«En unngår å rive et stort antall hus og det kan gi besparinger i milliardklassen,» skriver Kjell Ronald Hansen

Fotomontasje:BaneNor.no

(Bildet viser BaneNords to korridorløsninger for jernbanetraséen over Lågen.Debattinnlegget under forklarer hvor Hansen/Bjørvik mener traséen bør gå nord for brannstasjonen ved Tagtvedtbakken eventuelt lenger opp mot Findus,for så å knytte traséen til Verningenkorridoren. Da sparer man også Heggedal Indusriområde. Eksakt plassering avhenger av grunnforholdene.)

 

Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best.

Tor Bjørvik har på en forbilledlig måte argumentert og belyst hvorfor Elveveien/Lågen er den beste plasseringen for jernbanestasjonen i Larvik. I hans innlegg – 21.2.2019 – er alt beskrevet på en jordnær og logisk måte. Uten luftige antagelser om fremtidige arbeidsplasser. Og uten føringer med statlige eller private særinteresser. Her er det transportøkonomen og fagmannen Bjørvik som uttaler seg. Jeg slutter meg fullt ut til hans synspunkter og forslag. Samtidig vil jeg komme med noen egne betraktninger.  

For å ivareta utviklingen av byen Larvik på best mulig måte, er det helt nødvendig å ta hensyn til topografi og naturgitte forhold. Selv med globale klimaproblemer, fortetning og endring av kommunikasjonen. Det er bare å fastslå at landskapet på sørsiden av Bøkeskogen og ned mot Havna er en flaskehals som stadig blir smalere jo nærmere en kommer Hammerdalen og Farriseidet. Det er klart at i det BaneNor bestemmer seg for et punkt/en plass for jernbanestasjonen (Indre Havn eventuelt Kongegata) som ligger i denne flaskehalsen, så har BaneNor allerede i utgangspunktet låst trasévalget fullstendig gjennom byen. Og dette med konsekvenser og omkostninger som svært mange karakteriserer som «pest eller kolera».

Ved å stå helt fritt med hensyn til plasseringen av traséen sør for Bøkeskogen og ned mot Havna, og med sikte på hullet i Martineåsen, kan fagekspertisen/BaneNor så å si «finkjemme» området og bestemme hvor grunnforholdene er optimale. Da kan man også på en helt annen måte ta hensyn til eksisterende bebyggelse. Jo nærmere opp mot Øvre Bøkeligate det er forsvarlig å gå i forhold til Bøkeskogen og Farriskilen, desto dypere i terrenget vil man kunne legge en tunnel og den dobbeltsporede traséen i forhold til Martineåsen. Og da vil heller ikke bebyggelsen bli berørt.

Når man deretter bestemmer seg for et passende sted ved Elveveien/Lågen i forhold til dette trasévalget, kan jernbanestasjonen delvis legges i dagen (perrongen for passasjer), delvis i fjell og eventuelt ut mot brua over Lågen, og selvfølgelig i en nødvendig høyde over Elveveien. I dette området bør det være et godt «slingringsmonn» i nord/syd-retning mellom Tagtvedtbakken og Kråkelunden ved Findus, før den endelige plasseringen.

I en slik sammenhengen vil også Elveveien, med fire kjørefelt, kunne være en naturlig del av en Ringvei rundt byen. En Ringvei med en stor rundkjøring i Øyakrysset, og videre i vestlig retning på Tjøllingveien og Storgata til Farriseidet og E18. Dette gjør det antagelig også nødvendig med fire kjørefelt helt fram til Eidet. Med en stor rundkjøring ved Herregården, god trafikkavvikling ved Thaulowsvingen, bedre avkjøring til Stavern (jernbanebrua fjernes!) og så videre.

Som en ser av det jeg skriver, utelukker jeg en trasé over Månejordet til Farriseidet. En slik trasé vil måtte dele Bøkeskogen og Kilenområdet, og det er helt uakseptabel etter min mening. En trasé under Bøkeskogen vil ødelegge grunnforholdene og antadelig Farriskilden, og er selvfølgelig også helt forkastelig.

Utover dette vil jeg for viktighetens skyld gjenta Tor Bjørviks argumenter om fordelene med jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen i kortversjon:

* God adkomst for alle i Larvik kommune.

* God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser.

* Enkel og god adkomst for busser på alt slags føre. (Ei ringrute Elveveien-Hovland-Sentrum- Torstrand-Elveveien vil knytte forbindelsen til sentrum, vil knytte de sentrale deler av Larvik sammen, og ha et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens.) (Bjørviks ringveibeskrivelse, min merkn.)

* Store parkeringsarealer uten å rive hus.

* Ligger i riktig retning fra sentrum, dvs. i retning Tønsberg-Drammen-Oslo. (Jeg vil tro at 80-90% av trafikken skal i denne retningen. Hvis stasjonen blir lagt i sentrum/havna eller på Bergeløkka, vil alle som bor i Tjølling og østre del av Hedrum, bruke Sandefjord stasjon som vil komme nær Sandefjord videregående skole, og bare 5-10 minutter fra grensa mot Larvik.)

* Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum.

* En unngår å rive et stort antall hus i sentrum eller langs traséen om havna. (Et dobbeltspor krever mye plass.) Det kan gi besparinger i milliardklassen. (Sitat slutt).

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg «En milliard er også penger» på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *