«Ja, Dillan og Sørensen, det er helt riktig oppfattet; jeg har ikke mye tillit til PU,» skriver Kjell Ronald Hansen

Tegning: Kjell R. Hansen

Byggesaksdispensasjoner, meninger og fortolkninger.

I Bøkebloggen 29. okt. skriver Ivar Dillan og Erik A. Sørensen, Bedre Larvik, et tilsvar på mitt leserinnlegg «Dispensasjon i byggesaker?». I overskriften bruker de formuleringen og spør: «Planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger?» og fortsetter «At vedtak fattet av Planutvalget (PU) stimulerer til kriminelle handlinger er en så drøy påstand ført i pennen av Kjell Ronald Hansen som ikke kan stå uimotsagt. Hansens nylige karakteristikk av PU i et leserinnlegg i Østlands-Posten og Bøkebloggen viser at han ikke har mye tillit til PU.»

Ja, Dillan og Sørensen, det er helt riktig oppfattet; jeg har ikke mye tillit til PU. Det er jo en naturlig konklusjon etter alt jeg har skrevet om og innhentet av fakta i mitt leserbrev. Men hvis dere kan påvise noen faktiske feil, så er jeg takknemlig for det. – Jeg må medgi at jeg uten videre hadde problemer med å forstå/tolke tabellene fra Telemark kommunerevisjon for 2012 og 2013 som jeg viser til. Derfor har jeg i tabell 1 kommet med min presisering: – Altså, av alle søknader som ble behandlet og godkjent i byggesaksavdelingen, var det altså hele 23% dispensasjoner (på delegasjon, det vil si fullmakt på lavere nivå)! – Og i tabell 2 har jeg kommet med presiseringen: – Altså, av totalt 99 saker forelagt planutvalget, – alle de andre sakene var allerede godkjent av byggesaksavdelingen – ble ytterligere 64 (64%) godkjent ved dispensasjon.

At offentlige dokumenter, skriv og tabeller er vanskelig å forstå/tolke, er svært uheldig. At det forekommer i så stor utstrekning, er et demokratisk problem. Alt som blir skrevet i forvaltningen, burde vært gjennomgått språklig og korrigert/rettet for å unngå misforståelser!

Så tilbake til utfallet mot meg fra Dillan og Sørensen, Bedre Larvik. Her synes jeg dere bommer fullstendig. For det første var meningen med mitt leserinnlegg å ta opp saksbehandlingen i plan- og byggesaker generelt, og saken om den beskadigede eika og søknaden om de fire firemannsboligene ved veien til Kysthospitalet spesielt. – Fordi denne saken jo er høyst aktuell. – «At vedtak fattet av Planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger.» er Dillans og Sørensens formulering, ikke min. – Jeg skrev: «Det er også svært kritikkverdig når Planutvalget på denne måten sender ut signal om at det å ødelegge et tre gir god grunn til å hogge det ned. Det kan jo stimulere til kriminelle handlinger og selvtekt også i andre byggesaker.» Dette er jo åpenbart en kriminell handling uvisst av hvem. – Men det er nærliggende å tenke over hvem som er mest tjent med at eika felles. Tanken er fri og det er ytringsfrihet her i landet. – For øvrig mener Anders Mæland, Naturvernforbundet så å si det samme i ØP 14. okt.: «Kommunen sender ut dårlige signaler dersom det å ødelegge trær gir god nok grunn til å hogge dem ned. Da kan jo noen begå miljøkriminalitet for å få det som man vil.»

Jeg for min del forventer at Planutvalget generelt er bevisst på hva de holder på med! I den samme artikkelen i ØP 14. okt. med overskriften «Reagerer på vedtaket» er Magdalena Lindtvedt og Kari-Lise Røvik, Venstre, også enige med Mæland. I inneværende perioden etter kommunevalget har Venstre ingen representanter i Planutvalget, og sendte klage på det opprinnelige vedtaket i denne saken som ble fattet i sommer. Det opplyses at det nå bare er en settefylkesmann som kan hindre vedtaket. Anders Mæland uttaler også i samme artikkel at lokaldemokratiet har tatt over for mye, og at i mange tilfeller blir forholdet mellom utbyggerne og Planutvalget altfor nært. På et generelt grunnlag er dette en katastrofe for naturvernet, avslutter han.

Dillan og Sørensen skriver videre og sikter til/på meg: «Hansen synes det er beklagelig at medlemmer av PU, valgt av innbyggerne gjennom kommunestyret, enkelte ganger treffer andre beslutninger enn de rådmannen foreslo og de Hansen selv ønsker. Er løsningen for politiske utvalg total lydighet for hva rådmannen måtte mene i ett og alt? Neppe.» – Ja, jeg for min del mener det er mer enn beklagelig, det er i høyeste grad kritikkverdig, når dispensasjoner skjer i et slik omfang som nå!

Til slutt oppfordrer Dillan og Sørensen meg til å møte opp på alle befaringer og lytte til debattene i PU, for på den måten å få en enda bedre kunnskap om bakgrunnen for avgjørelser som fattes. – Nå er jeg ikke så sikker på at det er formålstjenlig. Sørensen har jo selv vært med på å fatte det endelige vedtak om Grandkvartalet med det som resultat at dispensasjoner er gitt til de grader: Den fastsatt kommunale høydebestemmelsene for bebyggelse i Grandkvartalet var i utgangspunktet 12m i ransonen mot omkringliggende gater og 18m inne i kvartalet. Resultatet etter et voldsomt og utilbørlig press fra investor/utbygger ble østre tårnbygg 24m høyt, skulle vært 12 m, altså + 120% i dispensasjon, og vestre tårnbygg 34m, skulle vært 18m, altså + 90% i dispensasjon. På bakgrunn av dette foretrekker jeg fortsatt å følge med på min måte.

P.S.: Jeg må si jeg er overrasket over utspillet og holdningen til Bedre Larvik. Jeg trodde partiet hadde som målsetting å rydde opp i det som er ugreit i Larvik kommune. At dere i det minste holdt en lav profil i dette tilfellet. Nå opptrer dere nærmest som et talerør for dispensasjonene.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også saken «Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten» på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *