Foto:Bøkebloggen

 

Kongegata korridoren i Larvik sentrum.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke –Larvik ble behandlet i dagens formannskap og kommunestyre i Larvik.

Per Manvik, som kjemper for en stasjon utenfor sentrum, kom med et forslag om å utrede andre alternativer. Forslaget ble nedstemt.

Erik A. Sørensen, BedreLarvik ville utrede Bergeløkka som stasjonsalternativ. Forslaget ble nedstemt.

Rådmannen anbefaler at alle alternativene, også de Bane NOR fraråder, legges ut på høring. Foreløpig vurdering ut fra foreliggende materiale og sett i lys av en totalvurdering av kostnader, konsekvenser og videre prosess for hele strekningen ser rådmannen kombinasjonen av Kongegata høy og Stålaker øst som de mest relevante alternativene å anbefale for videre prosess. Selv om rådmannen på nåværende tidspunkt har noen betraktninger rundt hovedavveiinger for de ulike alternativene, ønsker rådmannen å avvente sin endelige anbefaling til etter at høringsinnspillene foreligger.

Rådmannen er opptatt av de demokratiske rettighetene som følger av en planprosess og ønsker at høringsperioden utnyttes fullt ut til å innhente mer informasjon, engasjere innbyggere og skape en god og kunnskapsbasert plattform for den endelige politiske beslutningen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Les hele rådmannens innstilling her. 

Vi har lagt med bilder fra Jegersborggata til Johan Sverdrups gate som viser en del av bygningene som eventuelt må rives for å etablere en ny stasjon i Kongegata.
(Til info så er bildene av byggene som er merket av på Bane NOR sine utredninger.)

 

 JegersborggataTrygves gate    Haralds gate Torget   Torget PrinsekvartaletFelumbygget, TorgetTorgetTorget Faugstad gården Bredochsgate Bøkkerveien Brannvaktsgata, «Larvik Rørhandel» bygget  Kongegata  KongegataJohan Sverdrups gate /  Treschow gate Johan Sverdrups gateJohan Sverdrups gate

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *