«Det må også bemerkes at Bane NOR faktisk har innrømmet at vårt forslag er teknisk mulig,» skriver Pål Langvik, Finn W. Fjellanger og Anders Haugene.

Bergeløkka – Løve og skinnfell.

Trekløveret Dag Thorstensen, Age Sletsjøe og Bård Jervan går i et innlegg i ØP den 6.9. løs på undertegnede og vårt traseforslag med jernbanestasjon på Bergeløkka.

Igjen påstår de at traseen går gjennom Bøkeskogen, men presiserer nå at det gjelder på Kilenområdet der det nå skal plantes nye bøketrær for å utvide Bøkeskogen ned mot Kilen. Og det er denne nyplantede bøkeskogen som de nå mener vil bli ødelagt og rasert ved å anlegge jernbaneviadukten nord for den nåværende Bøkeskogen. Vi har – som vi har redegjort for tidligere –  også foreslått å plante nye bøketrær på nordsiden av viadukten på Kilenområdet. Hvor stor og høy deres nyplantede bøkeskog vil rekke å bli, før man evt. anlegger en jernbanetrase fram til Bergeløkka, gjenstår i så fall å se.

Vi ser også at man kan ha innvendinger mot å la en togtrasè gå på åpen viadukt nord for Bøkeskogen. Men er det bedre å rive store deler av sentrum der det heller ikke tillates å oppføre større bygninger på lokket over kulverttunnelen gjennom sentrum. Eller få en høy og lang viadukt tvers over Indre havn m.m.?

De kritiserer også vårt forslag til havnesportilknytning. Og mener at de har en bedre løsning for havnesportilknytning ved å koble seg på det eksisterende sporet nede ved havna.
Sitat: «Med trasé under byen og stasjon i Kongegata har man en langt enklere problemstilling. Ved å koble seg på det eksisterende sporet ned til havna er løsningen på plass.» (Sitat slutt).
Med dette forslaget påstår de at de har løsningen på plass. M.a.o. foreslår de å opprettholde det gamle jernbanesporet gjennom Torstrand for godstransport til Revet/godsterminal på Sika tomta! Det er vel ingen som ønsker å opprettholde det gamle jernbanesporet gjennom Torstrand. Sikkert en billigere løsning enn vårt sidespor i tunnel, men ikke rimeligere enn alternativt å anlegge en godsterminal på Bommestad i tilknytning til vår trase over Bommestad og transport på trailere derifra til Revet via Elveveien. Det blir da følgelig ikke behov for en ny terminal på Sikatomta.

Når det gjelder grunnforholdene i traseen nord for byen fra Kverken til Bergeløkka, variere dette fra fjell til løsmasser. Store deler av traseen går i fjelltunnel. Resterende del av traseen går i nedgravd løsmassetunnel. I flg. Vegkontoret skal massene i nedkant av Månejordet langs gamle E-18 i det vesentlige bestå av sand. Breimyr som nye er E-18 går i fjelltunnel under, er det noe myr. Vi kan ikke utelukke at det muligens være noe myr i vår «trasé» som ligger syd for Breimyr. Men vi skal i så fall grave oss gjennom myra og anlegge kulverttunnel i faste masser. Vår trase går syd for den nye E-18 traseen, og følger stort sett den gamle E-18 traseen som ikke har hatt vesentlige problemer med grunnforholdene da den gamle E-18 ble anlagt og som ikke ligger på myr.

Det må også bemerkes at Bane NOR faktisk har innrømmet at vårt forslag er teknisk mulig. Vi har heller ikke – i likhet med Bane NOR – kostnadsberegnet dette forslaget til trasealternativ.

Det må også presiseres at det er vårt forslag som ikke er laget av BedreLarvik, men av undertegnede personer. At ØP i tilknytning til leserbrev fra oss har skrevet BedreLarvik med fet skrift under to av våre navn, er noe ØP får ta ansvaret for. Vi har kun underskrevet med våre navn. Riktignok er to av oss kandidater for BedreLarvik ved kommunevalget.

Man skal selvfølgelig ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Men skinnfellen kan de nevnte personene ha for seg selv.

 

Larvik 6.9.19

Pål Langvik, Finn W. Fjellanger, Anders Haugene

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg «Dette er et ran» på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *