«Larvik sentrum vil handelsmessig ikke overleve en byggeperiode på 6 år,» skriver Finn W. Fjellanger.

 

Foto:Bøkebloggen

Det verste alternativet.

Dessverre foreligger det nå kun 2 aktuelle alternativer for jernbaneløsning gjennom Larvik: Kongegata høy løsning og Indre havn høy løsning.  Av disse to er Kongegata-alternativet det verste alternativet med riving av store deler av Larvik sentrum inkl. flere forretningsbygg og totalt 220 boenheter m.m.

Bane Nor anslår en byggetid i beste fall på 6 år forutsatt at det ikke inntreffer noe uforutsett. I løpet av denne byggetiden skal mange bygg rives, og enkelte må fraflyttes midlertidig, før man kan starte graving for kulverttunnel gjennom Larvik sentrum (ca. 460 m lang) + en lengre åpen skjæring før stasjonen i den bratte Bøkelia. Infrastruktur med veier, vann, og avløp samt sterk- og svakstrømsledninger må først midlertidig legges om i byggeperioden, for senere å etablere permanente omlegginger av infrastrukturen etter at tunnelen er på plass.

Faren for setninger på eksisterende bygg langs tunnelen er til stede med setningsskader til følge. Enkelte gamle bygg har treflåter som vil råtne under gråsteinsgrunnmuren og forårsake store setninger dersom grunnvannet senkes.

Larvik sentrum vil handelsmessig ikke overleve en byggeperiode på 6 år eller mer med omfattende byggevirksomhet med støy og støv og midlertidige omlegginger av infrastruktur etc.

Over tunnellokket ser bane Nor for seg opparbeiding av en kollektivvei til stasjonen. Mens den ene mulighetsstudien som LPO Arkitekter har laget på oppdrag fra Larvik kommune, ser for seg en parkmessig opparbeidelse på enkelte steder over og langs kulverttunnelen gjennom Larvik, samt flytting av Torget mot Odbergkvartalet som rives og bygging av et rådhus der Torget ligger i dag.

Problemet er også at Bane Nor ikke vil tillate bygging av (tunge) bygg på tunnellokket som på sett og vis vil dele sentrum i 2.

I tillegg ser arkitektene for seg en nedbygging av Indre havn som også er i overensstemmelse med kommuneadministrasjonens langsiktige plan om å flytte sentrumsaksen nærmere og ned mot Indre havn. (Kfr. også kommunens arkitektkonkurranse fra 2008 om utbygging av Indre havn.) Nedbygging av Indre havn er også vist i den andre mulighetsstudien for Indre havn laget av Dyrvik Arkitekter. Så enten man velger Kongegata-alternativet eller Indre havn alternativet ser man for seg en betydelig nedbygging av Indre havn. Utfordringen blir å dempe omfanget og høydene på utbyggingen av Indre havn.

Bane Nor har i sine planer ikke regnet med å opparbeide parkeringsplasser ved stasjonen for privatbiler, hverken for Kongegata-alternativet eller Indre havn-alternativet og mener det er nok parkeringsplasser i Larvik sentrum til å dekke behovet for parkering for folk som skal med toget.

Folk i Larvik er nå invitert til å komme med merknader til både Kongegata-alternativet samt også Indre havn-alternativet i en høringsprosess med frist for uttalelser den 15.03.19.

Etter planen skal denne kommunedelplanen for korridorvalget hasteavgjøres av våre politikere i juni 2019 til tross for at mange mener spørsmålet om korridor- og stasjonsvalg bør legges frem i en rådgivende folkeavstemning i tilknytning til kommunevalget i sept. mnd. 2019.

I tillegg har man foreløpig ingen anelse om hvilke kostnader kommunen må påta seg i forbindelse med de to alternativene. Etter all sannsynlighet vil Kongegata-alternativet bli det mest kostbare for kommunen. Først i forbindelse med detaljreguleringsplanen for selve jernbanetraseen der man bestemmer nøyaktig hvor jernbanetraseen skal gå innenfor den valgte korridor, vil man forhåpentligvis få oversikt over disse kostnadene da kommunen og Bane Nor må inngå en utbyggingsavtale, og ikke komme som en ubehagelig overraskelse senere. Man velger altså selve kommunedelplanen med korridoralternativ før man kjenner vilkårene som vil bli avtalefestet i en senere detaljreguleringsplan i en tilknyttet utbyggingsavtale. Denne detaljreguleringsplanen vil også bli lagt ut til offentlig høring før den blir politisk behandlet.  Men da vil det være for sent å snu og velge et annet korridoralternativ m/stasjonsplassering.

I tillegg burde man også ta seg tid til – som mange etterlyser – å få gjennomført en grundig vurdering av et annet og bedre stasjons- og trasealternativ enn de 2 foreliggende hovedalternativene som karakteriseres som pest eller kolera, hhv. det verste og det nest verste alternativet.

Mange spørsmål, bl.a. de som kommunestyret har vedtatt må besvares av Bane Nor, står ennå ubesvart, og vil neppe være avklart før høringsfristen den 15.3.19. Det eneste riktige er å utsette hele saken til etter valget og en gjennomført rådgivende folkeavstemning.

 

Larvik 26.02.19
Finn W. Fjellanger

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg «En milliard er også penger» på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *