«Tanken er å bore seg gjennom terrengmassene ca. 2 km, fra Lågen og nesten til Farriselva,» skriver Kjell Ronald Hansen. 

Tegning : Kjell R. Hansen

Her skal toget gå og stasjonen ligge!

I en årrekke har BaneNor planlagt Inter-City forbindelsen på Østlandet, og videre en dobbeltsporet jernbane til Stavanger via Larvik, med sterke føringer fra Stortinget. Helt avgjørende for disse føringene er klimaendringene og den globale oppvarmingen. Kravet eller pålegget har vært å plassere jernbanestasjonene i sentrum, stimulere til fortetning og redusere biltrafikken. En viktig målsetting for en slik plassering har også vært å stimulere handelsnæringen i sentrum og å la jernbanestasjonen virke som en slags katalysator eller motor i så henseende.

I Larvik har vi sett at BaneNor har forholdt seg til disse påleggene fra Stortinget «som en viss mann leser bibelen» uten å ta spesielle hensyn til naturgitte forhold og topografi. Resultatet er blitt, som vi vet, at BaneNor sitter igjen med to løsninger/anbefalinger for plassering av jernbanestasjon, Indre Havn (høy og lav løsning) og Kongegata (høy og lav løsning), hvor BaneNor primært har valgt Indre Havn (høy løsning med viadukt). Mens de fleste politikerne i kommunen med Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i allianse har gått inn for Kongegata-alternativet (høy løsning) og «svelget det rått» uten særlige motforestillinger. Med arkitekt Torp som mentor og rådmannen som støttespiller.

Dette har inntil det siste vært status quo for jernbaneutbyggingen i Larvik kommune. Men plutselig mot «alle odds» kommer altså en motmelding fra Jernbanedirektoratet om at hele Inter-City-konseptet på Østlandet blir for kostbart. – Allerede på Follobanen har det vært formidable overskridelser. – Nå er det plutselig for Jernbaneverket, og antagelig for Stortinget, ikke lenger så maktpåliggende å holde fast på ideelle krav og målsettinger. Som en dyd av nødvendighet er det heretter nær sagt nødvendig å tenke i andre baner. Nå synes det som om jernbanestasjoner i sentrum likevel ikke er så viktig – og riktig! 

Derfor «griper jeg pennen» og på nytt fremmer forslaget om jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen som den beste løsningen med alle sine innlysende fordeler og argumenter for Larvik kommune. – Inntil nå har BaneNor, som vi vet, helt uten forbehold fastslått at de to planlagte alternative jernbanetraséene gjennom Larvik må gå der BaneNor har plassert dem. Ja, selvfølgelig, det må jo nødvendigvis bli slik når man alt i begynnelsen av prosessen har bestemt seg hvor stasjonen skal ligge, nemlig i Indre Havn eller Kongegata! – Men dersom man løsner på dette grepet, står man jo mye friere. Likevel er vi enige om at jernbanesporene gjennom Larvik uansett må legges i området mellom Indre Havn og Bøkeskogen. – I det man ser på min kartskisse og plasseringen av jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen, vil jeg presisere at dobbeltsporet altså legges i tunell fra Lågen og til Nedre Bøkeligate/Gårdsbakken, et lite stykke fra Farriselva. Vel og merke der dybdene ned til tunelltaket er så store at hus ikke må rives; se detaljert oversikt over koter og dybder. Jernbanestasjonen legges altså ikke utenfor byen, bare litt nærmere kommunens andre store kjøpesentra i retning Oslo! Og med hyppige bussforbindelser til Larvik sentrum (torget) og Indre Havn.

Tanken er å bore seg gjennom terrengmassene ca. 2 km, fra Lågen og nesten til Farriselva, slik man f. eks. har boret seg under nesten hele Sveits fra nord til syd. Selvfølgelig blir også denne løsningen kostbar, muligens svært kostbar. Men for byen, kommunen og dens innbyggere, vil jeg hevde at denne løsningen er og blir best. Lokalpolitikernes fremste oppgave er å ivareta kommunens og fellesskapets interesser. Så får andre regne på prisene/kostnadene og forholde seg til statlige bevilgninger på rikspolitisk nivå.

