Foto: Bøkebloggen, Google maps

Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten.

Saken gjelder spørsmål om et areal i strandsonen til to eiendommer på Nevlunghavn i Larvik er utmark eller innmark etter friluftsloven, ut fra om allmennheten her har fri adgang til ferdsel eller ei.

Saksøker er eier av Brunlanesveien 61/62 og saksøkte er Larvik kommune. Les hele Dom-av-09.10.2019

Saksøker kjøpte i 1973 familieeiendommen gbr. 4001/61 (heretter nr. 61) med adresse i Brunlanesveien 1502 i Nevlunghavn i nåværende Larvik kommune av sine foreldre. Eiendommen med hus har vært i familiens eie i generasjoner. Hovedhuset er fra 1880 og vender mot havnen/torget på Nevlunghavn. Baksiden av eiendommen ligger mot Oslofjorden med skrånende svaberg ned mot sjøen. Tomten er på 918 m2. Annekset/gjestehuset på naboparsellen gbr. 4001/62 (heretter nr. 62), som er på 461 m2, ble overtatt av broren. Dette huset, som også er fra 1800-tallet, ligger vendt mot sjøen vest for hovedhuset på nr. 61. Saksøker og hennes dalevende ektefelle overtok i 2000 nr. 62, hvor 61 ble saksøkers særeie, mens nr. 62 ble ektefellens særeie. Etter at saksøkers ektefelle døde i 2017, sitter saksøker med denne eiendommen i uskifte. Tomten på både nr. 61 og 62 var opprinnelig festet av Opplysningsvesenets Fond (heretter OVF), men familien har senere kjøpt festetomtene fra OVF.

Saksøker anmodet Larvik kommune i brev av 14.6.2015 om en uttalelse etter friluftsloven § 20 om vurdering om innmark/utmark for eiendommen nr. 61. Hun anga her «at det kan være mer enn 100 personer som ferdes over eiendommen daglig i fellesferien og flere stoppet opp og oppholdt seg ved vannet» og at «ferdsel og opphold på svabergområdet på eiendommen, oppleves som svært sjenerende for trivsel og privatliv».

Kommunen avga slik uttalelse 16.9.2016, hvor den anga at skravert område på kart (se illustrasjon nr. 1) var utmark, ca. 128 m2, med adgang til ferdsel, hvor restarealet på 800 m2» var å anse som innmark.

Saksøker tok ut stevning mot Larvik kommune for Larvik tingrett 20.11.2018 med bl.a. påstand om at areal regulert til turvei på nr. 61 og 62 er å anse som innmark etter friluftsloven § 1a.

Larvik kommune påsto i sitt tilsvar av 18.12.2018 prinsipalt at saken ble avvist ut fra at en ikke kan få dom på om noe areal er innmark etter friluftsloven, subsidiært at kommunen ble frifunnet. Vestfold tingrett (hvor tidligere Larvik tingrett nå inngår) avgjorde ved kjennelse av 31.1.2019 at saken ble fremmet.

Hovedforhandling ble holdt 25. og 26.9.2019. Retten mottok partsforklaringer, foretok befaring på eiendommene i Nevlunghavn og mottok forklaringer fra syv vitner samt dokumentasjon som rettsboken viser.

Retten har kommet til at svabergene nedenfor Smetten er utmark på grunnen til nr. 61, fra det ytterste punkt på østlig støttemur (se illustrasjon nr. 5 og nr. 8) og en rett grense ned mot sjøen, hvor svabergene ellers er innmark vestover på nr. 61 og 62.

Retten tar med dette ikke stilling til om øvrige deler av svabergene nedenfor Smetten eid av familien Melsom eller OVF skal betraktes som utmark.

Skal Larvik kommune etter dette sikre allmenhetens tilgang til hele eller deler av innmark på nr. 4001/61 og nr. 4001/62, må det skje med frivillig avtale om erverv/servitutt eller ekspropriasjon.

Saksøker har i det alt vesentlige vunnet frem, og saksøkte må dekke saksøkers saksomkostninger i henhold til tvisteloven § 20-2 annet ledd, jfr. første ledd. Saksøkte har ikke hatt merknader til saksøkers omkostningsoppgave på 200.093 kroner inkl. mva. Retten godtar kravet. I tillegg kommer rettsgebyr på 9.040 kroner.

Les hele Dom-av-09.10.2019

Slutning:

  1. Allmenheten har ikke adgang til fri ferdsel over areal på gbr. 4001/61 og 4001/62 i Larvik i henhold til friluftsloven § 3, på området beregnet fra ytterste punkt på forstøtningsmur i øst i rett linje mot sjøen til gbr. 4001/61 og videre mot grensen fra gbr. 4001/62 til passasjen fra Gjestgiveriet.
  2. Larvik kommune må innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom betale til Rigmor Urdshals i saksomkostninger inkl. mva. – 200.093 – tohundreognittitretusen – kroner, samt rettsgebyr på 9.040 – nitusenogførti – kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.

Dommer i saken har vært sorenskriver Jørn Holme.

 

Tilslutt vil vi også nevne at en person fra tilsynsavdelingen,Larvik kommune i august 2019 var på nytt besøk på eiendommen. Litt merkelig at dette blir gjort etter at kommunen er saksøkt og rett i forkant av rettssaken 25-26 september.  Les vedtaket her og tilsynsrapporten her.

Saksøkers advokat fikk utsatt fristen til dom var avsagt i saken. Les saken her.

Vi er spent på hva som skjer videre i denne saken. Anker Larvik kommune saken ?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *