« Grunnforholdene i Larvik er jo svært vanskelige, særlig mellom Bøkeskogen og havneområdet,» skriver Kjell Ronald Hansen. 

 

Tegning: Kjell R. Hansen

Mot bedre viten !?

Tirsdag 20. august hadde Erik Bringedal, ordførerkandidat for Larvik Høyre, et leserbrev med tittelen «Nei til stasjon utenfor sentrum». Leserbrevet var spesielt rettet til Tor Bjørvik. Her hevder Bringedal at en dypere og lengre tunnel som et tredje alternativ, ikke er realistisk. – (BaneNOR opererer jo bare med to løsninger, Indre Havn (høy løsning) som førstevalg og Kongegata (høy løsning) som andre valg og som vil bli en milliard dyrere, – min kommentar.) – Bringedal registrerer, som han skriver, likevel med en viss lettelse at Bjørvik ikke nevner Elveveien-alternativet med et eneste ord i sitt tilsvar til ham 15. 8. Selv om Bjørvik hele tiden tidligere har klamret seg til en slik løsning, ifølge Bringedal.

Høyres ordførerkandidat spør retorisk: «Hvem kan gjøre en slik utredning bedre enn Jernbaneverket?» – Jeg må spørre: «Ja, hvem kan det?». Saken er jo den at Jernbaneverket/BaneNor aldri har fått i oppdrag å utrede andre løsninger enn en sentrumsnær jernbanestasjon i Larvik, og med en dobbeltsporet trasé gjennom byen som er knyttet til en slik løsning! Alle grunnundersøkelser som er gjort i Larvik av BaneNOR, er gjort i henhold til det. Kort sagt, ingen av BaneNORs traséløsninger er ment for en stasjon utenfor sentrum.

Så når Bringedal helt bombastisk fastslår i leserbrevet at «En jernbanestasjon på Elveveien vil være avhengig av å bruke en av de to traséene gjennom byen som BaneNOR allerede har foreslått, med alt av tilhørende graving og rivning i sentrum», er dette derfor helt meningsløst og fullstendig mangel på logikk.

I mitt kartskisseforslag som er vist flere ganger både i ØP (i avisa og på nettet) og i Bøkebloggen, har jeg lagt jernbanestasjonen ved Elveveien, litt nord for Tagtvedtbakken og med dobbeltspor på bru over Orøya og Lågen. Jernbanetraséen som jeg har valgt gjennom byen, er ment som en sammenhengende tunnel ca. 2 km fra stasjonen ved Elveveien/Lågen til Bøkelia med tunnelåpning i nærheten av krysset Nedre Bøkeligate/Gårdsbakken. – Jeg har lagt traséen så vidt høyt opp fra fjorden slik at dybden ned til tunnelen over alt har gode marginer. På kartskissa har jeg markert en rekke punkter på traséen og utarbeidet en oversikt med henvisning til disse punktene. Med terrenghøyder og dybder ned til jernbanesporet og tunneltaket – alt dokumentert på grunnlag av Google, norgeskart.no. som inneholder alle koter/høyder over middel havvannstand.

Når man skal legge en jernbanetrasé som i dette tilfellet gjennom Larvik, mener jeg at det første man må gjøre, er å finne en trasé hvor ulempene er minst mulig, spesielt for lokalsamfunnet, samtidig som man tar hensyn til overordnede målsettinger. I mitt trasévalg vil nær sagt ingen hus og infrastruktur bli berørt. På den måten sparer man store kostnader og mange bekymringer. – Men med denne løsningen vil derimot selve jernbanetunnelen bli relativt kostbar. Grunnforholdene i Larvik er jo svært vanskelige, særlig mellom Bøkeskogen og havneområdet. Likevel bør man kunne løse disse problemene med våre dagers kunnskap og teknologi. Med store bormaskiner og eventuell fryseteknikk. I bunn og grunn er dette primært et kostnadsspørsmål.

Begrunnelsen for mitt alternative og konkrete skisseforslag er at jeg anser de to forslagene/løsningen til BaneNor nærmest som «pest og kolera». Jeg er også imot å legge jernbanestasjonen på Bergeløkka. Tidligere har jeg i flere leserinnlegg skrevet om, regnet ut og dokumenter at en jernbanestasjon på Bergeløkka vil medføre at store deler av Lille Utsikten i Bøkeskogen må sprenges bort. Og at jernbanetraséen vil måtte gå i åpent lende bort til Larviksporten/Utsikten, og skille Bøkeskogen og Kilenområdet på en tragisk og ugjenkallelig måte.

I de siste uttalelsene fra jernbanedirektøren og lederen i BaneNor fastslås det at hele Inter City-konseptet er i ferd med å bli for kostbar og at en del må revurderes, bl. a. at stasjonene ikke nødvendigvis må ligge i sentrum. – Nå har man altså erkjent at det ikke bare kan tenkes ideelt, men at man også må ta økonomiske og praktiske hensyn. Dermed bør jo også jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen være en akseptabel løsning med sin geografiske plassering.

P.S.: Jeg fulgte den avsluttende debatten og voteringen i Larvik kommunestyre om jernbanestasjonens plassering. Fra talerstolen stilte både Aps Bente Seierstad og Høyres Birgitte Gulla Løken spørsmålet vedrørende et tredje alternativ: «Hvor skal sporene gå?». – Ja, men, det har jo jeg utredet gang på gang både i ØP (i avisa og på nettet) og i Bøkebloggen! Følger dere egentlig med? – Videre presiserte Erik Sørensen fra talerstolen at Bøkeskogen ikke blir berørt med Bergeløkka-alternativet. Dette er desinformasjon! Er Sørensen ikke i stand til å forstå mine innsigelser og utredninger om dette?

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg «Dette er et ran» på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *