«Dette er den viktigste beslutning for Larvik kommune som vil bli tatt i vår tid,» skriver Tor Bjørvik.

foto:banenor.no

 

En milliard er også penger !

Diskusjonen om plassering av jernbanestasjon i Larvik har nå gått hardt i lange tider. Jeg er mildt sagt overraska, egentlig fortvila, over at jernbanens viktigste oppgave, som transportmiddel, ikke har vært inne i diskusjonen i det hele tatt. Det virker som hensynet til sentrum overskygger alt annet.

Jeg er også fortvila over at kostnader ikke har vært diskusjonstema. Jeg har forstått det slik at erverv av eiendommer og grunnerstatninger ved plassering i sentrum utgjør rundt en milliard kr. En milliard (1000 millioner) er også penger, og det finnes sikkert andre gode formål å bruke tusen millioner til.

Det hele bunner i kommunestyrets ulykksalige vedtak for snart to år siden, hvor en vedtok at bare to alternativer skulle utredes, Kongegata og Havna. Da jeg spurte en sentral politiker om hvorfor bare disse to alternativene, fikk jeg til svar at Stortinget hadde bestemt at alle jernbanestasjoner skulle ligge i sentrum. Men det er ikke riktig. Stortinget har bare gitt en helt generell tilråding, Stortinget har aldri vært i Larvik, og har aldri satt seg inn i de topografiske forhold her. Det er lov å «tenke sjæl».

En jernbanestasjon er, og vil være, en trafikkterminal, hvor mange forskjellige transportmidler skal fungere i samarbeid. Denne terminalfunksjonen blir viktigere jo større avstand det er mellom stasjonene. De fleste trafikantene vil måtte bruke et annet transportmiddel for å komme til og fra stasjonen. Stasjonen vil være et sted hvor tog, busser, drosjer og privatbiler (elektriske) møtes. Dette krever mye plass og god tilgjengelighet. Kongegataalternativet har ingen av delene.

Ved Kongegataalternativet er det satt av minimalt med plass til terminalfunksjoner og parkering. En tilhenger av sentrumsalternativet forklarte meg (lille ukyndige meg) at bussene bare skulle komme, sette av og ta på passasjerer, og så kjøre videre. Men hva hvis toget er forsinka? (Det vil også i framtida skje at toget er forsinka og da må bussene vente.)

Jeg er temmelig sikker på at en trangt planlagt stasjon vil kreve utvidelser etter noen år. Hva gjør en da? River enda flere hus i sentrum?

Et viktig argument for plassering av jernbanestasjonen i sentrum har vært at det vil styrke handelen i sentrum. Min erfaring er at det er få eller ingen som tar toget til en by for å handle. Hvis en drar langt av gåre for å handle, gjelder det som oftest kapitalvarer, og da må en ha bil, gjerne med tilhenger. Det er jo ganske typisk at det meste av kapitalvarehandel i Larvik er lokalisert langs Elveveien, som nå har blitt, uten sammenligning, Larviks største handlegate.

Det var interessant å lese innlegget fra Kjendlie, eieren av Felumbgården og gullsmedforretningen der. Hans mening er at stasjon i sentrum vil være drepende for handelen, fordi den lange anleggsperioden (10 år inkl. gjenoppbygging) vil gjøre at kundene forsvinner til forretninger utenfor sentrum. Har de først forandret handlemønster, er det vanskelig å få dem tilbake. At en av de eldste næringsdrivende i sentrum, mener dette, er det verdt å lytte til.

At enkelte andre eiere av gårder som skal rives, er positive, er ganske naturlig. Erstatningssummen for en gammel gård vil nok ofte overstige den verdi gården har for eieren i dag.

At kommunestyret, på svært sviktende grunnlag, har stemt fram bare to alternativer, har vært en ulykke for beslutningsprosessen. Mange har beskrevet det som vi har et valg mellom pest og kolera. Og det er dessverre riktig, så lenge vi ikke har flere alternativer. Men det finnes alternativer, som både kan gi trafikantene et vesentlig bedre tilbud, og gi besparinger i milliardklassen. Den største hindringen er enkelte politikeres prestisje. Det skal noe til å innrømme at en har tatt feil i en så viktig sak. Men det har faktisk skjedd på Hamar. Der har både ordfører og varaordfører nå innsett at den beste plassering av stasjonen er utenfor sentrum.

Jeg har i flere innlegg pekt på plassering ved Elveveien/Lågen som et godt alternativ. Dette alternativet føler jeg har blitt tiet i hjel, kanskje fordi det er vanskelig å finne gode motargumenter.

En plassering av stasjonen ved Elveveien vil gi følgende fordeler:

-God adkomst for alle i Larvik kommune.

-God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser.

-Enkel og god adkomst for busser på all slags føre. (Ei ringrute Elveveien-Hovland-Sentrum-Torstrand-Elveveien vil knytte forbindelsen til sentrum, vil knytte de sentrale deler av Larvik sammen, og ha et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens.)

-Store parkeringsarealer uten å rive hus.

-Ligger i riktig retning fra sentrum, dvs i retning Tønsberg-Drammen-Oslo. (Jeg vil tro at 80-90 % av trafikken skal i denne retningen. Hvis stasjonen blir lagt i sentrum/havna eller på Bergeløkka vil alle som bor i Tjølling og østre del av Hedrum bruke Sandefjord stasjon, som vil komme nær Sandefjord videregående skole, og bare 5-10 minutter fra grensa mot Larvik.)

-Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum.

-En unngår å rive et stort antall hus i sentrum eller langs traseen om havna. (Et dobbeltspor krever mye plass.) Det kan gi besparinger i milliardklassen.

Et viktig poeng som ikke har kommet fram i debatten, er at jernbanestrekningen gjennom Vestfold i framtida vil bli et ledd i den nye Sørlandsbanen, med endepunkt i Stavanger. Togene skal gå med minst 200 km/time, og ikke alle tog vil stoppe på Larvik stasjon. Da er det viktig med en stasjonsplassering som tillater høy hastighet hele veien. Det tar både tid og mye krefter/kroner) å sakne og starte opp igjen et tog som veier 7-800 tonn.

Jeg foreslår at Jernbaneverket får i oppdrag å finne fram til den rimeligste, og jernbaneteknisk beste, traseen fra Farriseidet til Sandefjord. Og så legger vi stasjonen der denne traseen vil krysse Elveveien. Et slikt trasevalg vil sannsynligvis ikke kreve riving av et eneste hus, og komme nord for steinforekomstene i Tjølling.

Det er vel ingen tvil om at en slik framgangsmåte vil gi den beste traseen og de laveste kostnadene.

Jeg opplever at veldig mange i Larvik deler mine tanker om en plassering utenfor sentrum, men jeg møter ofte en «gi opp-holdning», med argumenter som «Stortinget har jo bestemt», og «Kommunestyret har jo bestemt». Til det er å si at ingenting er bestemt ennå, og vi har ikke så dårlig tid. Igangsetting av byggearbeidene ligger uansett mange år fram i tid.

Dette er den viktigste beslutning for Larvik kommune som vil bli tatt i vår tid. Da er det en selvfølge at en har et best mulig beslutningsgrunnlag. I det grunnlaget som foreligger, mangler både en transportanalyse (Hvorfra kommer trafikantene, og hvor skal de hen?) og en vurdering av flere alternativer, som ikke innebærer hverken pest eller kolera.

Det må være sunn fornuft å bruke et ekstra år hvis en kan spare 1000 millioner og få en vesentlig bedre løsning.

 

Tor Bjørvik

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *