Norsk Stein/Stema Shipping AS som driver sin virksomhet i Larvik Havnevesens kaianlegg i Svartebukt har i 2016 utvidet anlegget med lekteren Stema Barge 2. Denne er 42 meter bred, 135 meter lang og har ligget permanent ved kai i over et år. Tidligere har lekteren vært brukt til utskiping av skrotstein slik driftsbestemmelsene tilsier. Lekteren brukes nå som en permanent forlengelse av kaianlegget til å kunne betjene større og motoriserte skip. Dette medfører betydelig mer støv- og støybelastning enn det reguleringsbestemmelsene tillater. Les hele saken her.

Falster hadde klaget flere ganger til Norsk stein AS som opererer Svartebukt havn. Når de trenerte og ikke fjernet skipene gikk Falster til kommunen for å anmelde ulovlighetene  og brudd på regulerings-bestemmelsene.

10 august 2018 sendte eierne av Dåvøya henvendelse til Larvik kommune. Henvendelsen ble ikke besvart og saken ble så overlevert advokat Adele Os. I en telefonsamtale 9 oktober ga Tom Mangelrød tilbakemelding til advokaten om at Larvik kommune ikke hadde tid til å prioritere denne saken p.t. av hensyn til vedtatt tilsynsstrategi. Mangelrød påsto videre at kommunen ikke hadde plikt til å følge opp ulovlige tiltak slik eierne og advokaten hadde hevdet. 26 oktober sendte advokat Os denne mailen. 

7 november 2018 sendte advokat Os saken over til Fylkesmannen og avsluttet brevet slik.
“Det gjøres gjeldende at det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Larvik kommune som plan- og bygningsmyndighet i saker vedrørende Svartebukt Havn (jfr fvl § 6 (2) ledd). Larvik kommune bør derfor erklæres inhabil og saker vedrørende Svartebukt Havn bør følges opp av Fylkesmannen som myndighet etter plan- og bygningsloven.” Hele brevet kan du lese her. 

19 desember 2018 kommer juridisk avdeling hos Fylkesmann med en sterk korreks til Larvik kommune. Les hele saken her. 

12 april 2019 sendes det en ny mail fra advokat Os til Fylkesmannen. Les hele hele mailen her. 
“Jeg viser til dagens samtale hvor Fylkesmannen fastholder at saken fortsatt ligger til behandling hos Larvik kommune. PBE avviste for andre gang i brev av 7. januar 2019 å iverksette ulovlighetsoppfølgning.”

8 mai 2019 sendes det et nytt brev fra advokat Os til Fylkesmannen. Les hele brevet her. 
“Det er gått 14 dager siden Fylkemannens brev, og Larvik Kommune har fortsatt ikke svart. Dette oppfattes som ytterligere trenering fra Larvik kommunes side. Larvik kommune er inhabil og saken må tas til realitetsbehandling hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark”.

3 april 2020 sendes det en ny mail fra advokat Os til Larvik kommune. Les hele mailen her. 
“Jeg viser til vår samtale i går. Jeg sendte et brev til Larvik kommune v/ Tom Mangelrød i november 2018. At dette ikke er besvart før (på tross av en rekke purringer) er åpenbart uakseptabelt. Tilsynsavdelingen har overfor meg gitt uttrykk for at man arbeider med spørsmålene. Det inntrykket jeg nå får er at Larvik kommune ikke har tatt tak i mine tre spørsmål tidligere. Det er sterkt kritikkverdig at kommunen skyver problemstillingene under stolen i denne saken som dreier seg om alvorlig miljøkriminalitet og eklatante brudd på plan- og bygningslovgivningen.”

23 juni 2020 sender så Larvik kommune ut vedtak om ulovlighetsoppfølging. Les hele vedtaket her.
“4084/183 – Pålegg om retting, og ileggelse av tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens §§ 32-3 og 32-5”

20 oktober 2020 havner saken hos politikerne i Planutvalget. De fikk denne orientering i forkant møte.
“Vi ser frem til at Planutvalget tar en ansvarlig beslutning og pålegger Larvik kommune og Norsk Stein å fjerne lekteren som en forankret installasjon og at de forholder seg til lovlig virksomhet hvor skrotsteinen kun fraktes bort ved bruk av lekter med slepebåt.”

20 november 2020 fatter Planutvalget dette vedtaket:
«Klagen taes til følge med den forutsetning at frist for innsending av søknad om mindre vesentlig reguleringsendring av området Svartebukt Havn opprettholdes satt til 01.11.20.Innkreving av dagbøter og tvangsmulkt utsettes tilsvarende.” Les hele vedtaket her. 

Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot forslaget til Odberg, FrP. Odberg sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer.
5= FrP 1, Ap 1, Sp 2, R 1
4= V 1, H 1, BL 1, Ap 1

Flertallet i Planutvalget går her i MOT kommunedirektørens  forslag om tvangsmulkt. Med andre ord foreslår kommunedirektøren at Norsk Stein må tvinges til å stoppe denne ulovlige virksomheten og miljøsvineriet eller så får de tvangsbot.

Ved å gå i mot forslaget har Planutvalget gitt de som bryter loven fritt leide. Sist men ikke minst, de prøver å si at dette er en mindre reguleringsendring, og grunnen til det er at da er det Planutvalget selv som har myndighet.

Men dette er ikke en MINDRE endring. Om noe så er det en større endring som krever konsekvensutredelse.

13 november 2020 sender advokat Os inn klage på vedtaket. Les hele klagen her. 
“Det gjøres gjeldende at Lysnes, som var nestleder i Larvik Havn KF i perioden 2015 til mars 2020, har behandlet spørsmålet om utlegging av den ulovlige lekteren som lasterampe og spørsmålet om lekteren som lasterampe skal fjernes i styret i Larvik Havn KF. Han er da inhabil i å behandle spørsmålet om ulovlighetsoppfølgning vedrørende samme forhold mot Norsk Stein AS i planutvalget, jfr. kommuneloven § 11-10 (1) ledd, jfr. fvl. § 6 (2) ledd. Han utgjorde det avgjørende flertallet, og saksbehandlingsfeilen har virket inn.”

 

Vi vil samtidig informere våre lesere om at Larvik kommune er stevnet i den samme saken og det er satt av fem dager til saken i Vestfold tingrett (Larvik tinghus)  fra 15-19 februar 2021.

 

Skal ikke Larvik kommune være en servicebedrift for sine innbyggere? Kommuneansatte skal forholde seg til loven, og der hvor brudd avdekkes skal det tas opp umiddelbart. Ikke ignoreres, treneres og regelrett dekkes over som det er gjort i denne saken. Må innbyggere stevne kommunen for å få belyst ulovlighetene som foregår ?

Stig Hatlo, leder av Kontrollutvalget, er det ikke på tide at du setter i gang en gransking av Larvik kommune og Larvik Havn i saken i Svartebukt?

 

Les også saken hvor Fylkesmann varsler påklaging av Lamøya saken på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.