«På møtet var Bane NOR kun negative og verken konstruktive eller løsningsorienterte,» skriver Pål Langvik, Finn W. Fjellanger og Anders Haugene.

Bergeløkka – Ballen lagt død?

På formannskapsmøtet den 12.6.19 stilte Bane NOR med to representanter som skulle redegjøre for Bane NOR’s forslag til traseløsninger og diverse utredninger som de har gjort. Bl.a. forsøkte Bane NOR’s ene representant å stille kritiske spørsmål og innvendinger mot en stasjonsløsning på Bergeløkka og traseløsningen nord for det sentrale Larvik slik vi har foreslått i høringsuttalelsen vedr. Kommunedelplanen for dobbeltspor Stokke-Larvik.

I redegjørelsen fra Bane NOR skinte det tydelig igjennom at Bane NOR på forhånd var svært så forutinntatt når det gjaldt vårt forslag. At Bane NOR ville gå imot vårt forslag, var på ingen måte noen overraskelse. De har også tidligere gitt inntrykk av at de ikke ønsker en stasjon på Bergeløkka. Allerede i tidlig fase i forbindelse med forstudiene vedr. mulige traseer og stasjonsløsninger hadde Bane NOR tatt for seg en mulig plassering av stasjon på Bergeløkka. Men da med atkomst fra tunnelløsninger gjennom sentrum og adkomst til Bergeløkka ved å grave for tunnel tvers gjennom midten av Bøkeskogen. Konklusjonen ga seg selv: Stasjon på Bergeløkka er uaktuell da adkomsten dit vil ødelegge Bøkeskogen.

Motstanden mot vårt forslag  »toppet seg» på nevnte FS-møte. Her ble det fremsagt en del udokumenterte samt dels feilaktige påstander fra Bane NOR’s representant.

Bane NOR uttalte der at forslaget er vanskelig å gjennomføre, men ikke umulig. Hadde Bane NOR ikke uttrykt skepsis til vårt forslag, ville vi blitt veldig overrasket. Her står det mye prestisje på spill, og Bane NOR kjemper med alle midler for å slippe å utrede flere alternativer. Bane NOR har bestemt seg: Valget står mellom Indre havn, høy løsning eller Kongegata, høy løsning. «Take it or leave it».

På møtet var Bane NOR kun negative og verken konstruktive eller løsningsorienterte.

Dersom stasjonen på Bergeløkka legges i en kurve (som i vårt forslag), må kurven ha en radius på min. 2000 m. I vårt forslag er kurvens svingradius 1872 m, og kan uten problemer økes til 2000 m. Bane NOR påsto at vår kurve her har en radius på 400 m, hvilket er helt feil. Og at man følgelig ikke kunne legge stasjonen på Bergeløkka.

Bane NOR påsto også at det er vanskelig å plassere søylepunkter for ny jernbaneviadukt over Farriseidet tettere enn fra 60 til 80 m. Vi mener det er teknisk mulig å plassere søylene med mindre senteravstander. Bane NOR påsto også at viadukten eller broen her må få en tykkelse på 8 m med forutsatte avstander mellom søylene. Dette virker helt absurd, og tyder på en feiltolking av vårt forslag.

Påstand fra Bane NOR: Linjen er trolig ikke gjennomførbar p.g.a. nærhet til E-18 tunnelen. At man må stenge E-18 i hele perioden når man sprenger for ny tunnel fra Kverken, medfører ikke riktighet. Ny jernbanetunnel her forutsettes lagt i sikker avstand – både horisontalt og vertikalt – fra den nye E-18 tunnelen som dessuten går mye dypere enn «vår» tunnel. Faktisk så dypt som 4 m under havets overflate på det dypeste. (Vår tunnelløsning er avhengig at stigningen på traseen maksimalt kan være på 1,7%)

Ny tunnel for jernbanen vil gå tilnærmet like under terrengoverflaten. Ved tunnelpåslaget på Kverken, må muligens E-18 stenges en kortere periode når sprengningsarbeidet pågår der, med midlertidig omkjøring gjennom Larvik via Elveveien og Storgata.

Påstand fra Bane NOR: Svært trangt fra dobbeltsporet mot E-18 og Bøkeskogen, noe som gjør byggeperioden ikke gjennomførbart/svært vanskelig.

Svar: Her har man anleggstekniske angrepspunkter fra Bergeløkka fra vest, samt også via ny tunnel under eksisterende gml. Larviksporten fra øst. I tillegg også fra nord via trafikkmaskinen på Farriseidet og mot Kilen via anleggsvei der nåværende anleggsvei går i dag og som går inn på Dahlheimveien og over miljøtunnelen for E-18. Anleggsteknisk bør dette gå greit.

Bergeløkka påstås å være usentralt. Det tar 7 minutter å gå fra Torvet til Bergeløkka. Hva da med den valgte stasjonsplasseringen i Sandefjord der stasjonen skal ligge like nedenfor Bugårdsparken? En stasjon på Bergeløkka vil også få direkte adkomst fra den nye trafikkmaskinen på Farriseidet der det også skal anlegges en større bussterminal.

I flg. Bane NOR gir en stasjon på Bergeløkka ikke mulighet for knutepunktsutvikling. Men et samarbeid med Treschow Fritzøe kan også være en vinn-vinn-situasjon for begge parter i forbindelse med utviklingen av hele Bergeløkkaområdet. En stasjon på Bergeløkka vil også føre til mindre biltrafikk gjennom Larvik sentrum enn de to andre forslagene fra Bane NOR.

På Bommestad går traseen på en viadukt på ca. 7 m over terrenget. Stasjonen kan også alternativt legges på Bommestad med høy løsning som i Indre havn. Dette er heller ikke dokumentert eller vurdert av Bane NOR.

Bane NOR mener forslaget kan være kostbart, men dokumenterer ikke med anslåtte kostnader. For øvrig viser det seg at Bane NOR’s kostnadsberegninger ikke er til å stole på. På Østfoldbanen – strekningen Sarpsborg/Fredriksstad på 20 km har endt opp med en kostnadssprekk på 21 milliarder kroner! Tilsvarende har man også fått store overskridelser på Ringeriksbanen.

Bane NOR nevner heller ikke at traseen som er 470 m kortere enn den korteste av Bane NOR sine traseforslag, gir en samfunnsmessig besparelse (p.g.a. kortere reisetid). Ei heller at ikke en eneste bolig må rives på strekningen Elveveien til innslaget i Martineåsen. Slik vi har vurdert dette med de tilpasninger som må gjøres, vil heller ingen arbeidsplasser gå tapt.

Matjord spares på Tjøllingsiden og tunnelen går i fjelltunnel gjennom Bommestadåsen og under Verningen.

Skal man vinne fram med andre alternative forslag enn de to foreliggende, er det viktig at politikerne har mot til å forlange andre alternativer utredet, og ev. innhente annen ekspertise enn Bane NOR, f.eks. Norsk Bane eller andre som ikke har Bane NOR som en konstant lukrativ oppdragsgiver.

Larvik 14.06.19

Pål Langvik, Finn W. Fjellanger, Anders Haugene.

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.