Foto:Bøkebloggen

Formannskapet skal i kveld behandle rådmannens innstilling i jernbanesaken i Larvik.

Rådmannen ønsker Verningen og Kongegata mens Bane NOR anbefaler korridorene Stålaker øst og Indre havn. Du kan lese hele rådmannens innstilling på denne link. 

I forkant av dagens møte har BedreLarvik sendt inn et nytt forslag: «Et tredje alternativ kreves utredet innen 01.07.2020.» Les hele forslaget under.

Plassering av ny jernbanestasjon med tilhørende trase berører svært mange innbyggere i vår kommune. En så stor inngripen og varig forandring som en ny jernbanestasjon med trase representerer, krever at den beste løsningen velges.

Det er et sterkt folkelig ønske at et tredje alternativ utredes. I januar 2019 ønsket et flertall i en meningsmåling ( https://www.bedrelarvik.no/jernbanestasjon-meningsmaling/ ), gjennomført av Opinion AS, at ny jernbanestasjon skulle lokaliseres til Bergeløkka. Indre havn var foretrukket som nest beste plassering av stasjon og Kongegata var den plasseringen som fikk lavest oppslutning.

Kravet om sentrumsnærhet ivaretas godt med en stasjon på feks. Bergeløkka alternativt Bommestad og åpner også for en langt bedre og raskere tilgjengelighet for også de som ikke bor «midt i sentrum». De utredningene som BaneNOR hittil har gjennomført av annen stasjonslokalisering er basert på grove antakelser og av en forhåndsdømt karakter og bærer preg av dette. BaneNOR har som kjent et uttalt ønske om videre stasjon i indre havn. 

Om ikke et tredje alternativ utarbeides og legges frem til politisk behandling, er det stor fare for og meget sannsynlig at stasjon forblir i indre havn. Et tredje alternativ på Bergeløkka eller Bommestad vil gi 5-600 millioner i besparelser bare i reisetid, strekningen med trase vil være kortere og det vil knapt måtte tvangsinnløses boliger. Det er å anta at et 3. alternativ vil være milliardbeløp gunstigere enn feks. Kongegata alternativet som Larvik- Ap og H ønsker. Stortinget kommer med stor sannsynlighet til å ta hensyn til kostnadene når endelig løsning skal bestemmes, slik at stasjon i Kongegata kommer neppe eller aldri til å bli realisert.

Forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – 4 avvises. De to hovedalternativene, Kongegata og Indre Havn med tilhørende foreslåtte traseer, ivaretar ikke kommunens behov og utvikling på den beste måten. Et tredje alternativ lokalisert i randsonen av Larvik by, som feks. Bergeløkka eller alternativt Bommestad vil ivareta kommunens helhetlige behov på en langt bedre måte. Et tredje alternativ kreves utredet innen 01.07.2020. Etter at en 3. og ny løsning er forelagt, foretas en rådgivende folkeavstemning og saken kommer opp til ny behandling i kommunestyret høsten 2020.

mvh
Erik A. Sørensen
BedreLarvik

 

Du kan følge kveldens møte ved å klikke på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *