftig areal- og transportutvikling i regionen.

 3. I 2019 gjennomføres Fase 1  Forprosjekt, som avklarer hvordan InterCity beslutningen innvirker på hovedelementer utpekt i mulighetsanalysen og konkretisere det videre arbeidet med Bypakke Larvik fram mot en forskutteringssak og videre forarbeid fram mot et vedtak om bompengefinansiering i Stortinget. Partene stiller nødvendig personalressurser til rådighet inn i en administrativ forprosjektgruppe og deler på kostnaden på ca. 1 mill. kroner til nødvendig utredninger. Larvik kommunes andel dekkes innenfor budsjettet til Areal og teknikk.

 4. Fase 1  Forprosjekt skal før årsskiftet 2019/2020 legge fram:

  1. En oppdatert grov prosjektportefølje når trasé og stasjonsplassering for InterCity er fastsatt, og foreløpige anslag på økonomisk ramme og forventet framdrift.

  2. En fordelingsnøkkel på hvordan ressursene skal prioriteres og fordeles innenfor prosjektporteføljen for å sikre best måloppnåelse.

  3. En milepælsplan for det videre arbeidet fram til en brukerfinansieringsordning er forventet besluttet i Stortinget.

  4. En oversikt over ytterligere behov for planleggingsmidler og finansieringsløsning av disse, slik at det kan besluttes en forskutterings-løsning for finansiering av videre planlegging etter 2019.

  5. Effekter og konsekvenser bompengeinnkreving vil kunne ha for handel i sentrum og endringer av transportvaner i og rundt sentrum.

  6. Eventuelle justeringer dersom det åpnes for å utvide den statlige byvekstavtaleordningen

  7. Et forslag til framtidig organisering av Byakke Larvik.

Hele saken kan du lese på denne linken. 

Alt tyder nå på at det blir bomstasjoner rundt Larvik om noen år. Bompengeinnkreving vil muligens få store konsekvenser for handel i Larvik sentrum. Så lenge Sandefjord ikke innfører bomstasjoner vil nok mange av innbyggerne i østre deler av Larvik kommune velge å reise dit.

Til info så er Hammerfest positive til bomring. Her betaler billistene gjerne for å få trafikken ut av bysentrum. Les hele saken på denne linken.  

 

Kontakt meg gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis du har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *