«I respekt for sine velgere bør kommunestyret søke råd hos sine velgere ved en folkeavstemning,» skriver Finn W. Fjellanger i dagens innlegg.

Foto:larvik.kommune.no

 

Lytt til folket!

Allerede den 23.mars 2017, dvs. for ca. 2 år siden, sto ordfører Rune Høiseth (Ap) og Bjarne Steen (H) fram i ØP på vegne av Larviks 2 største politiske partier og mente at det for Ap og H ikke var noen tvil om hvilken korridorløsning med tilhørende stasjonsalternativ som er best: Kongegata-korridoren fremstår som den klart beste. Rune Høiseth understreket samtidig viktigheten av å signalisere at i Larvik er man samstemte i jernbanespørsmålet.

Til tross for at de samme partiene tidligere ikke engang hadde ønsket at Bane Nor skulle utrede Indre havn-korridoren, støttet de nå at begge korridoralternativene måtte utredes etter at Bane Nor ettertrykkelig slo fast at de var pålagt å utrede minst 2 alternativer.

Det var allerede da (for ca. 2 år siden) en bastant oppfatning av Ap og Høyre at Kongegata-alternativet var det eneste riktige, til tross for at alternativet ikke var uredet, inklusiv manglende konsekvensutredning.

I formannskapet den 22.03.2017 fremmet H v/Bjarne Steen forslag til vedtak vedr. planprogrammet for kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik bl.a. med følgende kommentar: «Larvik kommune støtter at Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren er de to alternativene som skal utredes. Av de to alternativene fremstår Kongegata-korridoren som det klart beste. Larvik kommunestyre anbefaler videre planlegging og prioritering av dette alternativet.»

Forslaget fra Bjarne Steen inkl. noen tilleggspunkter, ble enstemmig vedtatt.

Under behandlingen i KS den 09.01.2019 av Kommunedelplan for InterCity jernbane Stokke-Larvik fremmet Bjarne Steen på vegne av Høyre et tilleggspunkt 2 til rådmannens innstilling: »Indre havn  høy og lav tas ut av planforslaget, og disse alternativene legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring». Steens forslag til tilleggspunkt falt, der kun 9 stemmer (H) stemte for forslaget.  Her ønsket altså Høyre å hindre byens borgere inkl. Høyres egne velgere å få si sin mening om Indre havn-korridoren med høyt og lavt alternativ. Hvilket demokratisk sinnelag er det Larvik Høyre her står for! Senere i voteringen gikk Høyre sammen med de resterende partiene inn for å legge forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke – Larvik med begge alternativene ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. mars 2019.

I desember mnd. 2018 stilte ØP spørsmål til politikerne om hvilket valg de mente var best av Kongegata høy løsning eller Indre havn høy løsning hvis man måtte velge på dette tidspunktet. Svarene ØP fikk sprikte, men ca. 70 % ville gå for Kongegata, mens ca. 30 % mente Indre havn var best. Larvik Høyre fastslo i en pressemelding: »Larvik Høyre kan ikke under noen omstendighet stemme for at Indre havn legges ut på høring i kommunestyrets januarmøte». Vi så jo hvordan resultatet av avstemningen ble i dette møtet (ref. det som står over). Høyre støttet til slutt rådmannens innstilling om at begge alternativene skulle legges ut på høring.

ØP med bistand av Norstat gjennomførte en meningsmåling om stasjonsalternativene der et knapt flertall gikk for Kongegata-alternativet høy løsning, mens altså et knapt mindretall mente Indre havn høy løsning var det beste alternativet. BedreLarvik engasjerte Opinion AS til å foreta en meningsmåling om stasjonsalternativene, der Indre havn kom ut som et foretrukket og bedre alternativ enn Kongegata, men også her med knappe marginer.

Larvik kommune har i tillegg i forbindelse med behandlingen av saken i KS den 09.01.19 bedt Bane Nor om mange justeringer/suppleringer av materialet fra Bane Nor. Tilbakemeldingene på dette fra Bane Nor bør også foreligge i god tid før høringsfristen utløper, hvilket kan bli et problem.

Hvorfor legger Larvik kommune opp til en slik hastebehandling av denne store og viktige saken der Larvik kommune ser for seg en behandling av forslaget til kommunedelplanen allerede i juni mnd. 2019 ? Vi snakker her om en jernbaneløsning i et fremtidsperspektiv på anslagsvis 200 år.

Stadig flere har kommet på banen med gode innlegg i ØP og andre sosiale media vedr. korridor- og jernbanetrasealternativene i Larvik. Sist ute var to unge på 20 år, Odin Blomberg Syrrist og Jostein Liverød, som ga til kjenne sin støtte til Indre havn-alternativet i et innlegg i ØP den 8.2.19 under tittelen «Vi får sjansen til å utvikle en av Norges flotteste fjordbyer».

I respekt for sine velgere bør kommunestyret søke råd hos sine velgere ved en folkeavstemning i tilknytning til kommunevalget i september om de to hovedalternativene, Kongegata høy løsning og Indre havn høy løsning. Siden Høyre og Ap allerede i mars mnd 2017 og følgelig i lang tid før alternativene var utredet, gikk inn for Kongegata-alternativet, er mange redd for at det for disse 2 partienes vedkommende har gått prestisje i saken. Og at det for disse partiene kan føles som et «nederlag» å skifte mening på et senere tidspunkt da sakens realiteter i henhold til konsekvensutredningene kom for en dag. Saken bør følgelig utsettes til etter kommunevalget med sammenfallende folkeavstemning i sept., da avgjørelsen vedr. forslaget til kommunedelplanen kan tas.  Slik saken nå ligger an, føler mange at kommunestyret er på «kollisjonskurs» med sine velgere. Til Rune Høiseth er det å bemerke at innbyggerne i Larvik langt fra er samstemte om at Kongegata-alternativet er det beste, snarere tvert imot!

Larvik 11.02.19
Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *