«Det jobbes i disse dager for å finne de beste kandidatene til nytt styre for Larvik Havn,» skriver velforeningene for Torstrand, Rødberg, Tenvik, Østre Halsen og Flatstrand.

Foto: Bøkebloggen

Valg av nytt styre for Larvik Havn.

Det jobbes i disse dager for å finne de beste kandidatene til nytt styre for Larvik Havn for perioden 2020–2023. Velforeningene rundt Revet håper at dette nye styret vil arbeide for å ivareta både havnedriften og nærmiljøene rundt havna.

Enkelte politikerrepresentanter i det nåværende styret har vært med i flere perioder.

Etter vårt syn har disse medlemmene ikke hatt et tilstrekkelig fokus på nærmiljøet, noe som burde være en selvfølge for en som er folkevalgt. Det virker mer som om hovedmålet for havnestyret har vært å frakte stadig flere (tomme) konteinere, koste hva det koste vil.

Vi har laget en sju-punkts-liste med saker fra de to siste styreperiodene 2013–2019 som vi mener at havnestyret burde ha behandlet annerledes. Lista inneholder eksempler på at retningslinjer ikke har blitt fulgt, at nærmiljøutfordringer ikke har blitt tatt alvorlig og at havnestyret ikke har etterlevd vedtak som eier (kommunestyret) har fattet.

1. Kommunestyret vedtok i 2006 at det skal skal gjennomføres jevnlige støymålinger. Først i 2018 begynte Larvik Havn å gjennomføre slike målinger.

2. Offentlighetsloven krever at en har rutiner for systematisk registrering og oppfølging av miljøklager. Fram til 2018 hadde ikke Larvik Havn noen slike rutiner.

3. Larvik Havn signerte kontrakt for bygging av en terminal på Sika-tomta og gikk i gang med arbeider på tomta uten å vente på nødvendig godkjenning fra kommunestyret. Kommunestyret stemte mot «ekspressbehandling» av byggesaken, og Larvik Havn måtte derfor stoppe arbeidene. Det er ikke minst det sterke engasjementet fra vellagene rundt Larviksfjorden som sørget for at Sika-prosjektet ble gjort om til en fullstendig plansak – med én stemmes flertall i kommunestyret.

4. Larvik Havn har, uten nødvendig godkjennelse av eier (kommunestyret), inngått en avtale som koster havna 300 millioner kroner over en tiårsperiode.

5. Larvik Havn droppet konsekvensutredning både i Sika-saken og i saken om utvidelse av ny kai. Det finnes klare krav til konsekvensutredning ved slike planer fordi de kan få vesentlige ringvirkninger for nærmiljø og omkringliggende samfunn. Dette står også i §2 i forskrift om konsekvensutredning.

6. I 2017 vedtok Larvik Havn utskiping av skrotstein på sørdelen av ny kai. Larvik Havn involverte ikke Miljørettet helsevern i denne saken, noe som faktisk er påkrevd. Miljørettet helsevern ble heller ikke involvert i 2014 da ny kran skulle kjøpes inn og monteres.

7. Det er ikke tilrettelagt for landstrøm-tilkobling for konteinerbåtene som daglig ligger til kai. Det fører til mer støy forurensning enn nødvendig. Landstrøm-tilkobling er EU-standard og et mål i bl.a. AP sitt partiprogram og i fylkeskommunens handlingsplan.

Velforeningene rundt Revet ønsker et nytt havnestyre velkommen. Vi håper dette styret vil følge opp kommunestyrets vedtak slik det plikter å gjøre. Vi håper også at det vil bidra til å gi Larvik Havn en ny miljøprofil, slik at Larvik Havn kan bli Norges mest miljøvennlige havn. DÉT hadde vært et spenstig og fremoverlent mål!

Lykke til med å finne de rette kandidatene til nytt havnestyre!

 

Velforeningene for Torstrand, Rødberg, Tenvik, Østre Halsen og Flatstrand.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *