Fylkesmannen viser til oversendelse fra Larvik kommune 23. oktober 2020 med melding om vedtak, samt tilleggsopplysninger mottatt 23.10.2020 og 04.11.2020. Klagefristen er overholdt, jf. forvaltningsloven § 29.

Fylkesmannen ved miljøavdelingen finner at omsøkt tiltak kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og viktige regionale interesser i strandsonen som de er satt til å ivareta. De legger vekt på at tiltakene medfører en ytterligere nedbygging og privatisering i 100-metersbeltet langs sjø. De kan heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ved tiltaket.

Miljøavdelingen vil understreke at de registrerer at kommunen viser stor vilje til å ta tak i ulovlighetssaken og bringe dette i orden. Dette er svært bra.Selv om kommunen viser slik vilje, anser likevel miljøavdelingen at de to resterende tiltakene det søkes om, ikke tilfredsstiller kravene til å kunne innvilge dispensasjon. De finner derfor å måtte påklage vedtak om å gi dispensasjon til økt gesimshøyde og økning i BYA.

For ordens skyld minner de om at når Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ved miljøavdelingen klager på et kommunalt vedtak, vil det være fylkesmannens justisavdeling i et annet fylke som behandler klagen.

Hele påklagingen fra Fylkesmannen kan du lese her.

Saken på Lamøya er spesiell siden det er en ansatt i Larvik kommune som mistenkes å stå bak ulovlighetene. Vedkommende ble politianmeldt av politikerne i planutvalget, men saken ble henlagt av politiet.

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

Les også saken hvor kommunedirektøren svarer opp advokat Håvard Wiig-Andersen på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.