Argumenter og fordeler med jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen:

 1. Størst antall reisende i retning Oslo: Denne stasjonsplasseringen ligger i riktig retning i forhold til sentrum, dvs. i retning Tønsberg – Drammen – Oslo. Trolig skal 80 – 90% av de reisende i denne retningen. – (Hvis stasjonen blir lagt i Kongegata eller Indre Havn, vil de fleste som bor i Tjølling og østre del av Hedrum, antagelig bruke Sandefjord stasjon som er planlagt nær Sandefjord videregående skole, og bare 5 – 10 minutter fra grensa mot Larvik.)
 1. Pendlere og arbeidsplasser: Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien/Lågen trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum. Avstanden fra Elveveien/Lågen og til Nordbyen, Øya, framtidig ny bebyggelse på Alfred Andersen-tomta og Hegdal næringspark er relativ kort.
 1. Bussavganger/matebusser: Hyppige avganger til Larvik torg og andre sentrale steder kan være en god løsning.
 1. Adkomst: Enkel og god adkomst til stasjonen for alle, busser og biler, i Larvik kommune på alt slags føre.
 1. Trafikkterminal: God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser. Trafikkterminalen kan bygges eventuelt inn i terrenget/ i fjell.
 1. Parkeringsarealer: Store parkeringsarealer, uten å rive hus. Store parkeringsarealer kan bygges eventuell inn i terrenget/ i fjell.
 1. Ringvei: 4-felts Ringvei rundt bykjernen; Elveveien – Tjøllingveien/Storgata – Farriseidet og E18 som knyttes til jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen. Med store rundkjøringer ved Øya-krysset og ved Herregården, utvidet trafikkryss og trafikkavvikling ved Thaulowsvingen og bedre avkjøring til Stavern; jernbanebrua fjernes! Et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens. Fra Ringveien vil det dessuten være lett å ta seg inn til sentrum. – NB1 Hvis det blir for omfattende med 4-felts vei Tjøllingveien/Storgata/Farriseidet, på grunn av riving av hus og andre forhold, så kan man selvfølgelig beholde 2-felts vei, eventuelt utvide veien til 3 felts vei.
 1. Jernbanebrua ved avkjøringen til Stavern fjernes.
 2. Unngår riving: En unngår å rive et stort antall hus i sentrum slik som med Kongegata-alternativet, eller langs traséen i forbindelse med Indre Havn-alternativet. (Et dobbeltspor krever mye plass.)
 1. Økonomiske besparelser: Dette kan gi besparelser i milliardklassen ved å slippe riving, ekspropriasjoner og erstatninger. Men det blir selvfølgelig andre store omkostninger med denne foreslåtte tunellen med en lengde på ca. 2 km.
 1. Godstransport med jernbanetog: Et jernbanespor for godstransport fra Larvik Havn via et nytt Øya-kryss vil kunne knyttes til jernbanetraséen i tunellen etter jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen. Tilknytningen av de to sporene vil kunne være i tunellen i området under Greveveien/Sveinsgate. Denne løsningen er selvfølgelig bare mulig hvis Inter-City-trafikken og godstransporten kan benytte det samme sporet.NB! Jernbanesporet gjennom Torstrand kan dermed fjernes!
 1. Hegdal næringspark/industriområde spares.
 2. Naturresurser spares: Et partsinnlegg fastslår at natur, skog, jord og steinressursene i større grad vil kunne spares med Verningen-korridoren. Rådmannen støtter dette synet. Mens beboerne på Verningen går absolutt mot dette forslaget og fastholder Stålaker-alternativet med sine argumenter.
 3. Planene for Bergeløkka med boligbygging ol. kan opprettholdes og realiseres.
 4. NB! Store muligheter og potensiale for et samarbeid med danske aktører, reisebyråer,Larvik Havnevesen/fergeterminalen, fergeselskapet og Vy (NSB) om reisende fra/til Hirtshals, Danmark og Kontinentet: Det vil være uproblematisk å bygge mange parkeringsplasser og et stort parkeringshus for langtidsparkering ved jernbanestasjonen nær Elveveien, med hensyn til reisende fra kontinentet som ønsker å parkere og reise videre med tog. Blant annet til Bergen for å ta Hurtigruta til Nord-Norge og Svalbard. Eller rundt omkring i Norge på jernbanen. – Et tiltak som kort og godt vil sette Larvik og Norge mer på kartet når det gjelder reisende fra Kontinentet og reiselivet generelt.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *