«Uansett hvilket av de to alternativene man velger, vil Indre Havn-området bli utbygget,» skriver Finn W Fjellanger i dagens innlegg.

DARK arkit»Connecting Larvik»

 

Det store dilemmaet.

Valg av jernbanetrase og stasjonsplassering er nå det store diskusjonstemaet i Larvik, med ganske steile fronter mellom folk med ulike oppfatninger. Og som er en av de største og viktigste beslutninger på meget lang tid som nå må tas.

Bane Nor har gitt sin anbefaling om korridor og stasjonsplassering. I den sentrale delen av Larvik   går Bane Nor inn for Indre Havn-alternativet, høy løsning. Nest beste (men ikke foretrukket alternativ) mener Bane Nor er Kongegata-alternativet, høy løsning.

Ingen av disse alternativene er – etter min mening – langt fra gode, og begge fører til negative konsekvenser for Larvik, men der det ene alternativet samlet sett fører til de største uønskede konsekvensene.

Kongegata-alternativet, Høy løsning.Dette alternativet forutsetter rasering av sentrum med omfattende graving gjennom sentrum av Larvik inkl. i stasjonsområdet i Bøkelia etter forutgående riving av mange bygninger hvorav de fleste har antikvarisk verdi i henhold til gjeldende Kommunedelplan for Larvik by. 220 boliger/leiligheter må rives + flere forretnings-/næringsbygg. I tillegg kommer flere boliger som må fraflyttes i anleggsperioden som vil strekke seg over 4-5 år.  Bane Nor regner også med at anleggsperioden for dette alternativet har en varighet som er ca. 1 år lengre enn for Indre Havn alternativet, Høy løsning.

Etter etappevis oppgraving og støping av tunnelkulvert med støpt lokk over (like under bakkenivå) ser Bane Nor for seg at det etableres en kollektiv vei på lokket over tunnelen frem til stasjonen i Bøkelia, der det tidligere ble opplyst at det ikke var mulig å etablere off. parkeringsplasser for private biler. Nå sier Bane Nor at det skal lages noe parkering for privatbiler, uten å nevne omfanget. Over lokket vil det i flg. Bane Nor ikke bli mulig å oppføre tyngre bygninger. Følgelig vil traseen gjennom sentrum nærmest dele sentrum i 2, dog med nødvendige muligheter for tverrforbindelser til eksisterende veisystem i sentrum.

Et par andre momenter som ikke har vært nevnt av Bane Nor er faren for setninger på nabobygg i sentrum som følge av utgravingen og i tiden etterpå p.g.a. drenering av løsmasser dels leire langsetter traseen, samt rystelser fra togtrafikken og som forplanter seg i grunnen til nærliggende bygninger.  Siden kulverttunnelen ligger høyt i forhold til terrenget, vil rystelser i grunnen fra tog som passeres i opptil 200 km/t kunne bli problematiske i forhold til evt.  rystelser fra tog  dersom tunnelen hadde ligget dypt i grunnen.

Indre Havn-alternativet, Høy løsning. I dette alternativet kommer toget ut av en fjelltunnel ved Herregården og fortsetter videre på en høyereliggende viadukt (bro med søyleunderstøttelser) inn over indre Havn og eksisterende stasjonsområde. Antydet høyde på viadukten er ca. 11 m over bakkenivå. Stasjonen vil ligge inne på nåværende stasjonsområde. Viadukten går videre vestover og over Hammerdalen og inn mot tunnelen gjennom Martineåsen. Ved passering av viadukten ved Mølla, skal Møllergata forskyves noe mot nord slik at konflikt med Mølla og Møllergata unngås.

Ved denne høye viaduktløsningen over Indre Havn, vil det for en stor del sikres fri atkomst til utenforliggende område og siktlinjer mot sjøfronten kan opprettholdes under og over viadukten, med en begrenset visuell barriere forårsaket av selve viadukten. I forbindelse med dette alternativet, blir det kun nødvendig å rive 45 boliger.

Øvrige vurderinger. Med omfattende riving av bygninger i sentrum, graving og etablering av ny trase gjennom Larvik sentrum med en byggeperiode på ca. 5 år, vil handelsvirksomheten i sentrum få en alvorlig «knekk» med avvikling av virksomheter og mulige konkurser. Bygninger som før lå i veien for tunneltraseen, vil ikke kunne bygges opp igjen. Og mange vil nok se seg om etter andre lokaler, bl.a. i  nabobyer.

Uansett hvilket av de to alternativene man velger, vil Indre Havn-området bli utbygget, og vil ikke forbli et park-/grøntareal på det kommunale området eller et virvar av jernbanelinjer på nåværende stasjonsområde til Jernbaneverket/Bane Nor Eiendom AS. Iht. Planprogrammet for områdeplan for Indre havn, skal Indre havn tilrettelegges for byutvikling. Kommunestyret har vedtatt ulike ønsker om og ambisjoner for en eller flere offentlige funksjoner i Indre havn (på kommunalt område). Som nevnt i programmet: «Larvik Indre havn frigjør areal som kan gi en ny bydel som supplerer og styrker eksisterende sentrum». Vinnerutkastet til Dark Arkitekter fra 2008 i arkitektkonkurransen for utvikling av Indre havn, kalt «Connecting Larvik», gir retningslinjer for den videre utbygging av Indre havn. I tillegg vil Bane Nor Eiendom AS garantert komme til å bygge ut Jernbaneverket’s  tomt i Indre havn.

Larvik kommune ser også for seg en forflytting av sentrumsaksen/sentrum nærmere Indre havn.

På digitale plattformer og i avisinnlegg er det flere som tydeligvis tror at Indre havn opprettholdes og utvikles videre som et parkanlegg for ettertiden. Enkelte politikere påstår sågar at dette er det de (evt. et flertall av politikere) som bestemmer. Det kan være en liten mulighet for at de kan forpurre en utbygging av Indre havn i et begrenset tidsrom. Men husk at utbyggingen av Indre havn ikke vil skje før etter at den nye stasjonen m/jernbanetrase er på plass. Da snakker vi tidligst 14 år frem i tid. Og på dette tidspunktet er nok de fleste av dagens kommunepolitikere «ute av politikken» og andre «koster» har overtatt. Husk også at et vedtak ikke varer lengre enn til neste vedtak er fattet.

Med en jernbanetraseviadukt, høy løsning, over en begrenset del av Indre havn, vil man får en  begrenset visuell barriere mot sjøen. Men denne visuelle barrieren vil bli liten i forhold til det en utbygging av kommunens del av Indre havn og av Jernbaneverkets disponible utbyggingsareal vil forårsake.

Konklusjon: Med utgangspunkt i overnevnte betraktninger og dessverre i mangel av andre bedre alternativer, velger jeg å gå for det nest verste av de to alternativene: Indre havn – Høy løsning.  Satt opp mot hverandre gir det verste alternativet av de to, Kongegata – Høy løsning, allikevel de største negative konsekvensene for Larvik.

 

Larvik 15.12.2018

Finn W. Fjellanger

 

Les også tidligere innlegg “Vi ønsker oss en formann” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *