«Det må være mulig å utvikle og modernisere byen Larvik, uavhengig av en jernbanestasjon i sentrum,» skriver Kjell Ronald Hansen.

Tegning:Kjell Ronald Hansen

Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!

Tor Bjørvik og jeg har tillatt oss å løsne på jerngrepet til BaneNor og/eventuelt Stortinget. – Og i den forbindelsen vet vi at vi har mange med oss, og politikere som Per Manvik og FrP. – BaneNor og/eventuelt Stortinget vil jo, nær sagt for enhver pris, legge jernbanestasjonen i Larvik sentrum, og det uten forbehold. BaneNor har primært valgt Indre Havn og alternativt Kongegata. Med det som resultat at over 220 boenheter og mange forretningsgårder i byen vil bli revet i forbindelse med Kongegata-alternativet. Også Indre Havn-alternativet fører til svært uheldige resultater, etter vår mening.

For å ivareta utviklingen av byen Larvik på best mulig måte, mener vi at det er helt nødvendig å ta hensyn til de spesielle topografiske og naturgitte forhold. Selv med globale klimaproblemer, ønsket om fortetning i sentrum og endring av kommunikasjonen. Det er bare å fastslå at landskapet på sørsiden av Bøkeskogen og ned mot Havna er en flaskehals som stadig blir smalere jo nærmere en kommer Hammerdalen og Farriseidet. I tillegg har vi de ekstreme grunnforholdene med moréne, kvikkleire og lagdelinger med kompakte masse, dessuten avrenning under jorda.

Det er klart at i det BaneNor bestemmer seg for et punkt/en plass for jernbanestasjonen (Indre Havn eventuelt Kongegata) som ligger i denne flaskehalsen, så har BaneNor allerede i utgangspunktet låst trasévalget fullstendig gjennom byen.

Ved å løsne på det krampaktige kravet om sentrumsnær jernbanestasjon, vil vi stå mye friere med hensyn til plasseringen av traséen sør for Bøkeskogen, idet vi hele tida sikter oss inn på hullet i Martineåsen. Dermed kan fagekspertisen/BaneNor så å si «finkjemme» området og bestemme hvor grunnforholdene er optimale. Da kan man også på en helt annen måte ta hensyn til eksisterende bebyggelse. Jo nærmere opp mot Øvre Bøkeligate det er forsvarlig å gå i forhold til Bøkeskogen og Farriskilen, desto dypere i terrenget vil man kunne legge en tunnel og den dobbeltsporede traséen i forhold til koten for hullet Martineåsen. Og da vil heller ikke bebyggelsen bli berørt. I hvert fall bare i helt ubetydelig grad.

Når man deretter bestemmer seg for et passende sted ved Elveveien/Lågen i forhold til dette trasévalget, kan jernbanestasjonen delvis legges i dagen (perrongen for passasjer), delvis inn i terrenget/ i fjell og eventuelt ut mot brua over Lågen, og selvfølgelig i en nødvendig høyde over Elveveien. I dette området bør det være et godt «slingringsmonn» i nord/syd-retning mellom Tagtvedtbakken og Kråkelunden ved Findus, før den endelige avgjørelsen tas om plasseringen. Deretter legges jernbanesporene i bru over Lågen og kobles til Verningen-korridoren nord for Heggedal Industripark, i retning Sandefjord.

Våre argumenter om fordelene med jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er følgende:

 1. Adkomst:Enkel og god adkomst for alle, busser og biler, i Larvik kommune på alt slags føre.
 2. Trafikkterminal:God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser. Trafikkterminalen kan bygges eventuelt inn i terrenget/ i fjell.
 3. Parkeringsarealer:Store parkeringsarealer, uten å rive hus. Store parkeringsarealer kan bygges eventuell inni terrenget/ i fjell.
 4. Ringvei:4-felts Ringvei rundt bykjernen; Elveveien – Tjøllingveien/Storgata – Farriseidet og E18 som knyttes til jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen. Med store rundkjøringer ved Øya-krysset og ved Herregården, utvidet trafikkryss og trafikkavvikling ved Thaulowsvingen og bedre avkjøring til Stavern, jernbanebrua fjernes! Et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens. Fra Ringveien vil det dessuten være lett å ta seg inn til sentrum.
 5. Jernbanebrua ved avkjøringen til Stavern fjernes.
 6. Riktig kjøreretning:Stasjonen ligger i riktig retning fra sentrum, dvs. i retning Tønsberg – Drammen – Oslo. Vi vil tro at 80 – 90% av de reisende skal i denne retningen. – (Hvis stasjonen blir lagt i Kongegata, Indre Havn eller på Bergeløkka, vil alle som bor i Tjølling og østre del av Hedrum, bruke Sandefjord stasjon som vil komme nær Sandefjord videregående skole, og bare 5 – 10 minutter fra grensa mot Larvik.)
 7. Pendlere og arbeidsplasser:Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien/Lågen trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum.
 8. Unngår riving:En unngår å rive et stort antall hus i sentrum eller langs traséen i forbindelse med Indre Havn. (Et dobbeltspor krever mye plass.)
 9. Godstransport med jernbanetog:Et jernbanespor for godstransport fra Larvik Havn via et nytt Øya-kryss vil kunne knyttes til jernbanetraséen etter jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen, Inter-City-traséen, som altså legges i tunnel gjennom øvre del av Larvik sentrum. Denne løsningen er selvfølgelig bare mulig hvis Inter-City og godstransport kan benytte det samme sporet.
 10. NB! Jernbanesporet gjennom Torstrand kan dermed fjernes!
 11. Heggedal industriområde spares.
 12. Naturresurser spares:Natur, skog, jord og steinressurser i Tjølling vil i større grad kunne spares.
 13. Økonomiske besparelser:Dette kan gi besparinger i milliardklassen.

P.S.: Det må være mulig å utvikle og modernisere byen Larvik, uavhengig av en jernbanestasjon i sentrum, og uavhengig av hva BaneNor måtte mene og gjøre. Kompetente by- og arealplanleggere og lokalpolitikere med integritet og framtidsvyer, burde sammen kunne løse dette til fellesskapets beste i Larvik kommune. Ved f.eks. å flytte Torget nærmere Bøkkerfjellet. Vårt forslag om å legge jernbanestasjonen litt utenfor sentrum, ved Elveveien/Lågen, kan da ikke gå på akkord med hensynet til Klimaendringene og Global oppvarming!

 

Kjell Ronald Hansen

 

 

Les også innlegget «David mot Goliat» på denne linken. 

Les også innlegget «Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *