Under hovedutvalgsmøtet for eiendom og teknisk drift den 28 oktober 2020 skal det diskuteres et eventuelt partnerskap med Vestfold Vann IKS (VIV) for å sikre Larvik-befolkningens vannforsyning. Vi i BL mener at kommunen burde beholde råderetten over hele verdikjeden. Fra Farrisvannet ved Gopledal til springen hos innbyggerne, bør ansvaret ligge hos kommunen alene!

Her oppsummeres i all korthet våre argumenter mot et fremtidig partnerskap med VIV.

Vannkvalitet:-Vannkvaliteten som leveres til Larviks innbyggere er høyere siden vannet i Gopledal Vannverk renses i motsetning til det som leveres av VIV sitt vannverk på Seierstad. Der filtrerer man kun vannet i stedet.

Vannforsyning:-Befolkningen kan oppleve problemer med vannforsyning som fører til restriksjoner i måneder med mye tørke. Restriksjonene fra Larvik Kommune er mindre strenge enn tilsvarende tiltak fra VIV. I denne sammenhengen må det også nevnes at for øyeblikket tapes store mengder vann på veien fra vannverk til husholdning pga lekkasje fra gamle rør. Utskiftning av disse rørene pågår kontinuerlig i regi av kommunen og etterhvert som gamle vannrør blir erstattet med nye vil vannlekkasjene i ledningsnettet bli utbedret.

Kostnader:-For å inngå partnerskap med VIV må Larvik kommune kjøpe seg inn. I tillegg til start kostnadene vil produksjonen av vannet koste Larvik kommune over 20 millioner kroner mer hvert år enn det gjør per dags dato pga driftskostnader for pumpe og interne driftskostnader (samband fra Gopledal vannverk til Fagerli vannbasseng). Kunder av VIV som er kommuner, betaler etter faktisk forbruk. Det betyr levert vann til vannbassenget på Fagerli fra en ny vannledning fra vannverket på Seierstad, til en langt høyere pris. Etablering av denne nye vannledningen, må også Larvik Kommune betale for.

Arbeidsplasser: –Vi ønsker å beholde de etablerte arbeidsplassene og fagkunnskapen lokalt i kommunen. Gopledal har høy kompetanse innen vann, “Larviks modellen” er et vel bekjent fagbegrep for rensing av vann, på andre vannverk i hele landet.

Det er galskap å gå ned på vannkvaliteten ovenfor Larvik Kommune sine innbyggere.

Det er også galskap å gi fra seg råderetten over en evigvarende fremtidig ressurs!

 

Med vennlig hilsen

Ingrid Strümke og Pål Langvik

BedreLarvik

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.